MENU Zavrieť

Cash flow – prehľad peňažných tokov, ktorý zabezpečuje stabilitu spoločnosti

 • Ing. Jana Böszörményi
 • 3.11.2021
 • 6 minút čítania

Cash flow alebo prehľad peňažných tokov je pre spoločnosť dôležitý v tom, že pomocou neho získava údaje o alokácií finančných prostriedkov.

V podnikateľskom prostredí prevláda fakt, že práve finančné prostriedky sú väčšinou investované do nakúpeného tovaru a spoločnostiam v tom prípade chýbajú ďalšie financie. Čo sa stane, ak spoločnosť zasiahne kríza? Môže to znamenať veľký problém z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie jej ďalšieho chodu.

Zostavenie daňového priznania a účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2021

Každá účtovná jednotka má povinnosť zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku po ukončení roka, t. j. k poslednému dňu kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka. Zostavenie a odovzdanie daňového priznania na Finančnú správu pozostáva z účtovnej závierky, ktorá sa skladá z výkazov Účtovnej závierky a Poznámok. Podanie daňového priznania a účtovnej závierky nasleduje po ukončení účtovného obdobia, t. j. od 1. 1. nasledujúceho roka do 31. 3. alebo v predĺženej lehote do 30. 6. príp. 30. 9.

V daňovom priznaní vyčísli účtovná jednotka základ dane (rozdiel medzi výnosmi a nákladmi), ktorý sa upraví o tzv. pripočítateľné alebo odpočítateľné položky. Po úprave základu dane účtovná jednotka zaúčtuje kladný výsledok, t. j. zisk a v prípade záporného zostatku, t. j. straty účtovná jednotka neúčtuje. Následne sa pristúpi k zostaveniu Účtovnej závierky, ktorá obsahuje nákladové, výnosové účty a súvahové účty, na ktorých sa odzrkadľujú zostatky jednotlivých účtov hlavnej knihy. Po zostavení výkazu Účtovnej závierky prechádza účtovná jednotka k zostaveniu Poznámok.

V účtovníctve sa príjem a výdaj evidujú na účtoch peňažných tokov a neumožňujú posúdenie skutočnosti, prečo tieto toky vznikajú. Z uvedeného dôvodu vznikol výkaz cash flow, ktorý oddeľuje peňažné prostriedky zo vzniknutých výnosov a identifikuje zdroje a použitie finančných prostriedkov. Povinnosť zostavenia výkazu cash flow vzniká účtovnej jednotke podliehajúcej povinnosti auditu a vzťahuje sa na účtovné jednotky, ktoré ku dňu, ku ktorému zostavujú účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a spĺňajú aspoň dve z troch nasledujúcich podmienok.

Podmienky stanovené pri povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom posudzuje účtovná jednotka:

 1. Celková suma majetku presiahla 2 000 000 EUR v brutto,
 2. Čistý obrat presiahol 4 000 000 EUR,
 3. Priemerný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 zamestnancov.

Metódy vykazovania peňažných tokov a postup jeho zostavenia

Samotné metódy vykazovania výnosov vyžadujú ich vykazovanie v okamihu ich vzniku. K nim sa priraďujú súvisiace náklady. Pri vykazovaní výnosov a nákladov sa do úvahy neberú samotné príjmy a výdaje, čo môže mať za následok, že vykazovanie výnosov a nákladov sa nemusí zhodovať so samotným nárastom alebo úbytkom finančnej hotovosti.

Výkaz cash flow je výsledkom štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát obsiahnuté v Účtovnej závierke podnikateľských účtovných jednotiek v sústave podvojného účtovníctva.

Samotné členenie cash flow predstavuje podnikové činnosti rozdelené do hlavných oblastí riadenia:

 1. Cash flow z prevádzkovej činnosti je zameraný na základe aktivity podniku súvisiace s dosahovaním príjmov (výnosov) podniku. V rámci tejto činnosti sa tvoria finančné prostriedky na úhradu úrokov, nájomného, a pod. nasledovne:
  • peňažné úhrady od odberateľov za výrobky, tovar a služby vrátane poskytnutých záloh,
  • peňažné príjmy z predaja či postúpenia autorských práv, licencií, know-how a obdobných produktov,
  • peňažné príjmy zo sprostredkovateľskej činnosti,
  • peňažné platby dodávateľom materiálu, tovaru a služieb, vrátane zaplatených záloh,
  • peňažné platby zamestnancom a odvody (sociálne poistenie atď.),
  • peňažné platby zamestnancom a odvody (sociálne poistenie atď.),
  • príjmy a výdaje z mimoriadnej činnosti,
  • splatná daň z príjmu a výdaje z mimoriadnej činnosti,
  • splatná daň z príjmov, vrátane záloh,
  • prijaté a vyplatené úroky, dividendy, ak sa podnik nerozhodne ich zahrnúť do oblasti financovania,
  • vyplatené dividendy (podiely na zisku) v prípadoch, keď podnik prerozdeľuje prijaté dividendy (z dcérskych podnikov) medzi akcionárov (spoločníkov).
 2. Cash flow z investičnej činnosti – činnosť predstavuje napríklad poskytovanie úverov, pôžičiek, finančné výpomoci, ktoré nie je možné považovať za prevádzkovú činnosť. Rovnako do uvedenej oblasti radíme platby spojené s finančným leasingom, ak platby nebudú obsiahnuté v prevádzkovej činnosti. Peňažné toky z tejto činnosti poukazujú na rozšírenie alebo zúženie prevádzkovej kapacity a patria tu:
  • peňažné príjmy z predaja dlhodobých hmotných, nehmotných a finančných aktív,
  • peňažné príjmy zo splátok úverov, pôžičiek a výpomoci od spriaznených osôb,
  • platby za obstaranie dlhodobých hmotných, nehmotných a finančných aktív,
  • platby súvisiace s poskytnutím úverov, pôžičiek alebo finančných výpomocí spriazneným osobám.
 3. Cash flow z oblasti finančnej – v tejto fáze peňažných tokov je možné určiť pravdepodobné potreby ďalších peňažných tokov, ktoré musí podnik získať, od vlastníkov či veriteľov a patria sem:
  • peňažné príjmy z emisie akcií alebo podielov, dlhopisov, opcií a pod.,
  • príjmy z peňažných darov,
  • príjmy z prijatých úverov, pôžičiek a poväčšine bankových výpomocí,
  • príjmy od vlastníkov na úhradu strát minulých období,
  • splátky úveru, pôžičiek a výpomocí,
  • výplaty dividend alebo podiely na zisku.

Priama metóda

Priama metóda pri získavaní údajov vychádza zo skutočných príjmov a výdajov priamo zo zmien stavu peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov vo výkaze Účtovnej závierky za určité časové obdobie, ktorým je spravidla rok. Zdroj informácií vychádza z podrobnejšej evidencie ako je bežné u účtovnej jednotky.

Modifikovaná priama metóda

Uvedená metóda je založená na transformácií nákladov na výdavok a jednotlivých výnosov na príjem. V tejto metóde sa náklady a výnosy upravujú o zmenu stavu majetku a záväzkov v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát, ktorý je súčasťou Účtovnej závierky.

Nepriama metóda

Nepriama metóda sa líši od priamej metódy v tom, že pri stanovení správneho výpočtu cash flow vychádzame z výkazu Účtovnej závierky pre podnikateľské účtovné jednotky v sústave podvojného účtovníctva v časti výkazu ziskov a strát. Metóda spočíva v úprave zisku alebo straty o nepeňažné položky a o zmeny položiek v súvahe, ktoré vyjadrujú rozdiel medzi tokmi príjmov a výdavkov a medzi tokmi výnosov a nákladov. Uvedená metóda sa pri zostavovaní výkazu cash flow používa najčastejšie.

Správna finančná analýza rozhodne o smerovaní finančných prostriedkov, aby sa zabezpečila celková stabilita firmy a likvidita spoločnosti. Zlepšenie cash flow môžeme dosiahnuť efektívnejším plánovaním odbytu výroby, prehodnocovaním investícií, optimalizáciou daní, prehodnotením obchodného modelu, efektívnejším riadením pracovného kapitálu, zvýšením flexibility hlavných nákladových položiek a odporúčaním je aj realizácia dlhodobého rozhodovania.

Podobné články