MENU Zavrieť

Novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 27.7.2022
  • 8 minút čítania

Rok 2023 sa blíži a s ním prídu aj zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty. Ktoré plánované zmeny budú platné od roku 2023 a 2024?

Boj proti daňovým podvodom

Daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je prebrať do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty smernicu Rady EÚ 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES. Zmenami tak dôjde s účinnosťou od 1. januára 2024 k zavedeniu harmonizovaných pravidiel, ktoré slúžia na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ako aj na kontrolu správnosti výšky priznanej dane.

Vybraná skupina poskytovateľov platobných služieb bude povinná viesť za každý kalendárny štvrťrok dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú, a zároveň tieto záznamy následne sprístupniť svojmu domovskému členskému štátu alebo hostiteľským členským štátom, ak poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobné služby v iných členských štátoch Európskej únie, než je domovský členský štát.

Vzhľadom na veľký objem informácií a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov budú poskytovatelia platobných služieb povinní uchovávať záznamy v súvislosti s cezhraničnými platbami počas troch kalendárnych rokov.

Povinnosť odberateľa vykonať opravu odpočítanej DPH

Novela zákona o DPH navrhuje zavedenie novej povinnosti odberateľa, ktorý musí vykonať opravu odpočítanej DPH z kúpených tovarov/služieb, a to v tom prípade, že sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 90 dní po jeho splatnosti (§ 53aa zákona o DPH).

Nová povinnosť opravy odpočítanej DPH sa neuplatní, ak odberateľ upravil odpočítanú DPH podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH.

Spôsob stanovenia výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži

Novela zákona navrhuje určiť spôsob stanovenia výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži zákonom presne vymedzeného majetku. Jedná sa o majetok v obstarávacej cene nižšej ako 1 700 eur, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, pričom majetok je kúpený na iný účel ako ďalší predaj.

Pri takomto tovare sa rovnako dopĺňa, že sa použije zákonná fikcia a zníži sa odvod DPH o pomernú časť dane zodpovedajúcu výške odpisov, ktoré by sa vypočítali ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.

Zmena obdobia, v ktorom si zdaniteľná osoba nesplnila povinnosť registrácie k DPH

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu a pridelí mu identifikačné číslo pre daň; ak zdaniteľná osoba má identifikačné číslo pre daň na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b ods. 2, daňový úrad jej pridelí to isté identifikačné číslo pre daň.

Ak tuzemská zdaniteľná osoba nepodala žiadosť o registráciu alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, je zdaniteľná osoba povinná odviesť daň na výstupe z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých jej vznikla daňová povinnosť v tomto období (§ 69 ods. 13 zákona o DPH).

Okrem povinnosti odviesť daň z tovarov a služieb za obdobie, v ktorom osoba mala byť registrovaná pre daň, zákon o DPH v § 55 ods. 3 priznáva osobe, ktorá mala byť platiteľom dane aj právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľa dane za toto obdobie.

Navrhovaná novela upravuje toto obdobie 30 dní, za ktoré sa osoba oneskorila s registráciou pre DPH, na obdobie 21 dní a následne aj obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH, navrhovaná novela posúva už na obdobie, ktoré začína 22. dňom po dni, kedy najneskôr vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu.

Lehota na zaplatenie pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku

Každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná platiť daň, t. j. každý (podnikateľ, nepodnikateľ, nezisková organizácia, občan), kto kúpi nový osobný alebo úžitkový automobil, motorku, štvorkolku, lietadlo, loď, plavidlo z iného členského štátu a privezie ho na územie SR, má povinnosť zaplatiť 20 % daň z pridanej hodnoty daňovému úradu, pod ktorého územnú pôsobnosť patrí.

V súčasnosti platí, že bežný občan, ktorý si kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, má povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 7 dní od nadobudnutia tohto nového dopravného prostriedku a do tejto lehoty aj uhradiť DPH. Novela zákona navrhuje zmeniť lehotu do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení čísla účtu správcu dane.

Zrušenie povinnosti podávať prázdne daňové priznanie

V prípade prvého odberateľa sa pri trojstrannom obchode navrhovanou novelou zákona o DPH zavádza, aby platiteľ DPH registrovaný podľa § 5 zákona o DPH, pokiaľ uskutočnil len trojstranný obchod pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v tuzemsku ako prvý, nebol povinný podávať prázdne daňové priznanie. Týmto opatrením sa zníži administratívna záťaž.

Prečítajte si aj:

Podobné články