MENU Zavrieť

Sadzba DPH v členských krajinách EÚ

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 29.6.2022
  • 5 minút čítania

Sadzby DPH v členských krajinách Európskej únie (EÚ) sú rôzne. Každá krajina prijala vlastné opatrenia na zníženie sadzieb v zmysle smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, či už základných alebo špeciálnych sadzieb, ktoré si v krátkosti priblížime v článku.

O výške dane rozhoduje vláda daného štátu. EÚ dohliada na vnútroštátne daňové predpisy, najmä na tie, ktoré sa týkajú obchodných a spotrebiteľských politík EÚ.

Sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandardná sadzba dane je stanovená v každej krajine EÚ, ktorá sa uplatňuje na väčšinu tovarov a služieb. Táto sadzba dane nemôže byť nižšia ako 15 %.

Znížená sadzba dane sa uplatňuje len na niektoré tovary a služby a môže sa uplatňovať jedna alebo dve znížené sadzby dane podľa prílohy Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Znížená sadzba dane nemôže byť nižšia ako 5 %.

Osobitné sadzby dane uplatňujú len niektoré krajiny EÚ na určité dodávky a len krajiny, ktoré uplatňovali osobitné sadzby dane k 1. januáru 1991 ako prechodné opatrenia na zabezpečenie plynulejšieho prechodu na pravidlá EÚ v oblasti DPH, keď bol zavedený jednotný trh a postupne sa malo od nich upustiť.

Existujú tri druhy osobitných sadzieb:

  • super-znížené sadzby – sú vo výške menej ako 5 % a uplatňujú sa na predaj obmedzeného zoznamu tovarov a služieb v určitých krajinách EÚ,
  • nulové sadzby dane – sa uplatňujú na niektoré dodávky a odberateľ neplatí daň z pridanej hodnoty a pri tom má právo na odpočítanie dane zaplatenej za nákup,
  • parkovacie sadzby dane (prechodné sadzby) – sa uplatňujú na tovary a služby zahrnuté v prílohe č. III Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Uvedené krajiny, ktoré uplatňujú tieto parkovacie sadzby dane, môžu pokračovať v ich uplatňovaní aj naďalej, namiesto štandardnej sadzby dane, ak znížené sadzby dane nie sú nižšie ako 12 %.

Sadzba DPH v Slovenskej republike

Sadzbu dane v Slovenskej republike upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na tovary a služby sa uplatňuje základná sadzba dane vo výške 20 %.

Znížená sadzba dane je 10 %, ktorá sa uplatňuje na vybrané druhy tovarov a služieb podľa prílohy zákona o dani z pridanej hodnoty. Medzi tovar so zníženou sadzbou dane patria napríklad knihy, noviny, časopisy, mäso, ryby, maslo, prírodný med, zemiaky, uhorky, jablká, lieky, liečivá, atď.

Znížená sadzba dane sa uplatňuje na ubytovacie služby podľa kódu 55 štatistickej klasifikácie produktov CPA, ku ktorým patria hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov a ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských internátoch alebo v ubytovniach pre robotníkov).

Sadzba DPH v členských štátoch EÚ

Sadzby DPH v rámci Európskeho jednotného trhu nie sú jednotné. Spoločný systém DPH by mal viesť k tomu, že podobné tovary a služby majú na území každého členského štátu rovnaké daňové zaťaženie bez ohľadu na výrobný a distribučný reťazec.

Článok 97 smernice hovorí o uplatnení štandardnej (základnej) sadzby dane pre daň z pridanej hodnoty, ktorá nesmie byť nižšia ako 15 %. O výške štandardnej sadzby dane rozhoduje Rada EÚ.

Článok 98 smernice umožňuje členským štátom EÚ uplatňovať buď jednu alebo dve znížené sadzby dane. Znížené sadzby dane sa uplatňujú len na dodania tovarov a poskytovanie služieb, ktoré patria do vybraných kategórií uvedených v prílohe III. smernice, t. j. potraviny, farmaceutické výrobky, lekárske pomôcky, preprava osôb, dodanie kníh, vstupné na spoločenské podujatia, dodanie stavieb a prestavba obydlí v rámci sociálnej politiky, ubytovanie hotelového typu, používanie športových zariadení, služby verejnoprospešných organizácií, pohrebné služby, služby lekárskej, zubnej a kúpeľnej starostlivosti, čistenie verejných priestranstiev.

Pri uplatňovaní znížených sadzieb na kategórie tovarov môžu členské štáty použiť kombinovanú nomenklatúru s presne vymedzenou kategóriou. Znížená sadzba dane nemôže byť nižšia ako 5 %. V zmysle osobitných predpisov mohli byť znížené sadzby nižšie ako stanovené minimum 5 % za podmienky jasne vymedzených sociálnych dôvodov a v prospech konečného spotrebiteľa v zmysle čl. 130 smernice.

Členský štát Kód štátu Sadzba dane z pridanej hodnoty
Základná Znížená Znížená pod 5 % "Parkovacia"
Belgicko BE 21 6 12   12
Bulharsko BG 20 9      
Cyprus CY 19 5 9    
Česko CZ 21 10 15    
Dánsko DK 25        
Estónsko EE 20 9      
Finsko FI 24 10 14    
Francúzsko FR 20 5,5 10 2,1  
Grécko EL 24 6 13    
Holandsko NL 21 9      
Chorvátsko HR 25 5 13    
Írsko IE 23 9 13,5 4,8 13,5
Litva LT 21 5 9    
Lotyšsko LV 21 12 5    
Luxembursko LU 17 8   3 14
Maďarsko HU 27 5 18    
Malta MT 18 5 7    
Nemecko DE 19 7      
Poľsko PL 23 5 8    
Portugalsko PT 23 6 13   13
Rakúsko AT 20 10 13   13
Rumunsko RO 19 5 9    
Slovensko SK 20 10      
Slovinsko SI 22 9,5      
Španielsko ES 21 10   4  
Švédsko SE 25 6 12    
Taliansko IT 22 5 10 4  

Zdroj: spracovanie podľa Finančnej správy – platnosť od júna 2021

Podobné články