MENU Zavrieť

Ako je to s novelou zákona k exekučným zrážkam, ktorá bude platná od 1. januára 2022?

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 10.11.2021
  • 5 minút čítania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov, ktoré bolo schválené od 1. januára 2022.

Základná suma zohľadňuje dopad pandémie na životné podmienky

Základným cieľom právnej úpravy je úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcií tak, aby suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, t. j. základná suma, zohľadňovala dopad pandémie, súvisiacej s infekčnou chorobou Covid-19, na vysoký rast životných nákladov a na druhej strane, aby eliminovala negatívne dopady na nízkopríjmové domácnosti alebo domácnosti ohrozené chudobou. Vplyv novely bude klásť dôraz na finančnú stabilitu rodinného prostredia, ktorého čistý príjem sa v dôsledku zvýšenia základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť z čistého príjmu povinného v závislosti od tzv. zrážky bez obmedzenia, celkovo zvýši u povinného podliehajúceho exekučným zrážkam zo mzdy alebo z iných príjmov.

Novela zvyšuje základnú sumu, ktorá nesmie byť zrazená

Samotná navrhovaná novela zvyšuje základnú sumu, ktorá nesmie byť zrazená povinnému pri exekúcií zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov, ktorá bola ustanovená na sumu 140 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu pri neprednostných pohľadávkach. V rámci prijatých opatrení sa predpokladá zvýšenie záujmu o zaradenie povinných na trh práce, získanie výhodnejších pracovných miest, zvýšenie mzdy, atď. s ohľadom na výšku exekučných zrážok voči povinnému.

Prijaté opatrenia pri neprednostných pohľadávkach, ktorých sa týka zvýšenie základnej mzdy, ostávajú zrážky povinného pri posudzovaní príjmu spolu s manželkou vo výške 25 % zo základnej mzdy. Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, k základnej určenej sume sa započíta 25 % z výšky základnej sumy, ak ide o maloleté dieťa a základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu.

Právna úprava spoluposudzovaných osôb sa upraví v súvislosti so zvýšením základnej sumy, to znamená pri spoluposudzovaných osobách sa bude k základnej sume pripočítavať 25 % základnej sumy určenej podľa ustanovenia a v rozsahu okruhu osôb a započítava sa 25 % do základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy. To znamená, že pôvodný návrh nebol podporený v znení návrhu, nakoľko bol v rozpore s Exekučným poriadkom a vyžadoval si ďalšie úpravy a z uvedeného dôvodu v platnosti ostáva pôvodné znenie.

Príklad č. 1: Exekučná zrážka u zamestnanca s dvoma posudzovanými osobami

Pánu Jánovi bola zaslaná exekúcia. Pán Ján by chcel zmeniť zamestnanie, v ktorom dosiahne vyššiu čistú mzdu, aby mohol uspokojiť záväzky týkajúce sa exekučného konania a rád by porovnal svoju čistú mzdu v súčasnom zamestnaní a v novom zamestnaní od 1.1.2022. Posudzovanými osobami budú jeho dve maloleté deti, maloletý syn a maloletá dcéra a pôjde o neprednostnú zrážku.

Čistá mzda v € do 31. 12. 2021 Povinný s dvoma vyživovanými osobami (deti) Čistá mzda v € od 1. 1. 2022 Povinný s dvoma vyživovanými osobami (deti)
400,00 € 375,70 € 400,00 € 400,00 €
500,00 € 442,35 € 500,00 € 485,97 €

 

Príklad č. 2: Exekučná zrážka u zamestnanca s jednou vyživovanou osobou v návrhu novely

Pani Patrícii bola zaslaná exekúcia. Posudzovanou osobou bude jej maloletý syn a jej čistý príjem je 400 EUR. Ako sa zmení jej čistý príjem?

Čistá mzda v € do 31. 12. 2021 Povinný s jednou vyživovanou osobou (dieťa) Čistá mzda v € od 1. 1. 2022 Povinný s jednou vyživovanou osobou (dieťa)
400,00 € 357,53 € 400,00 € 393,87 €
500,00 € 424,19 € 500,00 € 460,53 €

 

Príklad č. 3: Exekučná zrážka u zamestnanca bez vyživovanej osoby

Pán Andrej obdržal informáciu o exekučnom konaní voči nemu. V súčasnosti jeho čistá mzda je 700 EUR bez zrážky zo mzdy voči povinnému. Pán Andrej je slobodný. Aká suma mu ostane k dispozícií po zrazení neprednostnej zrážky voči Exekučnému úradu?

Čistá mzda v € do 31. 12. 2021 Povinný bez vyživovaných osôb Čistá mzda v € od 1. 1. 2022 Povinný bez vyživovaných osôb
700 € 436,12 € 700 € 568,43 €

 

Právna úprava prednostných pohľadávok ostáva bezo zmeny, úhrada týchto pohľadávok má celospoločenský význam. Právna úprava neprednostných pohľadávok upravuje rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby sa zohľadnila aktuálna hospodárska a ekonomická situácia a súčasne ma motivovať povinných zaradiť sa na trhu práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného, zabezpečovania potrieb rodiny a domácnosti, a v konečnom dôsledku ma prispieť aj k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky u opravneného, ktorá by inak bola nedobytná.

Podobné články