MENU Zavrieť

Veľký prehľad daňových a účtovných zmien v roku 2022

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 12.1.2022
 • 10 minút čítania

Prinášame vám prehľad vybraných zmien roku 2022 z oblastí daní a účtovníctva, ktoré priniesla novela zákona o účtovníctve, novela zákona o dani z pridanej hodnoty a novela zákona o dani z príjmov. Taktiež si predstavíme zmeny v mzdovej oblasti a zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení.

Digitalizácia účtovníctva

Cieľom novely zákona o účtovníctve je zjednodušenie administratívnej záťaže podnikateľov v súvislosti s archiváciou účtovných záznamov. Novela umožňuje daňovým subjektom prechod účtovníctva do digitálnej podoby a to nasledujúcimi spôsobmi:

 • archivovaním účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe,
 • alebo zavedením elektronizácie do jednotlivých procesov vedenia účtovníctva.

V prípade, že sa účtovná jednotka rozhodne aplikovať túto zmenu, je povinná vypracovať interný predpis, v ktorom si určí systém uchovávania účtovnej dokumentácie a voľbu dátového nosiča (napr. USB disk, pamäťovú kartu, pevný disk, cloud).

Rozšírenie verejnej časti registra účtovných závierok

Register účtovných závierok sa podľa § 23 ods. 6 zákona o účtovníctve člení na verejnú a neverejnú časť. Od 1. 1. 2022 sa rozširuje verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb ako sú:

 • pozemkové spoločenstvá,
 • mimovládne neziskové organizácie, ako sú občianske združenia a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ďalšie.

neverejnej časti registra ostanú len dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a dokumenty organizačných zložiek zahraničných osôb. Zároveň od 1. 1. 2022 sú účtovné jednotky povinné ukladať do registra účtovné dokumenty len v elektronickej podobe a to vo formáte:

 • ukladania účtovných dokumentov ako prílohy vyhotovené v elektronickej podobe,
 • vytvorenie formulára na ukladanie účtovných závierok v štruktúrovanej forme finančnej správy.

Viac informácií nájdete v našom staršom článku Čo prinesie novela zákona o účtovníctve?

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Od 1. 1. 2022 budú účtovné jednotky taktiež oznamovať dátum schválenia účtovnej závierky na novom tlačive ustanovenom Opatrením z 3. 11. 2021 č. MF/011080/2021-74 (tlačivo bude použité pri tých účtovných závierkach, ktoré boli schválené po 1. 1. 2022 bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka schvaľuje).

Inventarizácia zásob

Novela umožňuje vykonať inventarizáciu zásob kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.

Obojsmerná komunikácia s Finančnou správou

Finančná správa zavádza od 1. 1. 2022 obojsmernú elektronickú komunikáciu v daňovej oblasti, ktorá bude prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Právnické osoby majú schránky automaticky aktivované na doručovanie a správy z Finančnej správy sa im budú doručovať elektronicky a nie poštou. Podnikajúce fyzické osoby nemajú automaticky aktivovanú schránku na doručovanie a majú možnosť voľby komunikácie (elektronicky alebo poštou).

Superodpočet výdavkov na investície

Superodpočet si môže podľa § 30e zákona o dani z príjmov uplatniť každá:

 • právnická osoba,
 • fyzická osoba s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1) a s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2).

Účelom superodpočtu je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0, a to formou dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície vo výške ustanoveného percenta z daňového odpisu z tohto majetku, uplatneného v daňových výdavkoch v závislosti od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v % a eurách.

Zvýšenie súm v oblasti dane z príjmov

Vplyvom zmeny sumy životného minima od 1. 7. 2021, dochádza od 1. 1. 2022 k zvýšeniu súm vybraných veličín v oblasti dane z príjmov, ide konkrétne o tieto:

 • daňový bonus na dieťa (od 1. 1. 2022 sa mení výpočet daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov),
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude vo výške 4 579,26 € za rok.

Prečítajte si aj náš článok o nezdaniteľnej časti dane a daňovom bonuse na dieťa v roku 2022, kde sa k tejto téme dozviete viac.

Zmeny v zákone o DPH

Zrušenie registračných kartičiek

Po registrácii na daň z pridanej hodnoty daňový úrad už nebude vydávať osvedčenie o registrácii (tzv. registračnú kartičku). Daňový úrad bude daňovému subjektu zasielať po novom rozhodnutie o registrácii. Osvedčenia o registrácii vydané do 31. 12. 2021 majú subjekty povinnosť odovzdať pri zrušení registrácie do 10 dní.

Rozšírenie ručenia platiteľa DPH

Novela zákona o DPH dopĺňa písmeno c) v § 69 ods. 14, ktorým rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH o tretiu skutočnosť, ktorou je úhrada protihodnoty za plnenie na iný bankový účet, ako účet oznámený dodávateľom finančnej správe. Ručenie za daň bude možné uplatniť aj v prípade, ak síce protihodnota za dodanie tovaru alebo služby bude uhradená na účet dodávateľa, ale účet nebude zverejnený v zozname čísiel účtov Finančnej správy. Odberateľ si musí pred úhradou prijatej faktúry overiť, či účet dodávateľa je registrovaný, inak môže ručiť za neodvedenú daň dodávateľa.

Osobitný spôsob úhrady dane

Novela zákona o DPH zavádza nový § 69c osobitný spôsob úhrady dane, kedy odberateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatí v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi, ale využije inštitút rozdelenej platby: dodávateľovi zaplatí len základ dane a čiastku DPH zaplatí na osobný účet daňovníka, ktorý je pridelený daňovým úradom. Osobitný spôsob úhrady dane má odberateľ právo využiť, nie je to však jeho povinnosť.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

V zákone o DPH sa mení aj § 22 ods. 3, ktorý dopĺňa informáciu, že pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje sa v celom distribučnom reťazci nezahŕňa do základu dane suma zálohy za tento obal.

O schválených zmenách zákona o dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov sme tiež písali už skôr.

Zmeny v mzdovej oblasti

Zvýšenie minimálnej mzdy

Od 1. 1. 2022 sa mesačná minimálna mzda zvyšuje na sumu 646 € (platí pre prvý stupeň náročnosti práce) a hodinová minimálna mzda platná pre zamestnanca so 40-hodinovým pracovným časom je vo výške 3,713 €.

Novela zákona k exekučným zrážkam

Novela zvyšuje základnú sumu, ktorá nesmie byť zrazená dlžníkovi zo mzdy alebo iných príjmov, čiastka bola ustanovená na sumu 140 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu pri neprednostných pohľadávkach, čiže dlžníkovi musí zostať 305,28 €. Zvýši sa aj limit rozsahu zrážok zo mzdy vo vzťahu k osobám, ktorým dlžník poskytuje výživné, pričom od januára 2022 je potrebné počítať so sumou, ktorá činí 25 % z výšky základnej sumy , t. j. 76,32 €.

Prečítajte si, ako je to s novelou zákona k exekučným zrážkam, platnou od 1. januára 2022. 

Prehľad o zrazených preddavkoch 5 dní po lehote bez sankcie

Zamestnávateľ, ktorý je povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za uplynulý kalendárny mesiac, a prehľad nepodal, môže ho podať dodatočne v lehote najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na podanie prehľadu a to bez sankcie.

Zmeny v stravovaní zamestnancov a SZČO

SZČO nebudú musieť preukazovať výšku stravného dokladom, ale  živnostník si bude môcť do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň iba sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného čo vychádza na 2,81 €. Novela Zákonníka práce prináša zrovnoprávnenie pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, zamestnávateľ si tým pádom uplatní oslobodenie od dane z príjmov jednotne pre všetky formy zabezpečenia stravy a to najviac do výšky 2,81 €.

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2022 pre SZČO

Ako každý rok aj teraz sa menia mesačné odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Základom pre zistenie výšky minimálnych odvodov je určenie minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 566,50 €. Maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 7 931 €. Minimálne mesačné odvody SZČO do Sociálnej poisťovne tým pádom sú 187,78 €minimálne mesačné odvody SZČO do zdravotnej poisťovne79,31 €.

Nové lehoty splatnosti odloženého poistného

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020 a 2021 mohli za niektoré mesiace požiadať o odklad poistného. Nové lehoty splatnosti odloženého poistného na sociálne poistenie sú v roku 2022:

 • do 31. marca 2022 – za máj 2020
 • do 30. júna 2022 – za jún 2020
 • do 30. septembra 2022 – za júl 2020
 • do 31. decembra 2022 – za december 2020

Od 1. 1. 2022 sa taktiež mení spôsob vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa – mesačnom výkaze pribudne nová položka „Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce“.

Podobné články