MENU Zavrieť

Ako správne účtovať platobné brány

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 16.3.2022
  • 6 minút čítania

Čo je to platobná brána? Viete ako účtovať príjmy a poplatky z platobnej brány? Podliehajú prijaté platby cez platobnú bránu DPH a kedy vzniká daňová povinnosť pri platbe cez platobnú bránu?

Platobná brána predstavuje platobný systém na inkaso peňažných prostriedkov od zákazníkov pri platbe cez internet. Platobná brána je prvým krokom k dokončeniu on-line nákupu.

Je to v podstate platobný nástroj, ktorý si podnikateľ nainštaluje na svoj e-shop. Umožňuje bezpečnú platbu za produkty v on-line priestore, za predaný tovar alebo poskytnuté služby zákazníkom. Platobné brány sú napr. GoPay, PayPal, 24-Pay, TrustPay, Besteron.

Zavedenie a správa platobnej brány

Zahŕňajú nasledujúce typy poplatkov:

  • poplatok za aktiváciu platobnej brány,
  • poplatok za monitoring platobnej brány,
  • mesačný poplatok za vedenie platobnej brány,
  • poplatky za transakcie – za platby kartou, za iné typy platieb, za vrátenie platby, za vrátenie platby kartou,
  • poplatky za vydanie faktúry a prevedenie peňazí na účet e-shopu. 

V zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je striktne stanovený spôsob zaúčtovania pri používaní platobnej brány. Podnikajúca osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní s platobnou bránou môže, ale nemusí byť platiteľom DPH.

V prípade, ak podnikajúci subjekt nie je platiteľom DPH, tak prijaté platby cez platobnú bránu nepodliehajú DPH. Vystavené faktúry sa ale klasicky započítavajú do obratu 49 790 €, ktorý je hranicou na povinnú registráciu pre DPH.

Podnikajúca osoba, ktorá je platiteľom DPH a má s prevádzkovateľom platobnej brány uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej sprostredkovateľ, čiže platobná brána koná v mene a na účet dodávateľa (e-shopu) tým spôsobom, že od zákazníka vyberie samotnú úhradu za predaný tovar alebo poskytnuté služby, vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

To znamená, že v prípade platby cez platobnú bránu vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby prevádzkovateľom platobnej brány.

Spôsoby účtovania platobných brán

  1. podnikateľ využíva platobnú bránu poskytujúcu vedenie platobného účtu,
  2. podnikateľ využíva platobnú bránu neposkytujúcu vedenie platobného účtu.

Platobná brána poskytujúca vedenie platobného účtu

Zákazník zaplatí na e-shope svoju objednávku, následne sa peniaze pripíšu na platobný účet vedený platobnou bránou a e-shop môže z tohto účtu realizovať úhrady, ako z iného bežného bankového účtu. E-shop na tento platobný účet prijíma platby od svojich zákazníkov, a zároveň môže s finančnými prostriedkami voľne disponovať a u uskutočňovať úhrady faktúr svojim dodávateľom.

Podľa § 46 ods. 2 Postupov účtovania sa na účtoch účtovej skupiny 22 účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtuje na základe oznámenia banky o pohyboch na jednotlivých účtoch v bankách. 22x – účtovná jednotka si do účtovnej skupiny 22 – Účty v bankách doplní syntetický účet, napr. účet 222 – Bankový účet PayPal.

Vklady a výbery peňazí v hotovosti, prevody medzi účtami v bankách sa účtujú prostredníctvom účtu 261 (Peniaze na ceste).

Popis MD D
cena tovaru - 604/602
DPH - 343
pohľadávka voči odberateľovi 311 -
inkaso platby od zákazníka na základe informácie od prevádzkovateľa platobnej brány 22x 311
poplatky spojené s platobnou bránou 568 325
zúčtovanie poplatkov z účtu platobnej brány 325 22x
prevod peňazí z platobného účtu vedeného prevádzkovateľom platobnej brány na bankový účet 261 22x
príjem peňazí na bankový účet 221 261

Platobná brána neposkytujúca vedenie platobného účtu

Účet je určený iba na prijímanie platieb od zákazníkov za predaný tovar alebo poskytnuté služby. Tieto platby sú následne v zvolenom časovom období vyplácané na bežný bankový účet, avšak znížené o poplatky spojené s vedením platobnej brány.

Účtovanie

E-shop vystaví zákazníkovi faktúru za predaný tovar alebo poskytnuté služby (neplátca DPH neúčtuje o DPH). Avšak e-shopu namiesto pohľadávky voči odberateľovi vzniká pohľadávka voči prevádzkovateľovi platobnej brány.

Následne po skončení zvoleného obdobia, príde e-shopu výpis z účtu platobnej brány (výpis obsahuje aj rôzne poplatky uvedené vyššie). E-shop musí zaúčtovať inkaso platieb od platobnej brány a zároveň aj záväzok voči prevádzkovateľovi platobnej brány z titulu finančných poplatkov.

Výšku poplatkov si platobná brána odráta od sumy, ktorú má podnikateľovi vyplatiť. Na záver dôjde k započítaniu vzájomných pohľadávok medzi prevádzkovateľom platobnej brány a prevádzkovateľom e-shopu.

Popis MD D
cena tovaru - 604/602
DPH - 343
pohľadávka voči odberateľovi 311 -
pohľadávka voči platobnej bráne 315 311
inkaso platby od platobnej brány po odpočítaní poplatkov 221 315
poplatky spojené s platobnou bránou 568 325
zápočet pohľadávky so záväzkom 325 315

Podobné
články