MENU Zavrieť

Pôžička z účtovného a daňového hľadiska

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 25.5.2022
  • 5 minút čítania

S témou pôžičiek sa stretávame prevažne pri preklenutí časového nesúladu v prípade nedostatku finančných prostriedkov v spoločnosti. Takéto obdobie možno preklenúť poskytnutým úverom bankovou inštitúciou alebo samotnou pôžičkou od fyzickej alebo právnickej osoby.

V praxi sa stretávame aj s opačným prípadom, keď spoločnosť má veľa finančných prostriedkov a poskytne inej spoločnosti alebo fyzickej osobe vlastné finančné prostriedky. Z účtovného a daňového hľadiska je dôležité posúdiť takto poskytnuté alebo prijaté finančné prostriedky prostredníctvom pôžičky správne a komplexne.

Účtovné hľadisko pôžičiek

Z časového hľadiska pôžičky môžu byť krátkodobé alebo dlhodobé. Krátkodobé pôžičky sú poskytované so splatnosťou do jedného roka, u dlhodobých pôžičiek sa splatnosť stanovuje na obdobie dlhšie ako jeden rok.

Na preklenutie časového nesúladu finančných prostriedkov sa v spoločnostiach stretávame s pôžičkami poskytovanými prevažne spoločníkom alebo spoločníkmi spoločnosti. Na strane spoločníka pôjde o pohľadávku voči spoločnosti a na strane spoločnosti hovoríme o záväzku voči spoločníkovi.

Takto poskytnuté pôžičky sú vo väčšine prípadov bezúročné, to znamená, že spoločník ich poskytol za účelom pomoci svojej vlastnej spoločnosti a nenárokuje si na vyplatenie úroku vyplývajúceho z pôžičky.

Na druhej strane môže vzniknúť situácia, že spoločník (fyzická osoba, iná právnická osoba, atď.) si požičia finančné prostriedky z vlastnej spoločnosti. Tým dochádza často k rodinnému, ekonomickému alebo personálnemu prepojeniu podľa zákona o dani z príjmov a tieto transakcie medzi závislými osobami sa posudzujú ako transakcie medzi prepojenými osobami, ktoré podliehajú transferovému oceňovaniu.

Čo to znamená v praxi? Ide o pravidlá, presnejšie ceny a podmienky medzi prepojenými osobami, ktoré musia byť nastavené tak, aby nezvýhodňovali ceny a podmienky dohodnuté medzi nezávislými osobami u porovnateľných transakcií.

Medzi podnikateľskými subjektami môže dochádzať k vzájomným finančným výpomociam. Takto poskytnutá výpomoc sa poskytuje medzi dvoma spoločnosťami na základe zmluvy, ktorá je úročená podľa podmienok uvedených priamo v nej. V tomto prípade hovoríme o tzv. finančných výpomociach, ktoré sú poskytované na obdobie kratšie ako jeden rok.

K pôžičke môže dochádzať aj medzi zamestnávateľom a zamestnancom, v hotovosti alebo zaslaním na bankový účet zamestnanca. Pôžička poskytnutá zamestnancovi v hotovosti podlieha zákonu o obmedzení platieb, najviac v hodnote 5 000 eur, ak zamestnávateľ je podnikateľským subjektom alebo právnickou osobou.

Pôžičku zamestnancovi je možné zaslať z podnikateľského účtu, čo je preukázateľnejší spôsob a nevzniká tu obmedzenie ako pri pôžičke v hotovosti. Pri bankovom prevode je pôžička zaslaná zamestnancovi vo výške, na ktorej sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodli. Na strane zamestnanca vzniká záväzok voči spoločnosti zo zaplatenia poskytnutej pôžičky a na strane zamestnávateľa vzniká pohľadávka voči zamestnancovi.

Daňové hľadisko pôžičiek

Ak spoločník poskytne spoločnosti finančné prostriedky na preklenutie časového nesúladu v podobe pôžičky, môže alebo nemusí byť táto pôžička definovaná ako bezúročná pôžička.

Pôžička poskytnutá spoločníkom spoločnosti je v praxi často bezúročná, pretože medzi spoločníkom a samotnou spoločnosťou vzniká občiansko-právny vzťah, ktorý neukladá spoločníkovi ako fyzickej osobe povinnosť úpravy základu dane z dôvodu úročenia pôžičky. Rovnako žiadny právny predpis nemôže zakázať poskytnúť pôžičku spoločnosti spoločníkom, ak spoločnosť potrebuje finančné prostriedky na rozvoj svojej podnikateľskej činnosti.

V praxi sa stretávame s pôžičkami, kedy musí byť pôžička úročená. Samotná istina pôžičky nie je predmetom dane, zdaneniu podlieha až úrok z pôžičky. Ak dochádza k bezúročnej pôžičke voči spoločníkovi, resp. bol úrok z pôžičky odpustený, hovoríme o darovaní spoločníkovi. Darovanie podlieha zdaneniu v rámci daňového priznania právnických osôb.

Ak boli ceny a podmienky nastavené odlišne a došlo k zníženiu základu dane alebo došlo k zníženiu daňovej straty, v daňovom priznaní je potrebné základ dane zvýšiť alebo daňovú stratu znížiť. Pri bezúročnej pôžičke sa neuplatňujú úroky do výnosov, ktoré vznikli v trhovej cene, a tým nedôjde k zníženiu základu dane. Daňovníkovi vzniká povinnosť zdanenia takto poskytnutej pôžičky.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov v pôžičke poskytnutej zamestnávateľom voči zamestnancovi, ktorá bola vopred dohodnutá na základe zmluvy s príslušným úrokom, sa posudzuje hodnota úroku ako zdaniteľný výnos na strane zamestnávateľa.

Pri bezúročnej pôžičke by z daňového hľadiska dochádzalo k nepeňažnému príjmu na strane zamestnanca v podobe úroku, ktorý by z takto získanej pôžičky zaplatil za obvyklých podmienok napríklad v bankovej inštitúcií. Nepeňažný príjem bude vstupovať do vymeriavacieho základu zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie a daň zo závislej činnosti.

Odpustenie pôžičky z účtovného a daňového hľadiska

Pri odpustení pôžičky dochádza v rámci účtovníctva k nasledujúcim účtovným prípadom:

  • Spoločnosť v postavení veriteľa účtuje o odpise nezaplatenej časti pohľadávky na nákladový účet a v prospech pohľadávkového účtu.
  • Spoločnosť, ktorá je v postavení dlžníka, účtuje o odpise nezaplatenej časti záväzku na ťarchu príslušného záväzkového účtu a v prospech výnosového účtu.

Uvedené účtovné prípady ovplyvňujú základ dane, čo ma za následok na strane veriteľa, že odpis pohľadávky zaúčtovaný v nákladoch spoločnosti nespĺňa podmienky podľa zákona o dani z príjmov a nemôže byť uznaným daňovým výdavkom spoločnosti.

To znamená, že bude zvyšovať základ dane v hospodárskom výsledku spoločnosti, ide o tzv. pripočítateľnú položku. U dlžníka sa výnos z odpísaného záväzku zahrnie do základu dane, v ktorom ovplyvní výsledok hospodárenia spoločnosti.

Podobné články