MENU Zavrieť

Zavedenie elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 11.5.2022
  • 5 minút čítania

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. 3. 2022 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Jednou zo zmien novely zákona je zavedenie elektronickej PN-ky. Ako vzniká dočasná pracovná neschopnosť a aké zmeny nastanú od 1. 6. 2022?

Kedy vzniká nárok na nemocenské, kedy vzniká pracovná neschopnosť a kto poskytuje náhradu príjmu?

Zamestnanec má nárok na nemocenské, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon zárobkovej činnosti alebo ak mu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak je zamestnanec práceneschopný, má nárok na hmotné zabezpečenie, ktoré mu poskytuje zamestnávateľ vo forme náhrady príjmu.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.  Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne.

Aká je výška náhrady príjmu počas dočasnej PN?

  • 25 % denného vymeriavacieho základu (náhrada príjmu od zamestnávateľa) → od 1. dňa PN-ky do 3. dňa PN-ky (vrátane),
  • 55 % denného vymeriavacieho základu (náhrada príjmu od zamestnávateľa) → od 4. dňa PN-ky do 10. dňa PN-ky (vrátane),
  • 55 % denného vymeriavacieho základu (nemocenské od Sociálnej poisťovne).

Ak sa zamestnanec stal dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, má nárok len na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu.

Podrobné podmienky nároku, ako aj výšku jednotlivých dávok, na ktoré má zamestnanec nárok počas PN upravujú nasledujúce dva zákony:

  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), a to v § 33 až § 38,
  • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v znení neskorších predpisov.

Ako budú fungovať elektronické záznamy o dočasnej pracovnej neschopnosti?

V súčasnosti vznik choroby alebo úrazu musí potvrdiť ošetrujúci lekár na päťdielnom tlačive, tzv. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Zavedením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti sa odstráni papierový dokument a povinnosť fyzického doručovania príslušnej strany tlačiva pacienta zamestnávateľovi.

Národné centrum zdravotníckych informácií automaticky zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca bude tento údaj o PN automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi. Poistenec bude informovaný o stave konania prostredníctvom SMS notifikácií, alebo prostredníctvom individuálneho účtu poistenca v SP.

Lekári budú mať k dispozícii prechodné obdobie. Prvý rok bude v platnosti duálny systém potvrdzovania o PN, v ktorom bude súčasne platiť papierová aj elektronická forma PN. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o PN až do 31. 5. 2023. Na elektronické PN-ky sa bude prechádzať postupne, najskôr všeobecní lekári, gynekológovia a do roku 2024 aj špecialisti.

Elektronický účet poistenca

Elektronický účet poistenca vychádza z pôvodnej aplikácie Individuálny účet poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou. Aktivácia elektronického účtu sa nedá urobiť online, potrebná je návšteva pracoviska Sociálnej poisťovne.

Prístup do účtu bude mať poistenec kedykoľvek prostredníctvom zaheslovaného prístupu do mobilnej aplikácie, alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Vďaka elektronickému si poistenec môže preveriť jednotlivé obdobia poistenia, získa informácie o nároku na dávky, podklady pre výpočet výšky dávok, a vie si tiež overiť, či za neho zamestnávateľ odvádza poistné na sociálne poistenie.

Podobné články