MENU Zavrieť

Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus na dieťa v roku 2022

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 15.12.2021
 • 5 minút čítania

Aké nezdaniteľné časti základu dane si môže daňovník uplatniť v roku 2022 a v akej výške? Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa a aké zmeny nastanú od roku 2022? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každý daňovník si môže uplatniť nasledujúce tri nezdaniteľné časti, ak mu vznikne nárok na ich uplatnenie podľa zákona o dani z príjmov.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Túto nezdaniteľnú časť si daňovník môže uplatňovať mesačne u svojho zamestnávateľa alebo ročne v daňovom priznaní fyzickej osoby.

V prípade, že daňovník dosiahne v roku 2022 základ dane nižší alebo rovný 92,8-násobku životného minima, čo je suma 20 235,97 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta ako 21-násobok platného životného minima, čo činí 4 579,26 €. Ak si zamestnanec uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v mesačnej mzde, jej výška bude 381,61 €.

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane?

Ak je základ dane vyšší ako je určená hranica, tak dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti na daňovníka. V roku 2022 platí, že ak je základ dane vyšší ako 20 235,97 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima (suma 9 638,25 €) a ¼ základu dane daňovníka.  Ak daňovník dosiahne v roku 2022 základ dane vyšší ako 38 553 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude nula.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Túto nezdaniteľnú časť si daňovník môže uplatniť iba ročne a to v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní fyzickej osoby.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka/manžel žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • stará sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberá peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená/zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak je základ dane daňovníka nižší alebo rovný ako 176,8-násobok sumy životného minima (v roku 2022 je to 38 553,01 €) a:

 • manželka/manžel nemá vlastný príjem, daňovník si môže uplatniť celú ročnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane v čiastke 4 186,75 € (19,2-násobok sumy životného minima),
 • manželka/manžel má príjem nižší ako 4 186,75 €, daňovníkovi sa kráti nezdaniteľná časť základu dane a môže si ju uplatniť v čiastke rozdielu sumy 4 186,75 € a vlastného príjmu manželky,
 • manželka/manžel má príjem rovný alebo vyšší ako 4 186,75 €, daňovníkovi sa nezdaniteľná časť nekráti, pretože jej výška je 0 €.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 176,8-násobok sumy životného minima, a:

 • manželka/manžel nemá vlastný príjem, daňovníkovi sa kráti nezdaniteľná časť základu dane a môže si ju uplatniť vo výške 13 825 € (63,4-násobok sumy životného minima) minus 1/4 základu dane,
 • manželka/manžel má príjem vyšší ako 0 €, daňovníkovi sa kráti nezdaniteľná časť základu dane a môže si ju uplatniť vo výške 13 825 € (63,4-násobok sumy životného minima) minus 1/4 základu dane minus vlastný príjem manželky (manžela).

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu  (III. pilier)

Túto nezdaniteľnú časť si daňovník môže uplatniť taktiež iba ročne a to v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní fyzickej osoby. Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať si od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, avšak v úhrne maximálne vo výške 180 € za rok. Nárok na tento odpočet má ten daňovník, ktorý:

 • platil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sám,
 • má platnú zmluvu z DDS, ktorá bola uzatvorená po 31. decembri 2013.

Kto si môže uplatňovať daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus je naviazaný na vyživované dieťa, ktoré s daňovníkom žije v spoločnej domácnosti. Nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (v roku 2022 je to 3 876 €) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa v roku 2022?

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa alebo po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Taktiež si ho môže uplatniť prostredníctvom daňového priznania (to platí aj pre SZČO). Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov (ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba, pričom musia byť doložené dokumenty:

 • kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu,
 • potvrdenie o návšteve školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo
 • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, alebo úraz.

Základná suma daňového bonusu je 23,57 € mesačne (platí pre deti nad 15 rokov). Pokiaľ máte dieťa mladšie ako 6 rokov, má daňový bonus dvojnásobnú výšku a to 47,14 € mesačne.

Od 1. januára 2022 sa mení výpočet daňového bonusu a to pre deti od 6 do 15 rokov. Rodičia si budú môcť vybrať z nasledujúcich 2 možností, kde si buď zvolia:

 • daňový bonus vo výške 1,85-násobku základnej sumy (v roku 2022 je to 43,60 €),
 • dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole).

Keď si už rodič jednu z uvedených možností vyberie, na tú druhú automaticky stráca nárok. Rodič musí prehodnotiť, ktorá možnosť je pre neho výhodnejšia.

Aký je rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane a daňovým bonusom?

Všetky 3 nezdaniteľné časti sa odpočítajú už od základu dane. Naopak, daňový bonus je možné si odpočítať priamo až z vypočítanej dane z príjmov a tým daň znížiť.

Podobné články