MENU Zavrieť

Ako je to so začatím vášho podnikania z účtovného hľadiska?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 12.4.2022
 • 7 minút čítania

Ak ste sa rozhodli vykročiť na podnikateľskú dráhu, určite viete, že vás pred samotným štartom čaká niekoľko povinností. Ak už máte pozisťované, čo všetko treba zariadiť a vybaviť ste na tom veľmi dobre. My vám v tomto článku vysvetlíme ako to je pri začiatku podnikania z pohľadu účtovníctva.

Čo by mal vedieť začínajúci podnikateľ? Aké dokumenty sú potrebné k začatiu podnikania?

Podnikať môžete ako fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba. Záleží na vás akú formu podnikania si vyberiete, každá forma má svoje špecifiká z hľadiska účtovania. Najčastejšou formou podnikania prostredníctvom právnickej osoby je spoločnosť s ručením obmedzeným.

Podnikanie fyzickej osoby

Živnosť je definovaná v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Živnostník bude ručiť za vzniknuté dlhy vždy celým svojím majetkom. Živnosť sa zakladá ohlásením a živnostník môže začať podnikať dňom ohlásenia živnosti. Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností, a to voľnú, remeselnú a viazanú živnosť. Ohlásenie živnosti je možné vykonať priamo na úrade alebo elektronicky, iba ak osoba vlastní občiansky preukaz s čipom a má zaregistrovaný zaručený elektronický podpis.

Pri ohlasovaní živnosti je potrebné predložiť:

 • doklad preukazujúci dosiahnutie plnoletosti – občiansky preukaz,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z Registra trestov, ak nejde o občana Slovenskej republiky (pre občanov SR zabezpečí výpis z registra okresný úrad na odbore živnostenského podnikania v pozícii jednotného kontaktného miesta pri ohlásení živnosti),
 • súhlas príslušného súdu – dokladá sa v prípade, keď živnosť ohlasuje zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť – potrebný v prípade, ak sa ohlasuje remeselná alebo viazaná živnosť,
 • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania (ak je adresa podnikania odlišná od miesta bydliska),
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie – ak podnikateľ sám nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti,
 • formulár pre ohlásenie živnosti (vo formulári je možné požiadať aj o registráciu v príslušnej zdravotnej poisťovni, registráciu u správcu dane).

Podnikanie právnickej osoby

Právnické osoby môžu podnikať formou obchodných spoločností, ktoré sú definované v Obchodnom zákonníku, zákon č. 513/1991 Z. z. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Predstavíme si jednotlivé formy obchodných spoločností,  podmienky a dokumenty potrebné na zápis do obchodného registra.

 • Verejná obchodná spoločnosť – návrh na zápis podávajú a podpisujú všetci zakladatelia, pričom ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Dokumenty potrebné na zápis do OR sú spoločenská zmluva (zmluva musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, mená a bydliská spoločníkov, predmet podnikania) a oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania a taktiež listiny uvedené v § 4 Vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z.z.
 • Komanditná spoločnosť – podmienky založenia spoločnosti sú minimálne dvaja spoločníci a to komandista a komplementár, vklad komandistu  je minimálne vo výške 250 eur. Dokumenty potrebné na zápis do OR sú spoločenská zmluva (zmluva musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi s úradne osvedčenými podpismi), oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi a to podľa osobitného zákona (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným – založenie s.r.o. sa robí spísaním zakladateľskej listiny (ak s.r.o. zakladá len jeden zakladateľ) alebo spoločenskej zmluvy (ak s.r.o. zakladajú aspoň dvaja zakladatelia). Dokumenty potrebné na zápis s.r.o. do Obchodného registra sú uvedené vo vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, v § 4, § 11, ods.2.
 • Akciová spoločnosť – sa zakladá zakladateľskou listinou (v prípade jedného zakladateľa ) alebo zakladateľskou zmluvou (v prípade viacerých zakladateľov), je nutné ich vyhotoviť formou notárskej zápisnice. Dokumenty potrebné na zápis do Obchodného registra sú uvedené vo Vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003,  v §4, §13, ods.2.
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie – je to nová forma kapitálovej spoločnosti využívajúca niektoré prvky používané pri právnej úprave s.r.o. a niektoré pri právnej úprave a.s. Dokumenty potrebné na zápis do Obchodného registra sú uvedené vo Vyhláške MS SR č. 25/2004 z 15. decembra 2003, v  §4, § 14a, ods.2.

Účtovníctvo u fyzickej a právnickej osoby

Povinnosť viesť účtovníctvo a otvoriť účtovné knihy je vymedzená v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Živnostník (fyzická osoba) si môže zvoliť niekoľko foriem vedenia účtovníctva: vedie účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva, uplatňuje si tzv. paušálne výdavky (maximálne 20 000€ za rok), vedie daňovú evidenciu a taktiež je možnosť vedenia si účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva.

Naopak právnické osoby si nemôžu zvoliť formu vedenia účtovníctva. Právnická osoba musí vždy účtovať v sústave podvojného účtovníctva, a to odo dňa svojho vzniku, až do dňa svojho zániku (§ 4 ods. 1 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Aby účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou mohla začať viesť účtovníctvo, musí zachytiť stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu vzniku spoločnosti a zostaviť tzv. otváraciu súvahu, ktorá je východiskom pre otvorenie účtov v hlavnej knihe pomocou účtu 701 – Začiatočný účet súvahový (§ 25 Oznámenia č. 740/2002 Z.z).

Otváracia súvaha obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, základné imanie zapísané do obchodného registra, rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti. Medzi ďalšie skutočnosti patria aj zriaďovacie náklady (notárske poplatky a pod.).

Zriaďovacie náklady sa uvádzajú na účte 381 – Náklady budúcich období, pretože náklady sa v súvahe neuvádzajú a nemajú počiatočný stav. Začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku (§ 7 Oznámenia č. 740/2002 Z.z). Následne je potrebné preúčtovať zriaďovacie náklady z účtu 381 na ťarchu príslušných nákladových účtov a ich analytické členenie.

Povinnosti po registrácii podnikania

Podnikateľovi, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, po začatí podnikania vzniká registračná povinnosť voči úradom. Je nutné sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade, do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Pri registrácii prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta, úrad zároveň s ohlásením živnosti prihlási fyzickú osobu do zdravotnej poisťovne, zaregistruje na daňový úrad a prípadne aj do obchodného registra. Do Sociálnej poisťovne sa podnikateľ (fyzická osoba) prihlasuje, až keď jej príjem dosiahne požadovanú výšku, a to až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom fyzická osoba začala podnikať. Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne vzniká k 1. júlu príslušného roku.

Ak ide o podnikateľa (právnickú osobu), ktorá je zamestnávateľom, ktorý zamestnáva fyzické osoby a stáva sa tak platiteľom dane z príjmu zo závislej činnosti, je povinný sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade. Zamestnávateľovi vzniká povinnosť odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru so zamestnancom, kde sa podnikateľ prihlasuje do registra zamestnávateľov do 8 dní od vzniku tejto povinnosti, odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni upravuje § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť svojho zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného príslušnou pobočkou pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Zamestnávateľ na registráciu používa tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“.

Povinnosť zamestnávateľa vzniká aj v zdravotnej poisťovni, zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra platiteľov poistného vedeného tou zdravotnou poisťovňou, v ktorej je zamestnanec poistený. Na registráciu slúži tlačivo „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“ a zamestnávateľ ho musí podať do 8 dní od vzniku pracovného pomeru.

Podobné články