MENU Zavrieť

Novinky v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 8.12.2020

Parlament schválil rozsiahlu novelu Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Aké zmeny prinesie novela zákona o dani z príjmov od roku 2021? V nasledujúcom článku  prinášame prehľad najvýznamnejších zmien.

Mikrodaňovník v legislatíve platnej od 01.01.2021

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vymedzuje s účinnosťou od 1. januára 2021 nový pojem „mikrodaňovník. Za mikrodaňovníka je považovaná:

  • fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 € (sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH) alebo
  • daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorého príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €.

Novela špecifikuje, aby sa do príjmov pre účely získania postavenia mikrodaňovníka a použitia 15 % sadzby dane, zarátavali iba zdaniteľné príjmy.

Spresnenie kritérií určenia daňovej rezidencie právnickej osoby v SR

Daňová rezidencia právnickej osoby sa na určuje na základe sídla právnickej osoby alebo miesta jej skutočného vedenia. Novela zákona o dani z príjmov upresňuje miesto skutočného vedenia.  Za toto miesto sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok (nepatria sem rozhodnutia administratívneho charakteru, ani rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby).

Zavedenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

Novela zákona o dani z príjmov sa zameriava aj na zavedenie pravidiel proti daňovým únikom, obsahuje legislatívnu úpravu uplatňovania CFC pravidiel. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti budú od 1.1.2021 zavedené aj na fyzické osoby.

Uplatnením CFC pravidiel sa obmedzí odliv príjmov do zahraničia, kde je nízke daňové zaťaženie, pretože sa na Slovensku zdania podiely na zisku CFC spoločnosti v momente dosiahnutia týchto príjmov, a nie až pri vyplatení podielu na zisku. Príjmy budú zdaňované cez osobitný základ dane (v novom § 51h ZDP), použije sa rovnaká sadzba ako pri vyplatených podieloch na zisku. Nové ustanovenie § 51h zákona o dani z príjmov špecifikuje, čo sa považuje za kontrolovanú zahraničnú spoločnosť, akým spôsobom a kedy bude fyzická osoba zdaňovať príjmy priraditeľné podľa § 3 ods. 1 písm. h).

Zavedenie oslobodenia od zdanenia plnení poskytované v rámci aktívnej politiky práce

Novela zákona o dani z príjmov obsahuje ustanovenie, ktoré určuje, že plnenia, ktoré budú poskytnuté od štátu v rámci v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie sa oslobodzujú od dane z príjmov. 

Preddavky na daň z príjmov

Schválená novela zákona o dani z príjmov taktiež obsahuje nové ustanovenie týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, podľa ktorého nebude vznikať povinnosť vyrovnania preddavkov na daň zaplatených od začiatku nasledujúceho zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania. Preddavky na daň zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Ruší sa tým pádom súčasné ustanovenie, kde spočíva v tom, že právnická osoba, ktorej z podaného daňového priznania vyplýva platiť vyššie preddavky na daň z príjmov je povinná do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vyrovnať preddavky na daň takým spôsobom, aby boli od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatené vo výške, ktorá vychádza platiť po podaní daňového priznania.

Správca dane bude povinný oznámiť všetkým daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie výšku a splatnosť jeho preddavku na daň z príjmov. Správca dane oznámi túto skutočnosť daňovníkovi najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň. Toto ustanovenie by malo nadobudnúť platnosť až od 1.1.2022.

Postupná zmena výšky daňového bonusu

Daňový bonus si môže uplatniť jeden z rodičov na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, a to od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (platí v tom prípade, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

Novela zákona o dani z príjmov upravuje aj daňový bonus na dieťa. Zmeny nastanú od 1. júla 2021, kde sa rozšíri daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov. Tento bonus bude od 1. júla 2021  vo výške 1,7-násobku základného daňového bonusu. Od 1. januára 2022 sa ešte bonus navýši na 1,8-násobok základného daňového bonusu.

Podobné články