MENU Zavrieť

Kedy sa podáva dodatočné daňové priznanie a akým častým chybám sa vyhnúť?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 6.5.2021
 • 4 minúty čítania

Každý podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) podáva daňové priznanie k jednotlivým druhom daní a to v lehote určenej zákonom. Existujú 3 druhy daňového priznania: riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie podnikateľ podáva v tom prípade, ak zistí chybu peňažného alebo nepeňažného charakteru v podanom daňovom priznaní (riadnom, poslednom opravnom alebo poslednom dodatočnom), a to po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Poďme sa pozrieť podrobnejšie na tento úkon.

Aké tlačivo zvoliť?

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktoré je aktuálne pre dané zdaňovacie obdobie, za ktoré sa dodatočné daňové priznanie podáva (k jednotlivým daniam sa používa rovnaké tlačivo ako sa používa na podanie riadneho daňového priznania). Podnikateľ je povinný vyznačiť na tlačive, že ide o dodatočné daňové priznanie (v kolónke „Druh priznania“) a taktiež je povinný vyznačiť aj dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Toto priznanie je možné podať až do uplynutia 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie.

Kedy je podnikateľ povinný podať dodatočné daňové priznanie

Dodatočné daňové priznanie nenahrádza riadne alebo opravné priznanie, iba ho dopĺňa a obsahuje len rozdiely medzi riadnym, prípadne opravným a dodatočným priznaním. Ustanovenie § 16 daňového poriadku upravuje povinnosti daňového subjektu v súvislosti s podaním dodatočného daňového priznania.

Podnikateľ je podľa § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku povinný podať dodatočné daňové priznanie, ak:

 • daň má byť vyššia ako bolo uvedené v daňovom priznaní,
 • nadmerný odpočet má byť nižší,
 • nárok na vrátenie dane má byť nižší,
 • daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní,
 • z dôvodu nesprávnych údajov uvedených v podanom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty, týkajúcich sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov.

Kedy podnikateľ dodatočné daňové priznanie podať nemôže

Zákon 563/2099 Z. z. vymedzuje situácie, kedy daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznania:

 • sa určuje daň podľa pomôcok po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok,
 • bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok.

V ustanovení § 16 ods. 9 zákon taktiež stanovuje, že daňovník nemôže podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa:

 • spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
 • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
 • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,
 • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné  daňové priznanie týkalo.

Pri dodatočnom daňovom priznaní sa vypĺňajú nasledujúce špecifické riadky:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B): podnikateľ je povinný vyplniť riadky v X. oddiele – rozdiely z dodatočného daňového priznania, a to riadky 137 až 142,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby: podnikateľ je povinný vyplniť riadky v II. časti dodatočného daňového priznania, a to riadky 1120 až 1190,
 • daňové priznanie k DPH: podnikateľ vypĺňa riadky 36 a 37.

Časté chyby pri dodatočnom daňovom priznaní

Akým častým chybám sa vyhnúť pri dodatočnom daňovom priznaní?

 • je potrebné vyznačiť zdaňovacie obdobie, za ktoré dodatočné daňové priznanie podávate a to v kolónke „Zdaňovacie obdobie“ (osoby, ktoré nemajú zdaňovacie obdobie, uvedú kalendárny mesiac, za ktorý dodatočné daňové priznanie podávajú),
 • je potrebné vyznačiť na tlačive, že ide o dodatočné daňové priznanie a to v kolónke „Druh priznania“,
 • je potrebné vyznačiť aj dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania,
 • vyvarovať sa administratívnym chybám ako je chýbajúci podpis, chýbajúci účet pre vrátenie preplatku, chybné osobné údaje.

Sankcie pri podaní dodatočného daňového priznania:

 • 3% pri podaní dodatočného daňového priznania do začatia daňovej kontroly,
 • 7% pri podaní dodatočného daňového priznania do 15 dní po začatí daňovej kontroly,
 • v prípade, že správca dane vyrubí daň na základe výsledkov daňovej kontroly alebo určenia dane podľa pomôcok, bez toho, že by podnikateľ podal dodatočné daňové priznanie, uloží mu pokutu vo výške 10% ročne zo sumy vyrubenej dane.

Podobné články