MENU Zavrieť

Skutočné vs. paušálne výdavky: Čo je pre živnostníka výhodnejšie?

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 15.6.2022
  • 5 minút čítania

Aký je rozdiel medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami? Ktoré výdavky sú pre živnostníka výhodnejšie?

Každá samostatne zárobkovo činná osoba sa môže individuálne rozhodnúť, aké výdavky bude pri svojom podnikaní uplatňovať. Živnostník má na výber z nasledujúcich dvoch možností:

  • skutočné výdavky
  • paušálne výdavky (výdavky percentom z dosiahnutých príjmov)

Skutočné výdavky

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť skutočne vynaložené daňové výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zo živnosti, postupuje podľa § 2 písm. i), § 19 až 21 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ musí skutočné výdavky preukázať riadnym daňovým dokladom (je potrebné odkladať si všetky bločky a faktúry) a musí ich účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo evidovať v daňovej evidencii.

príjmy (všetky preukázateľné výdavky) = základ dane

Paušálne výdavky

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť výdavky percentom z dosiahnutých príjmov, nemusí v skutočnosti vynaložiť žiadne výdavky, nemusí ich preukazovať a ani dokazovať, na čo boli vynaložené.

Tieto výdavky je možné uplatniť vo výške 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, avšak maximálne do výšky 20 000 eur/rok.

Živnostník si môže znížiť svoje príjmy až o 60 % aj v prípade, že v danom roku žiadne výdavky nemal. V sume paušálnych výdavkov sú už zahrnuté všetky daňové výdavky podnikateľa, okrem povinne zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne, či príslušnej zdravotnej poisťovne.

príjmy (paušálne výdavky + odvody) = základ dane

Zákon o dani z príjmov stanovuje, že ak je daňovník platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže si uplatniť paušálne výdavky. Ak podnikateľ nebol platiteľom DPH počas celého kalendárneho roku, tak má možnosť uplatniť paušálne výdavky (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov).

Ktoré výdavky sú pre živnostníka výhodnejšie?

Paušálne výdavky sa oplatia, ak sú vyššie ako skutočné výdavky. Týka sa to napr. povolaní ľudí, ktorí nemajú skoro žiadne reálne výdavky, ako sú programátori, copywriteri, finanční a daňoví poradcovia a pod.

Skutočné výdavky sa oplatia v prípade, ak živnostník pri svojom podnikaní nakupuje veľa materiálu, platí nájomné za prevádzku či mzdy zamestnancom, má vysoké výdavky na reklamu a pod. (povolania ako stolár, elektrikár, murár a pod.) alebo živnostníkovi, ktorý dosahuje vysoké príjmy a potrebuje si ich čo najefektívnejšie znížiť.

Ak uplatňujete skutočné výdavky, je potrebné počítať aj s nákladmi na vedenie účtovníctva alebo daňovej evidencie. Jedná sa o administratívne náročnejšie uplatňovanie výdavkov.

Spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý si živnostník zvolí, je povinný dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia. Živnostník však môže zmeniť spôsob uplatnenia daňových výdavkov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach.

Praktický príklad

Pán Ján je začínajúci programátor. V roku 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 36 000 eur. Živnosť má založenú len prvý rok a rozhodol sa, že si bude uchovávať všetky doklady, viesť daňovú evidenciu a následne sa rozhodne, aký typ výdavkov si uplatní. Jeho skutočné výdavky boli vo výške 6 000 eur. Ktoré výdavky sú pre živnostníka výhodnejšie?

  Skutočné výdavky Paušálne výdavky
Príjmy 36 000 € 36 000 €
Výdavky 6 000 € 20 000 € (max. limit)
Základ dane 30 000 € 16 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 1 995,49 € 4 511,43 €
Základ dane 28 004,51 € 11 488,57 €
Daň (15 % zo ZD) 4 200,67 € 1 723,29 €

 15 % sadzba dane platí od roku 2021 pre daňovníkov s obratom do 49 790 eur. Programátorovi sa oplatí využiť paušálne výdavky.

Podobné články