MENU Zavrieť

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku s ohľadom na odídencov z Ukrajiny

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 13.7.2022
  • 5 minút čítania

Základný legislatívny rámec pre zamestnávanie občanov cudzieho štátu tvorí zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o pobyte cudzincov definuje, že cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Občania členských štátov Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska majú voľný prístup na trh práce. Možnosti zamestnávania občanov uvedených členských štátov sú rovnaké ako pri zamestnávaní slovenských občanov.

Zamestnávanie občanov tretích krajín

Situácia sa líši, pokiaľ sa jedná o zamestnávanie občanov tretích krajín. Pre občanov tretích krajín neplatí voľný prístup na pracovný trh. Zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný písomne nahlásiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza voľné pracovné miesto, ich počet a charakteristiku.

Aby sa občan tretej krajiny mohol na Slovensku zamestnať, potrebuje najprv získať povolenie na pobyt a povolenie na zamestnanie. Základným právnym inštitútom, ktorý oprávňuje zamestnanca z tretej krajiny pracovať na Slovensku, je tzv. prechodný pobyt na účel zamestnania.

Okrem toho podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, môže zamestnávateľ zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

  • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
  • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo,
  • spĺňa podmienky podľa § 23a.

Zároveň platí, že zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Urobí to prostredníctvom informačnej karty, ktorú môže podať poštou alebo osobne a od mája 2022 taktiež aj elektronicky. K informačnej karte je zamestnávateľ povinný predložiť kópiu dokladu o uzatvorenom pracovnoprávnom vzťahu, kópiu dokladu o pobyte.

Zamestnávateľ má pri zamestnávaní cudzincov okrem povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce aj povinnosti upravené ust. § 23b zákona o službách zamestnanosti a ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Jedná sa o odvodové povinnosti podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Mzda vyplatená cudzincovi je na účely zdaňovania príjmom zo závislej činnosti a zamestnávateľ je povinný vybrať preddavky na daň z príjmu v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov.

Zamestnávanie cudzincov – s prihliadnutím na odídencov z Ukrajiny

Dňa 30. marca 2022 bol v Zbierke zákonov zverejnený a zverejnením je účinný zákon č. 92/2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina).

Ukrajinci prichádzajúci na územie Slovenskej republiky môžu od 1. marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska. Dočasné útočisko im umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.

Zamestnať osoby s poskytnutým dočasným útočiskom je možné hneď (t.j. bez povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta), a to formou pracovného pomeru (na dobu určitú/neurčitú, na plný/skrátený úväzok) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a pod.).

Odvodové povinnosti zamestnávateľa sú rovnaké ako pri zamestnávaní slovenských občanov.

Uľahčiť si personálne procesy od výberových konaní až po vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov môžete s najpoužívanejším HR systémom na trhu Vema. Výhodou Komplexného riadenia ľudských zdrojov je kompletné spracovanie mzdovej agendy, okamžité zavádzanie legislatívnych zmien do systému, ako aj zdokumentovaná široká škála údajov o zamestnancoch.

Mohlo by vás zaujímať:

Podobné články