MENU Zavrieť

Čo byste mali vedieť o režime One Stop Shop

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 4.8.2021
 • 5 minút čítania

Čo je to režim jedného správneho miesta (OSS) a aké konkrétne režimy je možné uplatniť? Aká je odporúčaná záznamová povinnosť pre účely dane z pridanej hodnoty? Všetky potrebné informácie ohľadom OSS sa dozviete v nasledujúcom článku.

OSS je režim jedného administratívneho miesta a slúži pre odvod DPH priamo na Slovensku. Režim OSS sa týka len tzv. B2C (business-to-customer) transakcií, kedy odberateľom je nezdaniteľná osoba, čiže koncový zákazník. Od 1. júla 2021 je zavedený nový jednotný limit vo výške 10 000 eur bez dane, a to na predaj tovaru na diaľku a poskytovanie všetkých služieb.

Hodnota sa bude sledovať kumulatívne pre všetky dodávky do iných členských štátov. Po prekročení limitu podnikateľ môže namiesto registrácie pre DPH v každom členskom štáte, v ktorom má zákazníka, využiť štvrťročný formulár OSS. V tomto formulári uvedie všetky predaje zákazníkom v rámci EÚ a DPH odvedie na príslušnom daňovom úrade na Slovensku.

Kto môže využívať OSS?

 • predajcovia tovaru na diaľku zákazníkom do EÚ,
 • poskytovatelia služieb zákazníkom v EÚ, ktoré majú miesto dodania určené § 16, zákona o DPH v EÚ, nezdaniteľným osobám z členských štátov, v ktorých poskytovateľ nie je usadený,
 • prevádzkovatelia elektronického rozhrania.

Záznamová povinnosť pre účely DPH

Zdaniteľná osoba je povinná viesť záznamy o dodaných tovaroch a službách v takom rozsahu, aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v osobitnom daňovom priznaní. Zdaniteľná osoba je taktiež povinná viesť záznamy v elektronickej podobe a to takým spôsobom, aby boli informácie dostupné elektronicky na požiadanie daňového úradu. Zdaniteľná osoba má povinnosť uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom uskutočnila takéto dodanie tovaru/služby.

Záznamy o dodaných tovaroch a službách v rámci osobitnej úpravy dane OSS musia zahŕňať nasledujúce informácie:

 • členský štát spotreby, do ktorého je dodaný tovar alebo do ktorého sú poskytnuté služby,
 • druh poskytnutej služby a množstvo dodaného tovaru,
 • dátum dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ako aj dátum a sumu prijatých platieb vrátane platby pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb,
 • základ dane, uplatnenú sadzbu DPH, sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny,
 • akékoľvek následné zvýšenie alebo zníženie základu dane,
 • informácie použité na určenie miesta, kde je odberateľ usadený,
 • akýkoľvek dôkaz o prípadnom vrátení tovaru vrátane základu dane a uplatnenej sadzby DPH. 

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/965 z 9. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/194, sa stanovuje štruktúra XML štandardného formulára, ktorý môžu daňovníci alebo ich sprostredkovatelia použiť na predkladanie záznamov požadovaných podľa článku 47i nariadenia (EÚ) č. 904/2010.

V súvislosti s One Stop Shop sa rozlišujú tri režimy:

Režim Európska únia → platí pre osoby so sídlom na Slovensku, alebo pre osoby s prevádzkarňou na Slovensku, pokiaľ majú sídlo mimo EÚ, alebo pre osoby so sídlom alebo prevádzkarňou mimo EÚ, pokiaľ je zahájená preprava alebo odoslanie tovaru v tuzemsku. Patrí sem cezhraničný predaj tovaru na diaľku medzi členskými štátmi EÚ, poskytnutie služby poskytovateľom v EÚ koncovému spotrebiteľovi v EÚ.

Dovozný režim (Import One Stop Shop) → platí pre osoby so sídlom na Slovensku, alebo pre osoby s prevádzkarňou na Slovensku, pokiaľ majú sídlo mimo EÚ, alebo pre osoby so sídlom alebo prevádzkarňou mimo EÚ zastúpené sprostredkovateľom. Patrí sem predaj dovezeného tovaru do 150 eur na diaľku z tretej krajiny priamo koncovému spotrebiteľovi v EÚ. Dodávateľ odvádza DPH namiesto konečného spotrebiteľa, ktorý by daň musel odvádzať v rámci colného konania colnému úradu pri dovoze tovaru.

Režim mimo Európsku úniu → platí pre osoby so sídlom alebo prevádzkarňou mimo EÚ, patrí sem poskytnutie služby poskytovateľom mimo EÚ nezdaniteľnej osobe (koncovému spotrebiteľovi) v EÚ.

Použitie osobitného režimu jedného kontaktného miesta nie je povinné, ale výrazne zjednodušuje užívateľom odvod DPH pri vybraných plneniach, pri ktorých má byť DPH vybratá v inom členskom štáte EÚ.

Podobné články