MENU Zavrieť

Príplatky za nadčasy a počas sviatkov v roku 2023

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 23.11.2022
  • 6 minút čítania

Zamestnanec má podľa zákona nárok na mzdové zvýhodnenie (tzv. príplatok). Na aké príplatky má nárok, ak pracuje cez víkend, v noci, počas sviatka alebo nadčas?

Príplatky za nadčasy v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v noci upravuje § 121 Zákonníka práce. Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku. Nastáva aj prípad, že zamestnávateľ sa písomne dohodne so zamestnancom, že vo výške jeho mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku.

Príplatky za sviatky

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v noci upravuje § 122 Zákonníka práce. Za prácu počas sviatka zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú počas sviatka, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

Príplatky za sobotu a nedeľu

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v sobotu upravuje § 122a Zákonníka práce, za prácu v nedeľu upravuje § 122b Zákonníka práce. Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eur.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však v sume 1,61 eur, v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eur. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však v sume 3,22 eur, v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Príplatok za prácu počas sviatka, ktorý pripadne na víkend

Ak zamestnanec bude pracovať počas sviatkov v deň, ktorý pripadne na sobotu alebo nedeľu, má okrem nároku na príplatok za prácu vo sviatok aj nárok na príplatok za prácu cez víkend. V roku 2023 pripadnú na víkend dva štátne sviatky: 1. január a 24. december.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v noci upravuje § 123 Zákonníka práce. Za nočnú prácu sa podľa § 98 Zákonníka práce považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. a 6. hodinou. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eur, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eur.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však v sume 1,25 eur, v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Príplatok za pracovnú pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska

Podmienky nároku a výšku príplatku za pracovnú pohotovosť upravuje § 96 Zákonníka práce. Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa odseku 2 patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi mzda podľa prvej vety a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi mzda nepatrí.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej v sume 0,72 eura.

Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v noci upravuje § 124 Zákonníka práce.

Zamestnanec má nárok na príplatok za sťažený výkon práce, ak vykonáva pracovné činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia:

  • chemické faktory,
  • karcinogénne a mutagénne faktory,
  • biologické faktory,
  • prach,
  • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie),

ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu. Za každú hodinu práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej v sume 0,72 eur.

Mzdy a príplatky môžete spracúvať napríklad v jednom z týchto personálnych systémov. Neváhajte nás kontaktovať.

Prečítajte si aj:

Podobné články