MENU Zavrieť

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 2.2.2022
  • 5 minút čítania

Aká je výška odvodov samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2022? Od čoho závisí výška odvodov a kedy vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne? Všetky dôležité informácie sme vám zhrnuli v tomto článku.

Kedy vzniká povinnosť platiť odvody?

Zdravotné poistenie

Ak si podnikateľ založí novú živnosť, tak na začiatku podnikania platí len minimálne odvody na zdravotné poistenie. Povinnosť platiť tzv. preddavky na zdravotné poistenie vzniká hneď prvým dňom vykonávania činnosti SZČO.

Zaplatené preddavky na poistné sa následne vyrovnajú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného (RZZP). Ak živnostník zaplatil na preddavkoch viac, ako mu vyšlo v RZZP, rozdiel mu zdravotná poisťovňa vráti a naopak ak zaplatil menej, vznikne mu nedoplatok, ktorý je povinný zdravotnej poisťovni uhradiť. Zmenu výšky preddavkov na nasledujúci rok oznamuje zdravotná poisťovňa listom pri vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Sociálne poistenie

Odvody na sociálne poistenie podnikateľ neplatí od začiatku svojho podnikania, začína ich platiť až potom, ako podá svoje prvé daňové priznanie z podnikania, a to len v prípade, že jeho príjem presiahne zákonom stanovenú sumu.

Vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje každoročne k 1. júlu, resp. k 1. októbru (ak fyzická osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), a to za predchádzajúci kalendárny rok.

Podmienkou platenia odvodov do Sociálnej poisťovne je výška príjmov z podnikania. Ak príjem SZČO v roku 2021 presiahol hranicu pre platenie sociálnych odvodov vo výške 6 798 € vzniká povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2022. O výške odvodov, spôsobe a termíne platenia odvodov vás vždy informuje Sociálna poisťovňa listom, prípadne prostredníctvom elektronickej schránky.

Vymeriavací základ a výška odvodov

Odvody do zdravotnej poisťovne sú upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Odvody do Sociálnej poisťovne sú upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Od čoho závisí výška odvodov?

Výška odvodov závisí od výšky vymeriavacieho základu. Odvody sa vypočítajú percentom z vymeriavacieho základu. Výšku vymeriavacieho základu si môže SZČO vypočítať sama, a to nasledujúcim spôsobom:

VZ = (čiastkový základ dane z riadku 45 daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2021 + zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2021) / koeficient 1,486

Dôležité sú taktiež minimálne a maximálne vymeriavacie základy. Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za dva roky predchádzajúce obdobie. Suma priemernej mesačnej mzdy zverejnenej Štatistickým úradom SR bola v roku 2020 vo výške 1 133 eur.

Podmienky pre rok 2022

Percento odvodov do Sociálnej poisťovne sa pre rok 2022 nemení a ostáva vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu. Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2022 sú v sume 187,78 €. Ak ste v roku 2021 platili minimálne mesačné odvody, tak za december 2021 uhradíte ešte 180,99 €, za január 2022 to už bude 187,78 € (splatnosť je do 8. februára 2022).

Percento odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2022 je vo výške 14 % z vymeriavacieho základu (prípadne 7 % v prípade, ak je SZČO osobou so zdravotným postihnutím). Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2022 sú v sume 79,31 €.

V roku 2022 SZČO zaplatí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v celkovej výške 267,09 € a odvody sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (napr. odvody za január 2022 sa musia uhradiť do 8. februára 2022).

Okrem minimálnych odvodov, sú zavedené aj maximálne odvody. Maximálne odvody na sociálne poistenie sú vo výške 2 629,12 €. Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne bol od 1.1.2017 zrušený.

Praktický príklad, ak ste začali podnikať v roku 2021

Ak ste začali podnikať v roku 2021, povinnosť platiť sociálne poistenie sa bude posudzovať až 30. 6. 2022 podľa príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2021. Pri prekročení sumy príjmov 6 798 eur za rok 2021 vám vznikne povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2022 (v prípade, že daňové priznanie za rok 2021 podáte v predĺženej lehote do 30. 6. 2022, bude sa vznik alebo zánik povinnosti platiť sociálne odvody posudzovať k 1. 10. 2022). Preddavky na zdravotné poistenie ste povinný platiť v minimálnej výške od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti pokiaľ nemáte súbeh živnosti a zamestnania.

Informácie k výške odvodov od 1. 1. 2023 nájdete v článku Minimálna mzda sa od roku 2023 zvýši: Ako ovplyvní zmena výšku odvodov u zamestnanca a u zamestnávateľa?

Podobné články