MENU Zavrieť

Krátenie daňových výdavkov – pozrite sa ako si ich správne uplatniť

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 8.4.2021
 • 4 minúty čítania

Ak patríte k tým, ktorí v rámci svojho podnikania využívajú majetok aj na súkromné účely, pomôžeme vám lepšie sa zorientovať v tejto problematike. Ako správne uplatňovať daňové výdavky a na aké výdavky sa pravidlo o krátení nevzťahuje?

Podnikateľ môže využívať hmotný a nehmotný majetok, ktorý má zahrnutý v obchodnom majetku firmy nielen na podnikateľské účely, ale aj na súkromné účely. Daňovník, ktorý využíva majetok aj na osobné účely, má povinnosť krátiť daňové výdavky súvisiace s takýmto majetkom, pretože výdavky ovplyvňujú výšku dane z príjmov. Akú pomernú časť výdavkov si môže podnikateľ uplatniť v daňových výdavkoch (nákladoch)?

1. januára 2015 sa v §2 písm. i) zákona o dani z príjmov novelizovala definícia daňového výdavku o primeranosť výšky uplatňovaných výdavkov v prípade výdavkov súvisiacich s využívaním majetku, ktorý má charakter osobnej potreby. Daňový výdavok je v tomto prípade uznaný len v pomernej časti, ustanovenie v §19 ods.2 písm. t) obmedzuje výšku výdavkov na obstaranie, prevádzkovanie, opravy, udržiavanie a technické zhodnotenie majetku s charakterom osobnej potreby. Uvedené krátenie výdavkov sa vzťahuje na hmotný aj nehmotný majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním (aj na odpisy majetku).

Fyzická alebo právnická osoba má na výber nasledovné možnosti uplatnenia výdavkov:

 • môže si uplatniť daňové výdavky súvisiace s majetkom vo výške 100% len v prípade, ak je majetok využívaný na podnikateľské účely (v prípade, že je majetok používaný výlučne na osobnú potrebu, potom sú súvisiace výdavky nedaňové),
 • ak daňovník využíva obchodný majetok firmy aj na súkromné účely uplatňujú sa daňové výdavky vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80% (daňovník má povinnosť krátiť daňové výdavky, aplikuje si v daňových výdavkoch  len 80% hodnoty výdavkov),
 • v preukázateľnej výške a to podľa skutočného využívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Ak daňovník uplatňuje výdavky pri majetku, ktorý používa aj na osobné účely vo forme paušálnych výdavkov, tak môže majetok využívať aj v inom pomere (napr. 50:50).  Uplatní si daňové výdavky v paušálnej výške 80 % a to bez ohľadu  na to, v akom pomere je majetok  využívaný na súkromné účely.

Pravidlo krátenia daňových výdavkov sa nevzťahuje na nasledujúce výdavky, ktoré sú vždy daňovým výdavkom a to v plnej výške:

 • výdavky na osobnú potrebu daňovníka,
 • výdavky, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami daňovníka,
 • výdavky zamestnávateľa na majetok, ktorý poskytol zamestnancovi ako zamestnanecký benefit,
 • výdavky zamestnávateľa, ktorý poskytuje motorové vozidlo zamestnancovi na služobné aj súkromné účely,
 • daň z motorových vozidiel.

Praktický príklad:

Podnikateľ si kúpil osobný automobil, zaradil ho do obchodného majetku firmy. Majetok je využívaný na podnikateľské aj na súkromné účely daňovníka a to v pomere 60:40. Podnikateľ taktiež zaplatil daň z motorových vozidiel. Okrem toho si kúpil nový mobilný telefón na mesačný paušál, ktorý bude využívať v pomere 50:50. Akú pomernú časť výdavkov si môže podnikateľ uplatniť v daňových výdavkoch (nákladoch)?

Riešenie:

Podnikateľ si môže uplatniť daňové výdavky v tejto výške:

 • 80 % z vypočítaného ročného odpisu osobného automobilu (neberie sa do úvahy skutočný pomer používania automobilu na súkromné účely),
 • celú čiastku dane z motorových vozidiel,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky len vo výške  60 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok (dôvodom je, že daňovník využíva auto na podnikateľské aj súkromné účely v pomere 60:40, kde 60 % tvoria podnikateľské účely),
 • 80 % výdavok na nákup mobilného telefónu a 80 % z každého mesačného paušálu k telefónu.

Ostatné náklady sú nedaňové náklady, ktoré tvoria pripočítateľnú položku v daňovom priznaní. 

Podobné články