MENU Zavrieť

Kilečko 2: Zoznam zmien, ktoré čakajú podnikateľov od septembra

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 10.8.2022
 • 5 minút čítania

Kilečko 2 predstavuje druhý balík 198 vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Nadväzuje na Kilečko 1, ktoré obsahuje 115 opatrení a parlament ho odsúhlasil v júli 2020.

Úprava povinností podnikateľov

Účelom je zníženie nadmernej regulačnej záťaže podnikania a zvýšenie motivácie k začatiu a rozvoju podnikania a zlepšenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia. Schválila ho Národná rada SR zákonom č. 249/2022 Z. z. zo 16. júna 2022 a zmeny nadobudnú účinnosť 1. septembra 2022.

Väčšina zmien spočíva v úprave povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Predstavíme si niektoré opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia týkajúce sa účtovníctva a daní:

 • Predlžuje sa lehota, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak ju podnikateľ nezačal prevádzkovať po vzniku živnostenského oprávnenia alebo ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať, a to z dvoch rokov na štyri roky.
 • Znižuje sa aj počet viazaných živností o „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1“. Z toho dôvodu sa aj viazaná živnosť s predmetom činnosti „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“ stáva bezpredmetnou a ruší sa. Obidve činnosti sa nadobudnutím účinnosti zákona stávajú voľnými živnosťami.
 • Liberalizovanie povinnosti mať interné smernice a vnútorné predpisy.
 • Zavádza sa elektronická forma faktúry ako preferovaná pre právnické osoby vo vzťahu k telekomunikačným službám.
 • Zavedenie rovnakých pravidiel pre elektronickú faktúru na účely účtovníctva, aké platia v zákone o DPH (vierohodnosť, neporušiteľnosť, čitateľnosť).
 • Spresnenie preukazovania nároku na odpočet DPH pri nadobudnutí tovaru v rámci medzinárodnej prepravy, a to vyžadovaním medzinárodného nákladného listu (CMR).
 • Ruší sa povinnosť archivácie papierových faktúr a je možné používať sken bez potreby preukázania zhody skenu s originálom v prípade daňovej kontroly.
 • Zjednodušenie elektronického uchovávania účtovných dokladov zavedením jednoduchého a dostupného systému konverzie papierových dokladov do elektronickej podoby.
 • Umožnenie elektronickej archivácie účtovníctva.
 • Upravenie podmienky potvrdenia o vedení účtu pre prijímateľov podielu zaplatenej dane iným hodnoverným preukázaním tejto skutočnosti.
 • Umožňuje sa vrátenie zaplatenej DPH v prípade neuhradených pohľadávok.
 • Ruší sa podmienka zamestnávania minimálne desiatich zamestnancov v stálom pracovnom pomere, potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení.
 • Zrušenie duplicitných oznamovacích povinností pri otvorení novej prevádzky (Živnostenský a Colný úrad).
 • Zmiernenie vyvodzovania zodpovednosti za oneskorené podanie prehľadu k dani zo závislej činnosti.
 • Zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS → účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritériá ustanovené v § 17a ods. 2, sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva („IFRS“). Pre tieto účtovné jednotky sa upravuje povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritériá bez ohľadu na používané účtovné štandardy.
 • Zavedenie zrýchleného odpisovania nevymožiteľných pohľadávok aj pre mikrodaňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
 • Predĺženie lehoty na zaslanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a lehoty na vykonanie zrážky dane z 15 na 30 dní.
 • Odstránenie podmienky kontrolovanej transakcie z inštitútu mikrodaňovníka.
 • Zavedenie aplikácie princípu „only once encoding“ – poskytnutie informácie iba raz – v prípade finančnej kontroly a auditu.
 • Zrušenie povinnosti evidovať výber na e-kasa pokladniciach.
 • Upravenie podmienky pre živnostenské podnikanie od 16 rokov.
 • Zrušenie povinného vedenia rezervného fondu v obchodných spoločnostiach.
 • Zavedenie povinnosti pre Obchodný register do 5 pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené.
 • Sprístupnenie saldokonta daňovníka na portáli Finančnej správy.
 • Skrátenie lehoty na možnosť vyrubiť daň pri odpočte daňovej straty zo 7 na 5 rokov.
 • Skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania.
 • Zúženie povinnosti zaručenej konverzie dokumentov pre účely archivácie účtovníctva na dokumenty s vysokou mierou významnosti.
 • Zavedenie alternatívnej možnosti prihlásenia sa do elektronickej schránky, a to menom a heslom či mobilným kľúčom.
 • Upravenie súčasného modelu výpočtu mzdových príplatkov za prácu v noci a cez víkend.
 • Zabezpečenie zamestnávateľovi sprístupnenie informácií týkajúcich sa PN zamestnanca v elektronickej podobe zo strany Sociálnej poisťovne.

Prehľad všetkých schválených opatrení Kilečka 2 nájdete v dokumente Kilečko 2: Schválené opatrenia.

Prečítajte si aj:

Podobné články