MENU Zavrieť

Zákonné povinnosti e-shopu alebo ako sa vyhnúť zbytočným pokutám

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 12.10.2022
 • 6 minút čítania

Každému podnikateľovi a vlastníkovi e-shopu zo zákona vyplývajú určité povinnosti, ktoré musí dodržať. Čo všetko musia obsahovať obchodné podmienky či reklamačný poriadok? Aké sú daňové povinnosti podnikateľa?

Právny základ upravujú nasledujúce predpisy:

Každý prevádzkovateľ e-shopu má informačnú povinnosť voči svojim zákazníkom. Predstavíme si informácie, ktoré musíte na webových stránkach uverejniť:

 • základné identifikačné údaje, ako názov, obchodné meno a sídlo, resp. meno, priezvisko a bydlisko, pokiaľ ide o fyzickú osobu,
 • adresu e-mailovej adresy a telefónne číslo,
 • daňové identifikačné číslo, ak je podnikateľ platiteľom DPH,
 • označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo tohto záznamu,
 • názov a adresu orgánu dozoru, ktorému činnosť podnikateľa podlieha a pod.

Splnenie informačnej povinnosti sa najčastejšie realizuje v obchodných podmienkach.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú všetky informácie, ktoré poskytuje podnikateľ svojmu zákazníkovi, aby sa vedel rozhodnúť, či u vás nakúpi. Musia zahŕňať údaje, ktoré vyžaduje zákon a podmienky nákupu vo vašom internetovom obchode.

Obchodné podmienky musíte mať zverejnené na webovej stránke e-shopu a musia byť vypracované správne a v súlade s platnými zákonmi. Ich povinnou náležitosťou je, aby sa dali nielen prečítať, ale aj uložiť a stiahnuť. Od zákazníka nesmiete vynucovať súhlas s obchodnými podmienkami.

Základné náležitosti, ktoré by mali obsahovať obchodné podmienky:

 • identifikačné a kontaktné údaje podnikateľa,
 • cena tovaru vrátane DPH a cena dopravy a akýchkoľvek ďalších poplatkov,
 • platobné podmienky,
 • dodacie podmienky a lehoty,
 • reklamačný poriadok,
 • záručné podmienky,
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • ochrana osobných údajov,
 • informácie o ukladaných cookies,
 • informáciu o povinnosti zaplatiť za tovar (kupujúci musí byť informovaný, že za objednaný tovar bude musieť aj zaplatiť) a pod.

Celý zoznam náležitostí, ktoré majú tvoriť obsah obchodných podmienok, je možné nájsť v Zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Ak v obchodných podmienkach neuvediete zákonom stanovené informácie, nielenže tak porušíte zákon, ale môžete aj dostať pokutu.

Reklamačný poriadok

Rovnako ako všeobecné obchodné podmienky, patrí reklamačný poriadok k potrebným informačným náležitostiam e-shopu. Pri uplatnení reklamácie je potrebné zákazníkovi bezodkladne doručiť potvrdenie a následne do 30 dní je potrebné vydať písomný doklad o vybavení reklamácie. Zároveň e-shop musí viesť o všetkých reklamáciách evidenciu.

Reklamačný poriadok by mal obsahovať tieto informácie:

 • dĺžku záruky (štandardne 24 mesiacov od okamihu prevzatia zásielky),
 • informáciu o tom, ako reklamáciu oznámiť,
 • informáciu o tom, na akú adresu reklamovaný tovar dopraviť,
 • informáciu o tom, za akých podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť,
 • ako budete spotrebiteľa o vybavení reklamácie informovať.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Jedným zo základných práv spotrebiteľov je právo na odstúpenie od zmluvy. Zákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Povinnosťou podnikateľa je upozorniť zákazníka na všetky náležitosti, na základe ktorých môže odstúpenie vykonať, ako postupovať, aké náklady plynú zákazníkovi a pod. Pre odstúpenie od zmluvy musí mať zákazník k dispozícii patričný formulár.

Ochrana osobných údajov pre e-shop - GDPR

Súčasťou všeobecných obchodných podmienok musí byť aj informácia o tom, ako nakladáte s osobnými údajmi zákazníka a aké osobné údaje spracovávate. Osobné údaje sú chránené nariadením GDPR, ktoré pojednáva o ochrane osobných údajov, stanovuje povinnosti podnikateľom a priznáva práva fyzickým osobám.

Súbory cookies

Okrem GDPR je zákazníkov potrebné informovať o tom, s akými súbormi cookies stránka pracuje. Musíte si od zákazníka vyžiadať konkrétne súhlasy s typmi súborov cookies, ktoré plánujete ukladať. V neposlednom rade musíte zákazníka informovať, ako nastavenia cookies zmeniť.

Daňové povinnosti podnikateľa

Každý podnikateľ musí platiť daň z príjmov, výška dane závisí od právnej formy podnikania.

Ak ročné zdaniteľné príjmy podnikateľa nepresiahnu 49 790 €, platí rovnaká sadzba dane (15 %) aj v prípade živnostníka, aj v prípade s.r.o.. Ak sú ale ročné príjmy vyššie ako 49 790 €, bude právnická osoba uplatňovať 21 % a u fyzickej osoby závisí sadzba dane od dosiahnutého základu dane (základ dane = príjmy mínus výdavky).

Ak je základ dane pod 38 553,01 €, sadzba dane fyzickej osoby bude 19 %. V prípade, ak základ dane prekročí túto hranicu, uplatní sa už aj sadzba dane 25 %.

Ďalšou dôležitou daňou je daň z pridanej hodnoty. Povinnosťou podnikateľa je registrovať sa ako platiteľ DPH v prípade, že e-shop za najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol obrat 49 790 eur.

Prečítajte si aj:

Podobné články