MENU Zavrieť

Trvalý kurzarbeit – aké zmeny nastanú od 1. 3. 2022?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 1.12.2021
 • 7 minút čítania

Aké zmeny prinesie nový zákon o skrátenej práci od roku 2022?

Od 1. 1. 2022 mal nadobudnúť účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúci trvalý kurzarbeit na Slovensku. Vláda ale schválila nový návrh, aby sa Kurzarbeit spustil až od 1. 3. 2022. Zákon bude platiť len pre zamestnancov, táto pomoc sa nevzťahuje pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Kurzarbeit označovaný tiež ako „skrátená práca“ je v zákone definovaný ako „podpora na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.“

Podľa § 2 zákona č. 215/2021 Z. z. sa časom skrátenej práce rozumie čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa. Obmedzením činnosti zamestnávateľa je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Aký bude princíp fungovania trvalého kurzarbeitu, ktorého cieľom je udržanie pracovných miest?

 • Zamestnávateľ bude platiť nový druh poistenia na financovanie podpory v čase skrátenej práce v sadzbe 0,5 %, o ktoré sa mu zníži poistné na poistenie v nezamestnanosti (po novom bude 0,5 % z vymeriavacieho základu), dôjde iba k rozdeleniu poistenia v nezamestnanosti na dve časti,
 • ak zamestnávateľ splní vyššie uvedené podmienky, požiada elektronicky o poskytnutie podpory úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
 • k žiadosti bude potrebné priložiť doklady, ktoré budú preukazovať obmedzenie činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora a taktiež dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, alternatívou bude súhlas rozhodcu s podaním takejto žiadosti (ostatné potrebné náležitosti uvádza § 4 zákona č. 215/2021 Z. z.),
 • následne Sociálna poisťovňa poskytne prostriedky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ÚPSVaR poskytne zamestnávateľovi podporu na čas skrátenej práce (v prípade schválenej žiadosti sa podpora vypláca do 10 dní na účet zamestnávateľa), ku ktorej ešte bude musieť prispieť z vlastných peňazí a celú čiastku vyplatí zamestnancovi ako náhradu mzdy, zamestnávateľ celkovo poskytne zamestnancovi náhradu mzdy vo výške min. 80 % jeho priemerného hodinového zárobku,
 • zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora.

Kto môže získať takúto formu podpory?

Podporu zo systému skrátenej práce môže získať každá fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je považovaná za zamestnávateľa podľa § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na čiastočnú úhradu nákladov na zamestnanca, a to za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia jeho činnosti, a to v minimálnej sume 60 % priemerného hodinového zárobku.

Zamestnávateľ dostane na náhradu mzdy 60 %, zamestnancovi bude musieť doplatiť aspoň 20 % z vlastných zdrojov, aby bola splnená podmienka náhrady mzdy min. 80 % priemerného hodinového zárobku. Frekvencia vyplácania podpory je mesačná, v úhrne najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Aké podmienky musia byť splnené?

Podmienky poskytnutia podpory pre zamestnávateľa definuje § 3 zákona o Kurzarbeite.

 • Je v čase skrátenej práce,
 • odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať toto poistné a príspevky, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
 • má v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov) o tom, že zamestnávateľ môže požiadať o poskytnutie podpory, prípadne túto dohodu nahrádza súhlasom rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
 • požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

Podmienky poskytnutia podpory pre zamestnanca

 • Zamestnanec je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
 • podpora sa bude poskytovať na pracovné miesto zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,
 • zamestnancovi ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
 • zamestnancovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce,
 • zamestnanec nebude mať žiadne administratívne ani iné povinnosti voči príslušnému úradu, ktorý je poskytovateľom podpory,
 • náhrada mzdy poskytnutá zamestnancovi zo systému skrátenej práce je príjmom oslobodeným od dane z príjmov a v nadväznosti na to aj od sociálneho a zdravotného poistenia.

Podobné články