MENU Zavrieť

Kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 30.3.2022
 • 7 minút čítania

Od 1. 1. 2021 sa do zákona o dani z pridanej hodnoty dopĺňa § 25a, v ktorom podnikajúci subjekt (platiteľ DPH) má možnosť požiadať štát o vrátenie DPH, ktorú v minulosti štátu odviedol, ak išlo o DPH z dodania tovaru alebo služby, za ktoré odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil.

Uvedenou úpravou zákona môže platiteľ dane vykonať opravu základu dane pri pohľadávke, ktorá sa stala nevymožiteľnou, avšak najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby.

Podmienky pre uplatnenie opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH

Podmienky, za akých sa pohľadávka dodávateľa stáva nevymožiteľnou na účel zníženia základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, taxatívne vymedzuje zákon o DPH v ustanovení § 25a ods. 2 v písm. a) až g). Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou pohľadávkou:

 • ak je vymáhaná v exekučnom konaní, a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená, nevymožiteľnou sa stáva konkrétne dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, a to v rozsahu, v akom pohľadávka nebola v priebehu exekučného konania uspokojená;
 • ak sa dlžník nachádza v konkurznom konaní a konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku (pohľadávka veriteľa sa stáva nevymožiteľnou dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku);
 • ak sa dlžník nachádza v oddlžení, pričom oddlženie môže prebiehať v dvoch formách, a to buď vo forme konkurzu alebo splátkového kalendára;
 • ak dlžník, ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, pohľadávka dodávateľa sa stala nevymožiteľnou dňom jeho zániku;
 • ak dlžník, ktorý je fyzickou osobou, zomrel a nezanechal žiadny majetok alebo zanechal majetok nepatrnej hodnoty, súd zastaví konanie o dedičstve a podľa § 25a ods. 2 písm. e) prvého bodu zákona o DPH sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou dňom, kedy nadobudne právoplatnosť uznesenie o zastavení konania o dedičstve, a to v rozsahu v akom pohľadávka k tomuto dňu nebola uspokojená;
 • ak uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti uskutočnil kroky, ktoré smerujú k získaniu úhrady pohľadávky (napr. upomienky).

Ako opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH platiteľ dane môže vykonať opravu základu dane pri pohľadávke, ktorá sa stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 zákona o DPH, najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby (do opravy ZD sa nezapočítajú príp. zmluvné pokuty alebo úroky z omeškania).

Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke prichádza do úvahy, len pri dodaniach tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, kedy bola uplatnená DPH na faktúre a dodávateľ bol osobou povinnou platiť DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Pri oprave základu dane je potrebné vychádzať z metodického pokynu k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Oprava základu dane sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 zákona o DPH. To znamená, že v daňovom priznaní sa uvedie rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane, pôvodnou daňou a opravenou daňou. Použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom plnení. V daňovom priznaní sa uvádzajú rozdiely v riadkoch 26 a 27.

Prípady, kedy platiteľ dane nemôže opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Podľa § 25a ods. 4 zákona o DPH platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, ak:

 • dlžník je alebo v deň dodania tovaru alebo služby bol vo vzťahu k platiteľovi osobou uvedenou v § 22 ods. 9,
 • tovar alebo služba bola dodaná dlžníkovi po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka alebo
 • najneskôr ku dňu dodania tovaru alebo služby vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, a to s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu.

Kedy zaniká právo vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Právo vykonať opravu základu dane zaniká uplynutím 3 rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. § 25a ods. 5 zákona o DPH uvádza doby počas ktorých neplynie uvedená lehota, je to napr. odo dňa začatia konkurzného konania do dňa zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom konaní.

Vyhotovenie opravného dokladu

Platiteľ je povinný vyhotoviť opravný doklad podľa § 25a ods. 7 zákona o DPH, ak odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou a

 • opravil základ dane podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH,
 • bol povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6 zákona o DPH.

Opravný doklad sa nevyhotovuje podľa § 25a ods. 8 zákona o DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke v prípade, ak odberateľ - právnická osoba zanikol bez právneho nástupcu alebo ak odberateľ - fyzická osoba zomrel.

Čo musí opravný doklad obsahovať?

Opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH musí obsahovať tieto náležitosti: číselnú identifikáciu opravného dokladu, dátum vyhotovenia opravného dokladu, sumu, o ktorú platiteľ dane opravil základ dane a daň, slovnú informáciu „oprava základu dane podľa § 25a“, údaje podľa § 74 ods. 1 písm. a) až c) týkajúce sa faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka. Ďalej § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH uvádza ďalšie náležitosti, ktoré musí obsahovať opravný doklad, ak platiteľ bol povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6 zákona o DPH.

Za akých podmienok je možné daňovo a účtovne riešiť otázku dočasného zníženia hodnoty pohľadávky cez opravné položky a kedy je možné pohľadávku trvalo vyradiť z účtovníctva a posúdiť z daňového hľadiska ako daňový výdavok?

Z pohľadu ZDP je možné k pohľadávkam, pri ktorých existuje riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, tvoriť opravné položky, ktoré sú daňovo uznateľným nákladom. Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek. Daňovým výdavkom je tvorba opravnej položky k rizikovej pohľadávke, ak od splatnosti takejto pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

 • 360 dní: opravná položka sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
 • 720 dní: opravná položka sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
 • 1080 dní: opravná položka sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Odpis pohľadávky predstavuje trvalé vyradenie pohľadávky z majetku spoločnosti z iného dôvodu, než je jej úhrada.

Podobné články