MENU Zavrieť

Všetky dôležité informácie o platbách v hotovosti a ich limitoch

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 7.9.2021
 • 4 minúty čítania

V akej výške môžeme uskutočňovať platby v hotovosti? Aké výnimky umožňuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Platba v hotovosti je definovaná ako odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Od 1. 1. 2013 je účinný zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Tento zákon zakazuje vykonávať platby v hotovosti, ktoré prevyšujú  sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Zákon taktiež zakazuje vykonávať platby v hotovosti, ktoré prevyšujú sumu 5 000 eur, ak ide o platbu medzi právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Uvedené limity na platby v hotovosti sa vzťahujú aj na platby v zahraničí, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenska, a odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Zákaz sa vzťahuje okrem platieb za predaj tovaru a poskytovanie služieb aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vklady spoločníkov do základného imania, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov a pod. Ak nastane prípad, že platba v hotovosti je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, hodnotou platby v hotovosti je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vychádzajú z jedného právneho vzťahu. Nie je možné uskutočniť ani čiastkovú platbu v hotovosti, ak celková hodnota platby z jedného právneho vzťahu presiahne sumu 5 000 eur.

Výnimky zo zákona, na ktoré sa nevzťahujú limity na platby v hotovosti

Zákaz platieb v hotovosti sa nevzťahuje podľa § 8 zákona č. 394/2012 Z. z. na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pre prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri správe daní,
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 • v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,
 • v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 • a ďalšie výnimky uvedené v § 8.

Aké sankcie Vám hrozia za porušenie limitu na platbu v hotovosti?

 • ak ste fyzická osoba (nepodnikateľ) → ide o priestupok, za čo hrozí pokuta do 10 000 €,
 • ak ste podnikajúca právnická alebo fyzická osoba → ide o správny delikt, za čo sa hrozí pokuta do 150 000 €. 

Príklady

Fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, dostane od dodávateľa faktúru za objednané služby v hodnote 6 000 eur. Podnikateľ chce faktúru uhradiť v dvoch splátkach v hotovosti. Je v tomto prípade možné realizovať platbu v hotovosti?

 • Platba vyplývajúca z tejto zmluvy nemôže byť prijatá v hotovosti, pretože súčet platieb je vyšší ako 5 000 € a presahuje zákonom stanovený limit pre platbu v hotovosti, faktúra musí byť uhradená bezhotovostne.

Slovenský podnikateľ nakúpi tovar od českého dodávateľa v hodnote 7 000 eur (k prevzatiu tovaru dôjde na území Slovenskej republiky). Ako sa postupuje v prípade, ak je platba vykonaná v tuzemsku a v zahraničí?

 • Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo sa jedná o plnenie uskutočnené na území Slovenska, podnikateľ nemôže od zahraničného odberateľa prevziať hotovostná platbu (čiastka tovaru je vyššia ako 5 000 eur), ani v prípade, kedy by platba bola vykonaná v zahraničí.

Slovenský podnikateľ nakúpi tovar v hodnote 7 000 eur. Dodávateľ pošle podnikateľovi tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku. Je v tomto prípade možné realizovať platbu v hotovosti?

 • Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože platbu neprevezme priamo dodávateľ, ale ide o platbu, na ktorú sa vzťahuje výnimka v zákone o obmedzení platieb v hotovosti.

Fyzická osoba (nepodnikateľ) poskytne pôžičku podnikateľovi v čiastke 4 000 eur. Je v tomto prípade možné realizovať platbu v hotovosti?

 • Platba môže byť prijatá v hotovosti, nebol prekročený zákonný limit 5 000 eur.

Dôležitou informáciou je taktiež, že počas vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 sa na platby v hotovosti podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti nevzťahujú zákonom stanovené limity.

Podobné články