MENU Zavrieť

Viete ako fakturovať služby zahraničnému odberateľovi? Kedy je to so slovenskou daňou a kedy bez?

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 22.7.2021
  • 4 minúty čítania

Každý podnikateľ pravidelne vystavuje faktúry za svoje služby. Aké sú vaše povinnosti, ak ste platiteľ DPH a predávate služby do Európskej únie? Prinášame vám prehľad, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať v tejto problematike.

Pri fakturácii služieb do zahraničia je potrebné sa riadiť zákonom o dani z pridanej hodnoty (Zákon č. 222/2004 Z. z.). Platiteľ DPH je v súvislosti s dodaním služby povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa dodania služby (dňom dodania služby sa rozumie deň, kedy bola služba poskytnutá alebo deň, kedy bolo poskytovanie služby ukončené). Pre správne uplatnenie DPH pri službách  je potrebné, aby si podnikateľ určil miesto dodania služby (§ 15 - § 18).

Ako správne určiť miesto dodania služby podľa zákona o DPH?

Dôležité sú dve všeobecné pravidlá (§ 15), kde rozhodujúcu úlohu zohráva osoba, ktorá je príjemcom služby:

  • Ak je príjemcom služby zdaniteľná osoba, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH: miestom dodania služby je v tomto prípade miesto, kde má táto zdaniteľná osoba (príjemca služby) sídlo alebo miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa služba poskytuje → služby zdaňuje príjemca služby. Podnikateľ vystaví faktúru bez slovenskej DPH a uvedie na faktúru poznámku, že sa jedná o „Prenesenie daňovej povinnosti (Reverse charge)“. Príjemca služby odvedie daň na výstupe a zároveň má nárok na odpočet z daného plnenia.
  • Ak je príjemcom služby nezdaniteľná osoba (napr. konečný spotrebiteľ – nepodnikateľ), miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH: miestom dodania služby je v tomto prípade miesto, kde má poskytovateľ služby svoje sídlo alebo miesto podnikania alebo prevádzkareň, z ktorej sa služba poskytuje → služby zdaňuje rovno poskytovateľ služby, čiže podnikateľ. Podnikateľ vystaví faktúru so slovenskou daňou, pretože miesto dodania je v Slovenskej republike, podnikateľ túto skutočnosť uvedie v daňovom priznaní aj v kontrolnom výkaze.

V § 16 zákona o DPH sú upravené špecifické pravidlá pre určenie miesta dodania služby. Okrem toho podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, má povinnosť podávať súhrnný výkaz pri dodaní služby do inej členskej krajiny EÚ inému podnikateľovi.

Praktické príklady

Živnostník, ktorý podniká na Slovensku poskytne svoje IT služby zahraničnému podnikateľovi do Českej republiky. Kde je miesto dodania služby a kto bude povinný službu zdaňovať?

Miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, v tomto prípade je miestom dodania Česká republika, jedná sa o prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu služby (zákazníka).

Živnostník, ktorý podniká na Slovensku poskytne svoje IT služby zahraničnému klientovi (nepodnikateľovi) do Rakúska. Kde je miesto dodania služby a kto bude povinný službu zdaňovať?

Miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, v tomto prípade je miestom dodania Slovensko, slovenskú DPH odvedie slovenský podnikateľ.

Aké sú vaše povinnosti, ak ste neplatiteľ DPH a predávate služby do Európskej únie?

V prípade, že slovenský podnikateľ nie je platiteľom DPH (nemá pridelené IČ DPH) a dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (zdaniteľná osoba), musí sa pred dodaním služby do iného členského štátu EÚ zaregistrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH. Podnikateľovi hrozí za nesplnenie registračnej povinnosti pokuta až do výšky 20 000 eur.

Následne podnikateľ musí pridelené IČ DPH uvádzať na vystavených zahraničných faktúrach (dôležité je, že podnikateľ aj naďalej zostáva neplatiteľom DPH na Slovensku, čo znamená, že pri predaji služieb nebude uplatňovať DPH na výstupe). Vznikne mu však nová povinnosť, a to podávať štvrťročný súhrnný výkaz. Táto povinnosť nevzniká, ak podnikateľ dodáva služby konečnému spotrebiteľovi podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH.

Pozrite si ponuku našich produktov.

Prečítajte si aj:

Podobné články