MENU Zavrieť

Živnosť alebo s.r.o.? Viete, ktorú formu si zvoliť z hľadiská daní?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 10.6.2021
 • 5 minút čítania

Každý podnikateľ sa pred začiatkom svojho podnikania musí individuálne rozhodnúť, akú právnu formu podnikania si zvolí. Na začiatku rozhodovania je potrebné určiť si, za akým účelom podnikateľskú činnosť začínate, aký bude Váš približný ročný obrat, či začínate podnikať sám alebo so spoločníkom. V nasledujúcom článku si predstavíme živnosť verzus s.r.o. z hľadiska daní.

Podľa akých kritérií si zvoliť správnu formu podnikania? Ako podnikateľ máte na výber  z týchto dvoch možností: 

 • podnikanie na živnosť ako fyzická osoba
 • podnikanie prostredníctvom s.r.o. ako právnická osoba 

Podnikanie na živnosť ako fyzická osoba 

Fyzická osoba môže začať vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Základnou podmienkou na získanie živnosti je vek aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Živnosť môže byť voľná, remeselná alebo viazaná (iba v prípade voľnej živnosti, nie je potrebné žiadne odborné vzdelanie a prax). Založením živnosti sa stávate samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO).  

Dane a odvody živnostníka: živnostník je v prvom roku svojho podnikania oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Odvody na zdravotné poistenie klasicky platí, ale len v minimálnej výške (v roku 2021 je to vo výške 76,44 €/mesiac).Zdravotná poisťovňa následne zasiela ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za predchádzajúci rok, kde Vám vznikne preplatok alebo nedoplatok na poistnom. Na výpočet dane z príjmov fyzických osôb musíme poznať základ dane a sadzbu dane. 

Príjmy SZČO patria medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania sa vypočíta ako rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov. Fyzická osoba sa môže rozhodnúť, či bude uplatňovať: 

 • skutočne preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii, v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
 • paušálne výdavky (predstavujú 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov, maximálny limit je však 20 000 €/rok). 

Sadzba dane fyzickej osoby je: 

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy z podnikania za zdaňovacie obdobie sú vo výške nepresahujúcej 49 790 €,
 • 19 %, ak zdaniteľné príjmy sú vo výške presahujúcej 49 790 € , pričom táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne v roku 2021 sumu 37 981,94 € (vrátane),
 • 25 %, ak zdaniteľné príjmy sú vo výške presahujúcej 49 790 €, pričom táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá presiahne v roku 2021 sumu 37 981,94 € (t. j. 37 981,95 € a viac). 

Rozsah ručenia za záväzky: živnostníci ručia za svoje záväzky celým svojim majetkom (firemným aj osobným). V prípade dlhov a exekúcie hrozí aj strata súkromného majetku živnostníka.   

Ukončenie podnikania: fyzická osoba môže živnosť ukončiť zo dňa na deň a to na základe písomného oznámenia o ukončení podnikania. Taktiež je možné živnosť pozastaviť a to na dobu maximálne 3 rokov. 

Podnikanie prostredníctvom s.r.o. ako právnická osoba 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je administratívne náročnejší a drahší proces. Založenie podnikateľskej činnosti zahŕňa nielen vyplnenie zakladateľských dokumentov a získanie živnostenského oprávnenia, ale aj podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. 

Dane a odvody s.r.o.: odvody sa odvíjajú od toho, akým spôsobom sú konateľ (štatutárny orgán firmy) a spoločník (majiteľ firmy) v spoločnosti odmeňovaný: 

 • konateľ/spoločník, ktorý nedostáva z s.r.o. žiadnu odmenu neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, ak je osoba len spoločníkom firmy neplatí ani odvody do zdravotnej poisťovne, avšak ak je osoba konateľom s.r.o. musí odvádzať minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne v rovnakej výške ako živnostník (76,44 €),
 • spoločník s.r.o., ktorý si vypláca podiel na zisku platí 7 % daň z dividend, z vyplatenej dividendy už neplatí žiadne odvody,
 • konateľ/spoločník, ktorému náleží pravidelná alebo nepravidelná odmena za výkon funkcie platí odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % (10 % hradí firma a 4 % hradí konateľ/spoločník), taktiež platí odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 33,55 % (24,15 % platí firma a 9,4 % platí spoločník/konateľ), ak sa jedná o pravidelnú odmenu a 28,75 % (21,75 % platí firma a 7 % platí spoločník/konateľ), ak sa jedná o nepravidelnú odmenu,
 • konateľ/spoločník, ktorý je zamestnancom s.r.o. platí odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % (10 % hradí firma a 4 % hradí konateľ/spoločník), taktiež platí odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 34,6 % (25,2 % platí firma a 9,4 % platí spoločník/konateľ). 

Konateľ/spoločník sa môže individuálne  rozhodnúť, akú formu odmeňovania si vyberie, čím môže optimalizovať svoje odvody. Právnická osoba má okrem toho povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pri určovaní základu dane musí podnikateľ vychádzať z výsledku hospodárenia, ktorý sa urči ako rozdiel výnosov a nákladov. Základ dane sa následne upraví o pripočítateľné a odpočítateľné položky.   

Sadzba dane právnickej osoby je: 

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €,
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 49 790 €. 

Rozsah ručenia za záväzky: spoločníci ručia za svoje záväzky iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. Minimálne základné imanie je 5 000 €. V  prípade dlhov a exekúcie nehrozí strata súkromného majetku. Výhodou s.r.o. je, že chráni Váš osobný majetok. 

Ukončenie podnikania: právnická osoba nemôže svoje podnikanie ukončiť zo dňa na deň. Ukončenie podnikania môže byť likvidáciou spoločnosti, fúziou, konkurzom alebo predajom spoločnosti.  

Aká forma podnikania je výhodnejšia? Živnosť alebo s.r.o.? 

Spoločnosť s ručením obmedzeným má dôveryhodnejšie pôsobenie na podnikateľskom trhu, pretože pôsobí ako firma. Avšak často krát je dôveryhodnejší živnostník, pretože práve on ručí za svoje podnikanie celým svojím majetkom a pristupuje k podnikaniu zodpovednejšie. Odpoveď na túto otázku nie je možné jednoznačne určiť. Závisí to vždy od konkrétneho podnikateľa, jeho predmetu podnikania, ročného obratu a od rizika, ktoré je odhodlaný podstúpiť. Ak pri začiatku podnikania nemáte spoločníka, a hľadáte administratívne nenáročnú formu podnikania, zvoľte si živnosť. Naopak, ak sa púšťate do riskantných obchodov, ktoré nesú vysoké riziko, je pre Vás bezpečnejšie zvoliť si spoločnosť s ručením obmedzeným. Prechod zo živnosti na s.r.o. je vždy možný.  

Podobné články