MENU Zavrieť

Likvidácia podnikania - ako to urobiť správne a bez komplikácií

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 22.4.2021
  • 5 minút čítania

Aktuálna pandemická situácia má nepriaznivý dopad aj na podnikateľov. Nútené uzatvorenie prevádzok vedie mnohých podnikateľov k ukončeniu podnikateľskej činnosti. Ako postupovať pri skončení podnikania? Aké ma podnikateľ možnosti a ako celý proces prebieha?

Podnikateľ (právnická osoba) môže ukončiť svoju činnosť nasledujúcimi spôsobmi:

Ukončenie podnikateľskej činnosti predajom spoločnosti

Podnikateľ môže svoju spoločnosť predať, predaj firmy je pre podnikateľa najjednoduchším riešením. Firma je predajná, ak je niečím špecifická a výhodná, napr. má zaujímavý predmet podnikania, je platiteľom DPH, vlastní cenné licencie alebo má krátku ekonomickú históriu. Predávaná spoločnosť by nemala mať žiadne neuhradené záväzky. Pre kupujúceho je kúpa spoločnosti výhodou, ak chce ušetriť čas na vybavovanie náležitostí súvisiacich so zakladaním novej spoločnosti.

Predaj spoločnosti je potrebné zapísať do obchodného registra (pričom v obchodnom registri sa vymaže meno pôvodného spoločníka a uvedie sa meno nového spoločníka).

Ukončenie podnikateľskej činnosti likvidáciou

Ak má spoločnosť viac majetku ako záväzkov, ukončenie podnikania je možné riešiť likvidáciou. Ak sa podnikateľ rozhodne pre túto možnosť zvolá valné zhromaždenie, kde spoločníci schvália zrušenie spoločnosti a vymenujú likvidátora. Všeobecné podmienky likvidácie spoločností sú upravené v § 70 až 75a Obchodného zákonníka, kde sa uvádza, že likvidáciu vykoná likvidátor a spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

Novela Obchodného zákonníka zaviedla nový inštitút tzv. preddavok na likvidáciu, ktorý vstúpil do platnosti v októbri 2020. Výška preddavku na likvidáciu je Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020 Z. z. stanovená na sumu 1500 € (spoločnosť musí zložiť tento preddavok do úschovy notára ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra).

Spoločnosť je prostredníctvom likvidátora povinná oznámiť vstup do likvidácie príslušným orgánom verejnej správy a vyzvať všetkých známych veriteľov spoločnosti na prihlásenie pohľadávok likvidátorovi. Likvidačný zostatok vzniká v prípade, ak spoločnosti zostane majetok po úhrade všetkých záväzkov,  tento zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov danej spoločnosti. Na záver likvidátor zostaví mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a podá návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Ukončenie podnikateľskej činnosti konkurzom spoločnosti

Konkurz je riešený zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkurz prichádza do úvahy vtedy, ak je dlžník v úpadku, a to nastáva v prípade, keď je platobne neschopný alebo predĺžený. Dôležitý rozdiel je v tom, že platobne neschopná spoločnosť môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu a  spoločnosť v predlžení naopak musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť je predĺžená, ak má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov je vyššia ako hodnota jej majetku. Podstata konkurzu spočíva v speňažení majetku dlžníka za účelom aspoň čiastočného uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti musí podať štatutárny orgán, prípadne návrh môže podať aj veriteľ obchodnej spoločnosti, voči ktorému si firma nesplnila záväzky. Dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Návrh podá na okresnom súde pre obvod krajského súdu. Ak nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu včas hrozí mu pokuta vo výške 12 500 eur a môže byť aj trestne stíhaný.

Zákon 421/2020 Z.z. účinný od 1. 1. 2021 priniesol novú úpravu  "malého konkurzu", ktorý je zjednodušenou formou štandardného konkurzného konania  "veľkého konkurzu". Malý konkurz sa týka firiem, ktorých  majetok je menší ako 1 000 000 € a zároveň ich záväzky sú menšie ako 1 000 000 €.

Ukončenie podnikateľskej činnosti rozhodnutím súdu (ex offo)

Nastáva v prípade, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti alebo spoločnosť zanedbávala svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nemá za dlhšie obdobie zostavenú ani jednu účtovnú závierku. Ďalšie dôvody nájdeme v § 68b zákona č. 513/1991 Zb.
 
Nevýhodou tejto možnosti je, že proces je v našich podmienkach časovo náročný.

Ukončenie podnikateľskej činnosti bez likvidácie

Zahŕňa 3 možné spôsoby ukončenia činnosti:

  • zlúčenie spoločnosti s inou spoločnosťou = dochádza k zániku dvoch (A a B) alebo viacerých spoločností a majetok prechádza na existujúcu  spoločnosť (B) → A + B = B
  • splynutie spoločnosti s inou spoločnosťou = dochádza k zániku dvoch (A a B) alebo viacerých spoločností a majetok prechádza na novú spoločnosť (C) → A + B = C
  • rozdelenie spoločnosti = dochádza k zániku spoločnosti (A) a majetok prechádza na iné existujúce alebo novozaložené spoločnosti (B a C) → A = B + C 

Dôležitou podmienkou je, aby zanikajúca spoločnosť a nástupnícke spoločnosti mali rovnakú právnu formu.

Ukončenie alebo pozastavenie živnosti samostatne zárobkovo činnej osoby

Fyzická osoba má na rozdiel od právnickej osoby možnosť pozastaviť svoju živnosť. Štandardne je táto možnosť na dobu minimálne 6 mesiacov (v období pandémie je možné živnosť prerušiť aj na kratšiu dobu). Túto dobu je možné následne predlžovať a to maximálne do 3 rokov. Počas tejto doby živnostník neplatí odvody na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie.

Ďalšou možnosťou je úplné ukončenie živnosti fyzickej osoby, ktoré je jednoduchšie ako ukončenie podnikania obchodnej spoločnosti. Živnosť je možné ukončiť osobne na Okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania a to podľa miesta trvalého bydliska fyzickej osoby alebo elektronicky na webovej stránke slovensko.sk (budete potrebovať elektronický občiansky preukaz). Živnostník vyplní formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“. Okresný úrad vydá živnostníkovi potvrdenie o ukončení podnikania.  Okresný úrad zároveň podá informáciu o ukončení podnikania na vedomie Daňovému úradu aj Zdravotnej poisťovni. Avšak napriek tomu, živnostník musí do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov, prípadne DPH a navštíviť Zdravotnú poisťovňu sám a oznámiť jej, kto bude platiť zdravotné poistenie po ukončení živnosti. Ukončenie živnosti nie je potrebné nahlásiť Sociálnej poisťovni. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania, ak nie je uvedený neskorší dátum ukončenia.

Podobné články