MENU Zavrieť

Ako účtovať platby kartou v jednoduchom účtovníctve z pohľadu odberateľa aj dodávateľa

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 24.8.2022
  • 5 minút čítania

Platobné karty sú využívané v podnikateľskom prostredí veľmi často, s čím súvisí aj ich zaúčtovanie v zmysle platnej legislatívy, ktorá sa riadi zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. V článku si uvedieme rozdiely medzi platobnými kartami a postup pri zaúčtovaní platby platobnou kartou na strane dodávateľa a na strane odberateľa.

Na bezhotovostnú platbu slúžia nasledovné typy kariet:

Platobná karta

Platobnú kartu využíva účtovná jednotka na bezhotovostnú platbu pri úhrade dodávky tovaru alebo za poskytnuté služby. Z hľadiska banky ide o rôzne druhy platobných kariet, napríklad debetné alebo kreditné, medzinárodné, domáce platobné karty, embosované, atď.

Debetná platobná karta

Debetná platobná karta je vydávaná bankou k bežnému podnikateľskému účtu. Pri platbe dochádza k čerpaniu vlastných finančných prostriedkov z bežného podnikateľského účtu účtovnej jednotky. Čerpanie z účtu je limitované maximálne do výšky finančných prostriedkov na účte a do výšky dohodnutého denného limitu. Pri platbe dochádza k záväzku účtovnej jednotky voči dodávateľovi so zaúčtovaním priebežnej položky na strane výdavku a v členení výdavku.

Kreditná karta

Kreditná karta je druh platobnej karty, pri ktorej banka pridelí účtovnej jednotke kredit v zmysle zmluvných podmienok uzatvorených s bankou. Z hľadiska účtovníctva dochádza k poskytnutiu a používaniu cudzieho zdroja krytia pri platbe kreditnou kartou. Pri samotnej platbe kreditnou kartou vzniká účtovnej jednotke záväzok voči banke a povinnosť splatiť vyčerpané finančné prostriedky.

V rámci postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve sa pohyb pri čerpaní zaúčtuje v peňažnom denníku na základe výpisu z bežného účtu a na základe výpisu z úverového účtu. Každý pohyb peňažných prostriedkov na úverovom účte je potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku. Podľa postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účtovná jednotka pre každý účet v banke otvorí Knihu účet v banke. To znamená, že účtovná jednotka otvorí Knihu účet v banke pre úverový účet a súčasne otvorí Knihu v banke pre bežný účet.

Postup účtovania platobnou kartou u dodávateľa

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve upravujú postup pri zaúčtovaní účtovného prípadu v peňažnom denníku v časovom slede na základe účtovného prípadu i v prípade použitia platobnej karty. Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku dodávateľa zaúčtuje prostredníctvom priebežnej položky na strane príjmu v sume prijatej tržby a v členení podľa toho, či došlo k predaju tovaru alebo výrobkov a služieb.

Na základe výpisu z banky sa zaúčtuje v Knihe účet v banke pohyb v deň zúčtovania inkasa platby, t. j. príjem v Knihe účet v banke a súčasne sa zaúčtuje priebežná položka na strane výdavku v členení.

Postup účtovania platobnou kartou u odberateľa

Pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku odberateľa zaúčtuje priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení zásoby alebo služby. Na základe výpisu z banky sa zaúčtuje v Knihe účet v banke pohyb finančných prostriedkov v deň zúčtovania platby ako výdavok z účtu v banke a súčasne sa zaúčtuje priebežná položka na strane príjmu.

Pri platbe kreditnou kartou sa zaúčtuje záväzok z poskytnutého úveru v Knihe záväzkov. Splatenie záväzku sa zaúčtuje na základe výpisu z banky v Knihe účet v banke ako výdavok z bežného účtu a účtujeme o priebežnej položke na strane príjmu a súčasne sa účtuje príjem na úverový účet a zároveň účtujeme o priebežnej položke na strane výdavku. V knihe záväzkov sa zaúčtuje zníženie záväzku z poskytnutého úveru.

Príklad: Platba kartou v jednoduchom účtovníctve

SZČO, platiteľ dane, zakúpil PHL do služobného vozidla a platbu vykonal platobnou kartou 28. júla 2022 a z bankového účtu bola platba odpísaná 2. augusta 2022. Ako bude postupovať SZČO pri zaúčtovaní účtovného prípadu?

Riešenie:

SZČO, platiteľ dane, účtuje v peňažnom denníku na základe dokladu z registračnej pokladne o priebežnej položke na strane výdavku a v členení zásoby ako výdavok zahrňovaný do základu dane s dátumom zaúčtovania účtovného prípadu 28. júla 2022.

Predpokladáme, že banka platbu kartou odpísala z podnikateľského účtu až 2. augusta 2022 za nákup PHL, na základe výpisu z banky účtovná jednotka zaúčtuje v peňažnom denníku ku dňu 2. augustu 2022 úbytok finančných prostriedkov v Knihe účet v banke na bankovom účte a súčasne účtuje o priebežnej položke v stĺpci príjem.

Prečítajte si aj:

Podobné články