MENU Zavrieť

Odpočet DPH pri kúpe nového auta

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 8.6.2022
  • 4 minúty čítania

Ako má podnikateľ postupovať pri odpočte DPH pri nákupe auta? V akej výške si môže uplatňovať odpočet DPH? Kto má právo na odpočet DPH?

Právo odpočítať DPH z tovaru vzniká len platiteľovi DPH. Podmienky uplatnenia práva na odpočítanie DPH upravujú ustanovenia § 49 až § 51 zákona č. 2004/222 zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Nové vs. ojazdené vozidlo

Za nové je vozidlo podľa zákona považované vtedy, ak má najazdených menej než 6 000 kilometrov alebo v dobe kúpy neuplynulo viac ako 6 mesiacov od jeho uvedenia do prevádzky.

Vozidlo, ktoré má najazdených viac ako 6 000 kilometrov alebo bolo do prevádzky uvedené pred viac ako pol rokom, je podľa zákona už považované za ojazdené, pričom:

  • ak ste takéto vozidlo v zahraničí kúpili od súkromnej osoby, povinnosť zaplatiť DPH vám nevzniká,
  • v prípade, že ste vozidlo kúpili od podnikateľskej osoby, ktorá je zaregistrovaná pre účely DPH, daň platíte so sadzbou, ktorá je určená v krajine, v ktorej vozidlo kupujete,
  • platiteľ DPH, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto z iného členského štátu od platiteľa z iného členského štátu, ktorý predá ojazdené auto v režime oslobodeného dodania v rámci Spoločenstva v zmysle čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES (obdoba § 43 zákona o DPH platného v SR), potom kupujúci má nadobudnutie auta v tuzemsku v zmysle § 11 zákona o DPH, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH. Zároveň platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH,
  • platiteľ, ktorý nie je obchodníkom s ojazdenými autami, kúpi ojazdené auto v tuzemsku od iného platiteľa DPH, ktorý pri predaji v súlade so zákonom o DPH uplatnil k cene ojazdeného auta daň, potom kupujúci má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH.

Odpočet DPH v plnej výške

Ak bude podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý je platiteľom DPH, používať automobil nadobudnutý kúpou z vlastných finančných prostriedkov alebo pomocou úveru, ktorý obstaral len na podnikateľské účely, môže si pri jeho nákupe uplatniť odpočet DPH zo všetkých výdavkov súvisiacich s obstaraním vozidla, a to v plnej výške (§ 49 až § 51 zákona o DPH).

Odpočet DPH v pomernej výške

Ak bude podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý je platiteľom DPH, používať automobil aj na iné účely, než podnikateľské, môže si odpočítať DPH len v pomernej výške. Podnikajúca osoba je povinná určiť podiel, akým toto vozidlo používa na podnikanie, resp. na súkromné účely na základe ustanovenia § 49 ods. 5 zákona o DPH.

Pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie podnikateľ určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Napr. živnostník, ktorý má v obchodnom majetku zaradené auto, používa ho pomerom 70 % na podnikateľské účely a 30 % na súkromné účely, do daňových výdavkov si tak započíta 70 % všetkých nákladov súvisiacich z využívaním tohto auta.

Odpočet DPH pri obstaraní auta formou operatívneho prenájmu alebo leasingu

V prípade, že nastane obstaranie automobilu prostredníctvom finančného lízingu, vzniká podnikateľovi (fyzickej alebo právnickej osobe), ktorý je platiteľom DPH, právo uplatniť odpočet DPH dňom odovzdania automobilu podnikateľovi, ak zároveň platí zmluvne dohodnutá povinnosť podnikateľa kúpiť a povinnosť prenajímateľa predať automobil.

Podnikateľ si môže právo na odpočítanie DPH uplatniť, ak má od prenajímateľa faktúru vyhotovenú podľa § 74 zákona o DPH. Aj v prípade finančného leasingu platí ustanovenie § 49 ods. 5 zákona o DPH špecifikované vyššie.

V prípade, že nastane obstaranie automobilu prostredníctvom operatívneho prenájmu, vzniká podnikateľovi (fyzickej alebo právnickej osobe), ktorý je platiteľom DPH, právo uplatniť odpočet DPH z nájomného a všetkých výdavkov, ktoré súvisia s týmto prenájmom.

Odpočet DPH pri ostatných nákladoch

Podnikateľovi pri kúpe vozidla vznikajú aj ďalšie náklady súvisiace s prevádzkou auta, ako sú výdavky na nákup pohonných hmôt, výdavky na opravu auta, umytie auta, výmenu pneumatík, atď. Ak je motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, tak uvedené výdavky si môže podnikateľ započítať do daňových výdavkov.

Prečítajte si aj:

Podobné články