MENU Zavrieť

Ako účtovať a evidovať skladové zásoby v podvojnom účtovníctve?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 6.4.2022
 • 5 minút čítania

Ak vás zaujíma ako správne účtovať a evidovať skladové zásoby, prečítajte si naše prehľadné zhrnutie, kde sme rozobrali všetko potrebné.

Ako sa definujú zásoby

Podľa § 17 úplného znenia opatrenia  Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej uvádzané ako Postupy účtovania) sú zásoby súčasťou krátkodobého majetku účtovnej jednotky, ktorý sa člení na:

 • zásoby,
 • krátkodobý finančný majetok,
 • krátkodobé pohľadávky.

Zásobami sú:

 • materiál,
 • nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá,
 • tovar.

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly, hmotný majetok podľa § 13 ods. 7. O nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide o produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. O polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje, ak ide o oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese. O výrobkoch sa účtuje, ak ide o predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky.

V zásobách sa účtujú najmä zvieratá, ktorými sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy. O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

O zásobách sa účtuje v účtovej triede 1 – Zásoby. Účty, na ktorých sa účtujú zásoby, sú aktívne majetkové účty. Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom, musia účtovať skladové zásoby spôsobom A. Účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa môžu rozhodnúť, či chcú účtovať zásoby spôsobom A alebo spôsobom B.

Účtovanie skladových zásob spôsobom A v podvojnom účtovníctve

Pri spôsobe A sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov (účet 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru). Prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje na účet skladu (účet 112 – Materiál na sklade alebo 132 - Tovar na sklade a v predajniach).

Náklad účtovnej jednotke vzniká až pri vyskladnení zásob zo skladu. Spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50x – Spotrebované nákupy a pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 – Predaný materiál so súvzťažným zápisom na príslušnom účte zásob. Účtovná jednotka taktiež účtuje o inventarizačných rozdieloch materiálu a tovaru podľa § 11 Postupov účtovania a to nasledovne:

 • na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká,
 • v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak ide o prebytky,
 • prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.

Pri účtovaní spôsobom A má firma stály prehľad o stave zásob, účtovníctvo tak poskytuje reálne informácie o stave a pohybe zásob, a to v priebehu celého účtovného obdobia.

Účtovanie skladových zásob spôsobom B v podvojnom účtovníctve

Ide o jednoduchší a menej prácny spôsob účtovania zásob. Pri spôsobe B vzniká náklad hneď v momente nákupu zásob. Zásoby vo výške obstarávacej ceny sa účtujú priamo do spotreby.
 
Na konci účtovného obdobia musí účtovná jednotka zaúčtovať začiatočné stavy účtov 112 a 132 do spotreby (nákladov) a konečný stav zásob na základe inventúry a inventarizácie. Pri účtovaní spôsobom B firma nemá stály prehľad o stave zásob, účtovníctvo neposkytuje údaje o stave zásob v priebehu účtovného obdobia.

Metódy oceňovania zásob

Zásoby sa v čase ich obstarania oceňujú v súlade s § 25 zákona o účtovníctve obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2.

Pri vyskladnení zásob je možné rovnaký druh zásob vedených na sklade oceniť cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo metódou FIFO. Metóda musí byť zadefinovaná v účtovných smerniciach a nemôže sa v priebehu účtovného obdobia meniť.

 • FIFO (first in-first out): prvý tovar, ktorý príde, je prvý tovar, ktorý zároveň odíde. To znamená, že najstaršie jednotky sa predávajú ako prvé.
 • Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac a to z obstarávacích cien alebo z vlastných nákladov.

Evidencia skladových zásob

Čo je to skladová evidencia zásob? Akým spôsobom viesť skladovú evidenciu?

V zákone o účtovníctve, ani v postupoch účtovania sa neuvádza, akú formu má mať skladová evidencia. Podnikateľské subjekty si individuálne zvolia, akou formou budú viesť skladovú evidenciu. Podľa § 45 postupov účtovania sa analytická evidencia vedie podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách.

Účtovné jednotky, ktoré majú zásoby sú povinné viesť skladovú evidenciu. Skladová evidencia materiálových a tovarových zásob by mala obsahovať informácie o materiáloch a tovaroch, ktoré má podnik na sklade, konkrétne označenie, dátum obstarania, vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.

Vedenie skladovej evidencie je možné prostredníctvom Excelu alebo efektívnejším riešením je vedenie prostredníctvom špeciálneho softvéru. Vedenie skladovej evidencie sa zabezpečuje pomocou príjemiek, výdajok, skladových kariet a pod.

Podobné články