MENU Zavrieť

Index daňovej spoľahlivosti: Aké benefity môžu čerpať spoľahliví podnikatelia?

 • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
 • 20.7.2022
 • 9 minút čítania

Index daňovej spoľahlivosti alebo po novom verejný index daňovej spoľahlivosti je motivačný nástroj finančnej správy, ktorý má podnikateľa motivovať k dôslednejšiemu plneniu svojich povinností, primárne voči daňovému úradu. Tento nástroj si za uplynulé obdobie prešiel viacerými zmenami a korekciami, pričom posledná aktualizácia, respektíve úprava, je zo dňa 1. 2. 2022. Ako tento nástroj funguje, aké sú kritériá a mnoho ďalšieho, si rozoberieme v nasledujúcom článku.

Pre koho je určený index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti sa týka len podnikateľov. Hodnotené sú teda výhradne právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ako napríklad:

 • živnostníci (zapísaní v živnostenskom registri),
 • fyzické osoby vykonávajúce slobodné povolania (tlmočníci, audítori a pod.),
 • spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • akciové spoločnosti,
 • komanditné spoločnosti,
 • družstvá.

Index daňovej spoľahlivosti môže byť teda pridelený výlučne právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a táto osoba je registrovaná pre daň z príjmov minimálne dva roky. Zároveň musí byť splnené, že ku dňu hodnotenia nie je registrácia pre daň z príjmov prerušená (pozastavenie živnosti), osoba nie je v konkurze alebo likvidácii a fyzická osoba nevykazuje nulové príjmy z podnikania.

Čo je verejný index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu na základe určených kritérií. Pod týmito určenými kritériami sa myslí predovšetkým plnenie povinností voči finančnej správe a dosiahnuté ekonomické ukazovatele. Index daňovej spoľahlivosti možno prirovnať k známkovaniu žiakov v škole, avšak v tomto prípade je žiakom podnikateľ a učiteľom finančná správa.

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritériá, na základe ktorých sú podnikatelia hodnotení, určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhláškou. Od 1. 1. 2022 sa hodnotia nasledovné kritériá:

 • podanie daňového priznania v lehote na podanie,
 • podanie súhrnného a kontrolného výkazu v lehote na podanie (týka sa najmä platcov dane z pridanej hodnoty a inej osoby registrovanej pre daň z pridanej hodnoty),
 • podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote na podanie (týka sa zamestnávateľov),
 • uvedenie správnej výšky dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,
 • uvedenie správnej sumy, ktorú mal daňový subjekt vykázať, respektíve na ktorú si uplatňuje nárok v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,
 • uhradenie alebo odvedenie dane v lehote,
 • úhrada colného dlhu, pokút a iných platieb vyplývajúcich z colných predpisov, zákona o dani z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dani v lehote,
 • umožnenie výkonu daňovej kontroly a preukázanie skutočností potrebných na správne zistenie dane,
 • plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice,
 • plnenie povinností účtovných jednotiek v súlade so zákonom o účtovníctve,
 • dodržiavanie zákona o obmedzení platieb v hotovosti,
 • plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam,
 • plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Ekonomický ukazovateľ pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Okrem vyššie uvedených kritérií musí podnikateľ splniť aj ekonomický ukazovateľ, tzv. efektívnu daňovú sadzbu. Ide o výpočet vzorca, ktorého výsledkom je ohodnotenie podnikateľského subjektu vo vzťahu k vykázanej dani, spoločenského významu podnikateľského subjektu a ohodnotenie podnikateľa ako zamestnávateľa. Bližšie informácie o použitom vzorci nájdete na stránke finančnej správy.

Aké hodnotenie môže podnikateľ dosiahnuť?

Za predpokladu, že podnikateľa možno ohodnotiť (spĺňa vyššie uvedené podmienky), sú podnikateľovi pridelené body za splnenie jednotlivých kritérií. Podľa počtu získaných bodov a hodnoty ekonomického ukazovateľa je podnikateľovi pridelené jedno z nasledovných hodnotení:

 • vysoko spoľahlivý subjekt: najviac 10 bodov (vrátane) za splnenie kritérií a splnenie podmienky ekonomického ukazovateľa,
 • spoľahlivý subjekt: viac ako 10 a menej ako 25 bodov za splnenie kritérií a nesplnená podmienka ekonomického ukazovateľa,
 • nespoľahlivý subjekt: 25 bodov a viac za splnenie kritérií a nesplnená podmienka ekonomického ukazovateľa.

Čo znamená hodnotenie pre podnikateľa

Na základe splnenia jednotlivých kritérií je podnikateľovi pridelené hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti. Vysoko spoľahlivým subjektom je umožnená celá škála benefitov, napríklad:

 • znížená suma úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
 • vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane v splátkach alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia podmienok,
 • vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní,
 • vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch,
 • uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania,
 • vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane,
 • uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.

Čím menej spoľahlivý podnikateľ (na základe vyššie uvedeného hodnotenia) je, tým menej benefitov z tejto škály môže využiť. Z praxe je nutné povedať, že tieto benefity väčšia časť podnikateľov nikdy nevyužije a nemajú pre bežného podnikateľa (napríklad živnostníka) zásadný význam.

Nespoľahlivé subjekty nebudú nijakým spôsobom dodatočne sankcionované mimo hranice platných zákonov. Finančná správa môže uplatniť len obmedzenia určené platnými zákonmi.

Úmyslom indexu daňovej spoľahlivosti nie je nespoľahlivé subjekty obmedzovať a sankcionovať mimo medze zákona, ale motivovať ich k plneniu všetkých svojich povinností, aby mali prístup k benefitom, ktoré z tohto nástroja vyplývajú.

Kde nájdem svoje hodnotenie

O tom, aký daňový index podnikateľovi finančná správa pridelila, bude podnikateľ informovaný formou oznámenia, ktoré mu bude doručené do jeho elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk.

Podnikatelia, ktorí boli registrovaní pre daň z príjmov do 31. 12. 2019, a teda v dobe začiatku účinnosti tohto nástroja, už spĺňali podmienky pre ich ohodnotenie, dostali vyššie uvedené oznámenie v lehote do 30. 6. 2022.

Podnikatelia, ktorí boli registrovaní pre daň z príjmov po 31. 12. 2019 (teda v dobe účinnosti tohto nástroja ešte nespĺňali podmienky pre hodnotenie), zašle finančná správa oznámenie najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov.

Do 30. 9. 2022 finančná správa zverejní na svojom webovom sídle www.financnasprava.sk zoznam daňových subjektov, ktorým bol tento index pridelený a zároveň bude zverejnené aj samotné hodnotenie subjektu.

V oznámení sa podnikateľ dozvie, aké hodnotenie mu bolo pridelené, na základe čoho mu toto hodnotenie vyplynulo, a taktiež sa dozvie, aké prípadné benefity môže využívať. Proti oznámeniu je možné podať námietku.

Časté legislatívne zmeny, ktoré podnikatelia nestíhajú sledovať, môžu spôsobiť, že budú pri podnikaní nechtiac porušovať zákony. A tak sa môže stať, že dostanú horšie hodnotenie a budú môcť využívať menej benefitov. Naše podnikové systémy pomáhajú podnikateľom už viac ako 30 rokov. Analytici pozorne sledujú vývoj legislatívy a v prípade vydania nového zákona ho zapracujú do systémov. S podnikovými systémami tak máte istotu, že riadite svoju firmu v súlade s platnou legislatívou a neriskujete spory s úradmi.

Prečítajte si aj:

Podobné články