MENU Zavrieť

Minimálna mzda sa od roku 2023 zvýši: Ako ovplyvní zmena výšku odvodov u zamestnanca a u zamestnávateľa?

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 26.10.2022
  • 8 minút čítania

Minimálna mzda sa od roku 2023 opäť zvýši. Na strane zamestnancov pôjde o prilepšenie finančnej situácie, zamestnávateľovi naopak stúpnu náklady na mzdy zamestnancov. Vysvetlíme si, ako sa zmeny minimálnej mzdy prejavia od roku 2023.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bola predložená novela zákona č. 581/2004 Z. z. k zdravotným poisťovniam, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem iného sa zmena bude dotýkať odvodov nízkopríjmových zamestnancov s dopadom na odpočítateľnú položku.

Minimálna mzda v roku 2023

Pri porovnaní minimálnej mzdy v roku 2021 pôjde o 8 % nárast, ktorý v hrubej mzde predstavuje zvýšenie mzdy o 54 eur od 1. 1. 2023. Čistá mzda, ktorá bude vyplatená zamestnancovi, pôjde o prilepšenie na strane zamestnanca približne o 43 eur.

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku podľa stupňa náročnosti práce, ktorému prislúcha vykonávaná práca, od čoho sa odvíja aj úroveň minimálnej hrubej mzdy.

Zamestnanci odmeňovaní hodinovou mzdou si prilepšia u zamestnávateľa od 1. januára 2023 minimálnou hodinovou mzdou v závislosti od týždenného pracovného času a stupňa náročnosti práce.

Výška minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy od 1. januára 2023 podľa stupňa náročnosti bude nasledovná:

  Hodinová mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase
Stupne náročnosti Mesačná mzda od 1. 1. 2023 40-hodinový 38,75-hodinový 37,5-hodinový
1 700 € 4,023 4,153 4,291
2 816 € 4,690 4,841 5,003
3 932 € 5,356 5,520 5,713
4 1048 € 6,023 6,217 6,425
5 1164 € 6,690 6,906 7,136
6 1280 € 7,356 7,593 7,846

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že zamestnanec pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase pracuje 8 hodín denne počas 5 pracovných dní v týždni. Minimálna hodinová mzda pri 40-hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase patrí zamestnancom v pracovnom pomere i zamestnancom pracujúcim na dohodu (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, atď.).

Pri ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý je nižší ako 40 hodín, sa výška minimálnej hodinovej mzdy určí pomerom a výsledok sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta matematicky. Pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín, na stupni náročnosti práce 1, sa minimálna hodinová mzda v roku 2023 vypočíta nasledovne:

4,023 € × 40 hod. / 38,75 hod.

Ako ovplyvní zmena od 1. 1. 2023 výšku odvodov u zamestnanca a u zamestnávateľa?

Zvýšením minimálnej mzdy dochádza aj k zmene výšky odvodov (sociálnych a zdravotných) platených na strane zamestnanca a súčasne aj na strane zamestnávateľa. Pri minimálnej mzde pre stupeň náročnosti práce 1. vo výške 700 € bude v roku 2023 odvodové zaťaženie nasledovné:

Odvodové zaťaženie Zamestnanec Zamestnávateľ
% %
Zdravotné poistenie 4 28 10 70
Sociálne poistenie 9,4 65,80 25,2 176,40
Spolu x 93,80 x 246,40

Výpočet čistej minimálnej mzdy od 1. 1. 2023

Zamestnanec po odpočítaní zrážok z hrubej mzdy, ktorú zamestnávateľ poukáže zamestnancovi na bankový účet, si prilepší od 1. 1. 2023 nasledovne:

  Od 1. januára 2023 Do 31. decembra 2022
Hrubá mesačná mzda 700 € 646 €
Odvody do zdravotnej poisťovne - zamestnanec 28 € 25,84 €
Odvody do sociálnej poisťovne - zamestnanec 65,80 € 60,72 €
Preddavok na daň zo závislej činnosti 37,23 € 33,78 €
Čistá mzda - výpočet 568,97 € 526,66 €

Podľa uvedenej tabuľky a platnej minimálnej mesačnej hrubej mzdy sa v roku 2023 zvýši minimálna hrubá mesačná mzda o 42,31 eur.

Zrušenie odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení od roku 2023

Navrhovaná novela obsahuje návrh na zrušenie uplatňovania odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení. Samotná odpočítateľná položka bola zavedená v roku 2015 ako nástroj na podporu nízkopríjmových zamestnancov.

V roku 2015 bola odpočítateľná položka na úrovni minimálnej mzdy, t. j. 380 € a u zamestnancov nevznikala povinnosť platenia zdravotných odvodov. Rovnaký princíp bol zavedený aj zo strany zamestnávateľa.

Postupným rastom minimálnej mzdy sa odpočítateľná položka upravila, a to tak, že sa zrušilo oslobodenie od odvodov zo strany zamestnávateľa. Postupom času ju mohli využívať zamestnanci, ktorí pracovali na rôzne skrátené úväzky a ktorých mzda bola pod úrovňou 570 eur.

V súčasnosti ju nie je možné využiť pri úväzku s minimálnou mzdou. Novela prichádza s návrhom na jej zrušenie, a to aj v súvislosti so zavedením minimálnych odvodov pre zamestnancov.

Táto novela najviac postihne zamestnancov, ktorí si pri skrátenom úväzku (nižšiu mzdu ako 570 eur) mohli prilepšiť. Po jej schválení najviac zamestnancov postihne zrušenie odpočítateľnej položky, nakoľko na skrátené pracovné úväzky pracujú mamičky na rodičovských dovolenkách, zamestnanci starajúci sa o deti, atď.

Táto novela prichádza v čase, keď je ekonomická situácia spoločnosti zaťažená ekonomickou recesiou a inflácia zaťažuje rodinné rozpočty zamestnancov. V konečnom dôsledku uvedená novela má vplyv aj na uplatnenie daňového bonusu na dieťa od 1. 7. 2022 a z toho dôvodu bude mať práve u nízkopríjmových skupín za následok zníženie daňového bonusu na dieťa.

Minimálny vymeriavací základ zdravotného poistenia od roku 2023

Návrh zákona poukazuje na zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu u zamestnanca, ktorý vychádza z hrubej mzdy a je priznaný zamestnancovi v príslušnom mesiaci. Z toho vyplýva, že podľa doterajšieho ustanovenia zákona zamestnanec platil poistné z akejkoľvek výšky mzdy, ktorá mu bola v danom mesiaci priznaná.

Na základe tejto skutočnosti vznikla myšlienka zavedenia minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca, a to vo výške minimálnej mesačnej mzdy, ktorá pre rok 2023 bude vo výške 700 €.

Ak zamestnanec nevykonával prácu celý mesiac, bude sa pomerne krátiť. Čo to znamená pre ostatných zamestnancov, ktorí pracujú na skrátený úväzok? Ak príjem nedosiahne úroveň minimálneho vymeriavacieho základu, zamestnávateľ za zamestnanca odvedie poistné na verejné zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2023 stanovený na sumu 700 eur.

V praxi to znamená, že zamestnávateľ odvedie na zdravotné poistenie odvod na zdravotné poistenie vo výške najmenej 98 €, t. j. 14 % zo sumy 700 €, čo spôsobí, že zamestnanci s kratšími pracovnými úväzkami budú poberať nižšie mzdy ako doteraz.

Na jednej strane sa zamestnancovi zvýši mzda formou minimálnej mzdy, no na strane druhej sa naopak zrušením odpočítateľnej položky ich príjem zníži.

Prečítajte si aj:

Podobné články