MENU Zavrieť

Čo všetko by ste mali vedieť o daňovom priznaní a čo sa stane, ak ho nepodáte

 • Ing. Jana Böszörményi
 • 13.4.2021
 • 7 minút čítania

Obdobie spojené s podávaním daňových priznaní býva náročné nielen pre účtovníkov, ale často aj pre samotných daňovníkov. Podanie daňového priznania podlieha rôznym pravidlám a povinnostiam, v ktorých sa človek ľahko stratí. Ako je to teda s daňovým priznaním? Kedy ste ho povinný podať a čo sa môže stať, ak tak nespravíte?

Kto musí podať daňové priznanie

Fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Z uvedeného vyplýva, že daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 sa podáva do 31. 3. 2021.

Pre fyzickú osobu z uvedeného vyplýva, že musí podať daňové priznanie:

 1. ak celkové príjmy v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 EUR,
 2. ak celkové príjmy v roku 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 EUR, ale vykázala daňovú stratu (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP),
 3. ak dosiahla príjmy podľa 5 ZDP, napríklad osoby v pracovnom pomere, príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, príjmy zo závislej činnosti od zastupiteľského úradu na území SR, nepeňažné plnenia, z ktorého nemožno vykonať zrážku, atď..

Fyzická osoba, ktorá nie je povinná podať daňové priznanie. Ide o fyzickú osobu:

 1. ktorej príjem je vysporiadaný zrazenou zrážkovou daňou, ktorou sa daňová povinnosť fyzickej osoby považuje za vysporiadanú,
 2. ktorej príjem je oslobodený od dane,
 3. ktorej príjem je vyplácaný zastupiteľským úradom na území SR a fyzická osoba používa výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
 4. ktorej príjem plynie zo závislej činnosti zamestnancom EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech rozpočtu EÚ.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je povinná podať každá právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné osoby, ktoré majú zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou. Výnimku tvoria subjekty nezaložené alebo nezriadené na podnikanie, ktorí nemusia podávať daňové priznanie.

Povinnosť podať daňové priznanie nemajú:

 1. daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie a Národná banka Slovenska, ak majú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo majú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovou daňou (§ 43 ZDP),
 2. občianske združenia – ak majú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou. Príjmy z členských príspevkov sú oslobodené od dane (§ 13 ods. 2 písm. b) ZDP),
 3. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
 4. registrované cirkevné a náboženské spoločnosti, ak majú príjmy z výnosov z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevkov, t. j. ide o oslobodené príjmy alebo o príjmy zdanené zrážkovou daňou.

Daňové priznanie podávajú podnikateľské subjekty do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Zdaňovacím obdobím je hospodársky rok alebo kalendárny rok alebo iné obdobie uvedené v ZDP. Za zdaňovacie obdobie roka 2020 je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr do 31. 3. 2021 a v tejto lehote aj daň zaplatiť.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, t. j. daňovník, ktorí nemôže z dôvodu, ktorý mu bráni podať daňové priznanie v stanovenej lehote, môže na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania, predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania. Daňovník si v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri celé kalendárne mesiace (do 30. 6. 2021) alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (do 30. 9. 2021) v prípade zdaniteľných príjmov plynúcich zo zahraničia.

Príklad

Spoločnosť ALFA, s.r.o. má lehotu na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov do 31. 3. 2021. Vyskytli sa udalosti, ktoré spôsobia, že spoločnosť ALFA, s.r.o. nestihne podať daňové priznanie do 31. 3. 2021. Spoločnosť na základe rozhodnutia pristúpila k predĺženiu lehoty na podanie daňového priznania do 30. 6. 2021. Podala oznámenie na predpísanom tlačive príslušnému správcovi dane. Tým, že si predĺžila obdobie podania daňového priznania, predĺžila si aj obdobie zaplatenia dane.

Ak daňové priznanie nepodáte

Podľa § 15 daňového poriadku je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo ten, koho správca dane vyzve.

Nepodanie daňového priznania sa považuje za správny delikt a podľa § 154 ods. 1 písm. a) daňového poriadku je daňovníkovi vyrubená pokuta za porušenie povinností. Pokutu vyrubí správca dane od 30 EUR do 16 000 EUR za správny delikt z titulu nepodania daňového priznania v ustanovenej lehote. Zaplatením pokuty sa táto situácia nekončí, daňovník musí podať daňové priznanie v stanovenej lehote, ktorú mu určí správca dane v oznámení.

S nepodaním daňového priznania súvisí aj zaplatenie dane z príjmov. Ak na základe oneskorene podaného daňového priznania vznikne povinnosť zaplatiť daň z príjmov daňovníkovi, správca dane mu vyrubí úrok z omeškania. Na výšku úroku z omeškania ma vplyv základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a počet dní omeškania s platbou. Úrok z omeškania správca dane nevyrubí vtedy, ak nepresiahne 5 EUR.

Vláda prijala na základe nariadenia zo dňa 26. 2. 2021, ktorým rozhodla, že upustí od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcií v súvislosti s nepodaním daňového priznania. Týmto rozhodnutím, chce vláda reagovať na problémy firiem, ktoré vznikli pri šírení infekčného ochorenia Covid-19.

Upozornenie

Uvedené nariadenie sa nevzťahuje na daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 (rovnako aj na zaplatenie) bez sankcií s novým termínom do 30. júna 2021. Pre tieto povinnosti termín ostáva pôvodný, s rovnakými sankciami.

 

Podľa § 160 daňového poriadku Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii. V nariadení Vlády z 24. februára 2021 bolo schválené upustenie od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie:

 1. Od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo vybraný preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021, alebo ak mu je do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenia dane v splátkach.
 2. Od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať daňové priznanie, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti alebo hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote, ktorej posledný deň uplynul v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021.
 3. Od uloženia pokuty za uvedenie daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom od 1. januára do 30. septembra 2020, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal daňový subjekt v tomto daňovom priznaní uviesť, ak daňovému subjektu bol uplatnený daňový preplatok vrátený, sa upustí, ak daňový subjekt vráti rozdiel, o ktorý bol uplatnený daňový preplatok znížený.

Upustenie od vymáhania sa vzťahuje napríklad na podané daňové priznanie k dani z príjmov v zákonnom termíne do 31. októbra 2020, ale daňovník nezaplatil daň na základe daňového priznania. Ak takýto daňovník zaplatí daň do 30. júna 2021, správca dane nevyrubí úrok z omeškania a upustí od daňových sankcií.

Ak daňovník nepodal daňové priznanie za rok 2019, ale stihne podať daňové priznanie do 30. júna 2021, sankcia za nepodanie daňového priznania sa neuplatní.

Za zdaňovacie obdobie roka 2020 platí lehota na podanie daňového priznania vyplývajúca zo zákona o dani z príjmov, lehota nebola predĺžená vzhľadom na šíriacu sa chorobu covid-19. V zákonom stanovenej lehote je potrebné daň z daňového priznania na dani z príjmov aj uhradiť. Ak sa daňovník rozhodne predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania na daň z príjmov, v predĺženej lehote je povinný túto daň aj uhradiť.

Podobné články