MENU Zavrieť

Novinky v zákone o dani z pridanej hodnoty v roku 2023

  • Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
  • 18.1.2023
  • 7 minút čítania

Od 1. 1. 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá prináša niekoľko zmien. Jednou z najdôležitejších zmien pre podnikateľov bude povinnosť vrátenia odpočítanej dane z pridanej hodnoty z prijatých faktúr, ktoré budú po splatnosti 100 dní, znížená sadzba DPH pre oblasti gastra a športu, zmeny pri povinnej registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty pre spoločnosti, ktoré dosahujú obrat len z oslobodených plnení a mnoho iného. Ako budú tieto zmeny prebiehať v praxi? Koho sa tieto zmeny dotknú?

Zákon o dani z pridanej hodnoty upravuje zákon číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Znížená DPH pre oblasť gastra a športu

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa bude na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby uplatňovať znížená sadzba DPH, a to vo výške 10 % zo základu dane.

Znížená sadzba DPH v prípade reštauračných a stravovacích služieb bude uplatnená len v takých zariadeniach, kde sa podávajú jedlá a nápoje a je spotrebiteľovi umožnená ich okamžitá konzumácia. V prípade tejto problematiky je kľúčovým faktorom, aby sa jedlá a nápoje nepredávali ako tovar, ale ako služba. O poskytovaní služby a nie o predaji tovaru môžeme hovoriť v prípadoch, kedy dané zariadenia poskytuje spotrebiteľovi miesto na konzumáciu, obsluhu, toalety a iné služby súvisiace s podávaním. Znížená sadzba DPH sa teda nebude uplatňovať napríklad pri donáške jedla.

Vyššie uvedené dva sektory sa doposiaľ zotavujú po opatreniach v súvislosti s koronavírusom a do toho sa musia popasovať s pretrvávajúcou energetickou krízou a prudkým zdražovaním všetkých vstupov. Znížená sadzba DPH je forma pomoci pre tieto sektory.

Príklad:

1) Spoločnosť Gastro s.r.o. má prevádzku, ktorá poskytuje reštauračné služby. Spotrebiteľ má v rámci prevádzky k dispozícii stôl na konzumáciu ponúkaných jedál a je obslúžený zamestnancom prevádzky pri stole.

Spoločnosť Gastro s.r.o. bude na takto podávané jedlá uplatňovať sadzbu DPH vo výške 10 %, nakoľko spĺňa podmienky podávania jedla.

2) Spoločnosť XY s.r.o. predáva cez internetovú platformu potraviny. Zákazník si vloží do košíka potraviny, ktoré si chce objednať a následne mu takúto objednávku doručí kuriér na adresu.

Spoločnosť XY s.r.o. môže na takýto predaj potravín uplatniť zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % len za predpokladu, že sú tieto potraviny uvedené v prílohe č. 7 zákona o dani z pridanej hodnoty. Na všetky ostatné potraviny musí byť uplatnená základná sadzba DPH vo výške 20 %.

Nová znížená sadzba DPH

Od 1. 1. 2023 pribudla druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 %. Táto znížená sadzba DPH sa bude uplatňovať výlučne na dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku a obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky štátom podporovaného nájomného bývania.

Oprava odpočítanej DPH, pri záväzku po splatnosti 100 dní

Odberateľom pribudla od 1. 1. 2023 nová povinnosť v prípade, že neplatia za svoje záväzky načas. Za predpokladu, že odberateľ (platiteľ DPH) úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého si uplatnil odpočet dane z pridanej hodnoty, je povinný opraviť odpočítanú daň, a to v takom rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil.

Uvedené vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. V prípade, že po takto vykonanej oprave odberateľ svoj záväzok uhradí, vykoná opätovnú opravu, a to v mesiaci, kedy došlo k úhrade záväzku.

Záväzky, ktoré boli k 31. 12. 2022 po splatnosti viac ako 100 dní, sa táto oprava týkať nebude. Záväzky, ktoré splatnosť 100 dní dosiahnu po 1. 1. 2023, budú predmetom opravy.

Príklad:

Spoločnosť XZ s.r.o. nakúpila tovar v mesiaci 11/2022 a tovar bol v tomto mesiaci aj dodaný. Splatnosť faktúry za takto dodaný tovar je 31. 12. 2022. Bude musieť spoločnosť XZ s.r.o. vykonať opravu odpočítanej DPH v prípade, že za faktúry pravdepodobne bude môcť zaplatiť až v 05/2022?

V prípade, že si spoločnosť XZ s.r.o. uplatní nárok na odpočet DPH v DPH priznaní za mesiac 11/2022 a faktúra bude po splatnosti viac ako 100 dní, spoločnosť musí vykonať opravu odpočítanej DPH, a to v mesiaci, kedy presiahne túto zákonom stanovenú lehotu.

Nevymožiteľná pohľadávka od roku 2023

S cieľom pomôcť slovenským podnikateľom nastala úprava nevymožiteľnej pohľadávky. Dodávateľ tovarov a služieb si bude môcť žiadať zaplatenú DPH od štátu späť, teda bude môcť opraviť svoj základ dane v momente, keď uplynie 150 dní od splatnosti pohľadávky, ak:

  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
  • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní.

Zároveň stále ostáva v platnosti, že dodávateľ je povinný k takémuto úkonu vystaviť doklad o oprave.

Uvedené platí pre pohľadávky, ktoré dosiahnu lehotu po splatnosti 150 dní po 31. 12. 2022, teda 1. 1. 2023 a neskôr.

Registrácia DPH a oslobodené činnosti

Správa, ktorá určite poteší veľa podnikateľov a rovnako na ňu veľa podnikateľov určite čakalo. Do 31. 12. 2022 sa musela pri presiahnutí obratu 49.790 eur registrovať aj taká zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva výlučne len oslobodené činnosti, čím sú napríklad finančné a poisťovacie služby. Táto zdaniteľná osoba sa musela pri presiahnutí vyššie uvedeného obratu registrovať pre DPH a každý mesiac podávať „prázdne DPH priznanie“. Od  1. 1. 2023 sa už takáto zdaniteľná osoba nemusí pre DPH registrovať.

Spoločnosti, ktoré sa takto stali platcami DPH a vykonávajú doposiaľ len oslobodené plnenia, majú možnosť požiadať o zrušenie registrácie pre DPH.

Príklad:

Spoločnosť FY s.r.o. poskytuje svojim klientom výlučne poisťovacie služby. V mesiaci marec 2023 spoločnosť prekročí obrat 49.790 eur za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Musí sa spoločnosť registrovať ako platca DPH?

Spoločnosť sa nebude musieť registrovať pre DPH, pokiaľ tento obrat presiahne po 1. 1. 2023, teda už v období platnosti tejto novely. Musí byť však splnené, že táto spoločnosť dosahuje obrat výlučne z oslobodených plnení.

Zmeny pri podávaní mimoriadnych DPH priznaní

V prípade, že spoločnosť presiahne obrat pre registráciu na daň z pridanej hodnoty po 1. 1. 2023 a nepodá žiadosť o registráciu pre DPH v lehote, bude mať už skrátené obdobie, za ktoré nie je takáto zdaniteľná osoba povinná podať mimoriadne DPH priznanie.

Po novom zdaniteľná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty v lehote a podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, musí za toto obdobie podať mimoriadne DPH priznanie. Pôvodná lehota 30 dní bola teda skrátená na 21 dní.

Spoločnosť v takto podanom DPH priznaní musí odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb a zároveň si môže odpočítať DPH z nakúpených tovarov a služieb.

Pozrite si našu ponuku účtovného softvéru.

Prečítajte si aj:

Podobné články