MENU Zavrieť

Spravte si prehľad v koncesionárskych poplatkoch. Kto ma povinnosť ich platiť a aké zmeny prinesla novela účinná od 1.7.2021?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 7.7.2021
 • 4 minúty čítania

Od 1. júla 2021 je platná novela zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Aké zmeny priniesla novela pre domácnosti a podnikateľov? Dozviete sa v nasledujúcom článku. 

Koncesionárske poplatky sú poplatky, ktoré slúžia na zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska. Platenie, vyberanie a vymáhanie koncesionárskych poplatkov upravuje osobitný zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS. 

Viete kto má povinnosť platiť koncesionárske poplatky? 

Platiteľom úhrady je podľa § 3 zákona č. 340/2012 Z. z.:

 • fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, a to vo  výške 4,64 eura mesačne.
 • zamestnávateľ (živnostník alebo právnická osoba), ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Do počtu zamestnancov sa nebudú započítavať zamestnanci, ktorý vykonávajú prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer. Na určenie sadzby úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Zamestnávateľ platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac, a to v nasledujúcej výške:

 • 4,64 eura, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
 • 18,58 eura, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
 • 79,66 eura, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
 • 199,16 eura, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
 • 464,71 eura, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.

Kto je oslobodený od povinnosti platiť koncesionárske poplatky?

 • fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, taktiež platiteľ v prípade, že žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt,
 • platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, 
 • platiteľ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • Rozhlas a televízia Slovenska, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
 • zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • školy a školské zariadenia,
 • nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.

Koncesionárske poplatky z účtovného a daňového hľadiska

Koncesionárske poplatky sú u podnikateľa daňovým výdavkom. Predpis záväzku voči RTVS na úhradu koncesionárskych poplatkov sa v podvojnom účtovníctve účtuje na ťarchu účtu 538 - Ostatné dane a poplatky a v prospech účtu 345 - Ostatné dane a poplatky. Úhrada koncesionárskych poplatkov sa zaúčtuje ako 345/221 alebo 345/211. V prípade, že podnikateľ dostane pokutu za neplatenie koncesionárskych poplatkov zaúčtuje sa na ťarchu účtu 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania.

Zmeny týkajúce sa koncesionárskych poplatkov od 1.7.2021

Eliminácia administratívnej záťaže podnikateľov → podnikatelia už nebudú povinní preukazovať RTVS počet zamestnancov rozhodujúcich pre vznik alebo trvanie uhrádzania koncesionárskych poplatkov. Evidenciu počtu zamestnancov bude mať na starosti Sociálna poisťovňa, ktorá priamo RTVS ako vyberateľovi koncesionárskych poplatkov automaticky mesačne zašle potrebné údaje. Avšak podnikateľ je aj naďalej povinný písomne oznámiť RTVS do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu.

Eliminácia administratívnej záťaže domácností → zrušenie povinnosti platiteľa úhrady, ktorý je odberateľom elektriny v domácnosti, preukazovať skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky (bude dostačujúce tieto skutočnosti len oznámiť). Taktiež odberateľ elektriny v domácnosti, ktorý odoberá elektrinu vo viacerých odberných miestach bude úhradu za príslušné obdobie platiť len raz, a to bez toho, aby musel vyberateľovi úhrady preukazovať skutočnosť, že je odberateľom elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach. 

Platenie koncesionárskych poplatkov → novela zavádza zjednotenie platobného obdobia pre platiteľov, v § 7 ods. 3 sa slová „štvrťrok, polrok alebo rok“ nahrádzajú slovami „kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok a kalendárny rok“. Platiteľ koncesionárskych poplatkov je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Podobné články