MENU Zavrieť

Ako správne určiť nepeňažný príjem zamestnanca?

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 23.3.2022
  • 6 minút čítania

Viete, čo všetko spadá pod nepeňažný príjem zamestnanca a či je oslobodený od dane? Aby sme vám uľahčili orientáciu v tejto problematike pripravili sme prehľad dôležitých informácií a niekoľko praktických príkladov.

Ako sa definuje nepeňažný príjem zamestnanca?

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa predstavuje zdaniteľný príjem na strane zamestnanca podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Samotné poskytovanie nepeňažného príjmu je v súlade s interným predpisom zamestnávateľa alebo zakotvené priamo v pracovnej zmluve.

Výška nepeňažného príjmu vstupuje do vymeriavacieho základu pre zamestnanca na výpočet zdravotných a sociálnych odvodov. To znamená, že zamestnávateľ zrazí daň a odvody z takto nadobudnutého príjmu u zamestnanca.

Je nepeňažný príjem oslobodený od dane?

Nepeňažný príjem nie je oslobodený od dane a na strane zamestnanca môže ísť napríklad o pracovné oblečenie, ktoré zamestnávateľ poskytol zamestnancovi, rekondičné a rehabilitačné pobyty, vianočné kolekcie pre zamestnancov, vitamíny pre zamestnancov, výhry nad limit, lístky do divadla, atď.

Medzi oslobodené príjmy, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom a na strane zamestnanca nebudú zdaniteľným príjmom, patrí zabezpečenie stravovania do limitu, zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, doprava na miesto výkonu práce a naspäť v úhrnnej sume najviac 60 € po splnení podmienok, príspevok na ubytovanie zamestnanca vo výške 100 € alebo 350 € mesačne alebo v pomernej časti po splnení podmienok, vlastne vyrobené produkty v úhrnnej sume 200 € u zamestnávateľa v poľnohospodárskej výrobe, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, príspevok na preventívnu lekársku prehliadku.

Aká je úhrnná výška nepeňažného plnenia?

V roku 2022 vstúpila do platnosti legislatíva, že výška nepeňažného plnenia poskytovaného zamestnancom, za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov má úhrnnú výšku 500 €. Nie je konkretizované, na čo musí byť poskytnuté na strane zamestnanca. U zamestnávateľa nesmie predstavovať výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Praktické príklady

Príklad č. 1: Poskytnutie nepeňažného plnenia do 500 €

Spoločnosť ALFA, s. r. o. poskytla zamestnancom zdravotnú prehliadku u odborného lekára (očný lekár), za ktorú zamestnávateľ zaplatil 50 €/zamestnanec. Lekársku prehliadku u odborného lekára budeme považovať za zdaniteľný príjem na strane zamestnanca?

Riešenie:

Podľa nového ustanovenia § 5 zákona o dani z príjmov na strane zamestnancov pôjde o nepeňažný príjem, ktorý v úhrnnej výške na zamestnanca nie je vyšší ako 500 € za zdaňovacie obdobie a takýto príjem je oslobodený od dane na strana zamestnanca. V prípade, že nie je možné uplatniť postup na oslobodenie, na strane zamestnanca pôjde o zdaniteľný príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu pre sociálne a zdravotné odvody.

Príklad č. 2: Preplatenie očkovacej látky

Zamestnávateľ zaplatil očkovaciu látku proti chrípke zamestnancom, ktorí sú v pracovnom pomere viac ako rok. Na strane zamestnanca pôjde o zdaniteľný príjem?

Riešenie:

Očkovacia látka proti chrípke je dobrovoľná. Vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ preplatil takúto očkovaciu látku, na strane zamestnanca pôjde o zdaniteľný príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca v tom mesiaci, v ktorom bola vakcína uhradená. Ak by zamestnávateľ využil nové ustanovenia § 5 ZDP a hodnotu očkovania by zahrnul ako nepeňažné plnenie do 500 €, na strane zamestnanca by nevznikol zdaniteľný príjem, išlo by o oslobodený príjem. Na strane zamestnávateľa ide o nedaňový výdavok (náklad).

Príklad č. 3: Zaplatenie úrazového poistenia za zamestnanca

Zamestnávateľ na základe kolektívnej zmluvy platí úrazové poistenie za zamestnancov. Výška ročného poistného je rozdielna v závislosti od pracovnej pozície zamestnanca. Je výška poistného, ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca nepeňažným príjmom, ktorý musíme zdaniť zamestnancovi? A ako má postupovať, ak zamestnanec ukončí skôr pracovný pomer?

Riešenie:

Zaplatenie poistného na úrazové poistenie za zamestnancov predstavuje nepeňažný príjem zamestnanca v čase plnenia, ktorý sa zdaní v úhrne ich príjmov v súlade so zákonom o dani z príjmov. Pri uzatváraní poistnej zmluvy oprávnená osoba, t. j. zamestnanec, ktorý je určený zamestnávateľom, ktorému ma poistná udalosť vzniknúť má právo na plnenie v prípade splnených podmienok trvania pracovného pomeru a zároveň znáša riziká v prípade, že dôjde k porušenie podmienok alebo nedostane plnenie.

Ak zamestnanec ukončí pracovný pomer v spoločnosti pred dňom uplynutia poistnej doby, poistná zmluva zanikne ku dňu skončenia pracovného pomeru. To znamená, že zamestnancovi nebude vyplatená žiadna suma poistného plnenia a poistné plnenie je vrátené zamestnávateľovi. Nepeňažný príjem, ktorý bol zdanený v čase plnenia sa po porušení podmienok daňovo neupravuje.

Príklad č. 4: Vianočné kolekcie, teambuiding a firemný večierok u zamestnanca

Zamestnávateľ v roku 2022 poskytol zamestnancom vianočné kolekcie, uskutočnil teambuildingovú akciu a firemný večierok pre zamestnancov, ktorých hodnota nepresiahla 500 € na zamestnanca. Ako bude posudzovať uvedené plnenia voči zamestnancovi a ako ich bude posudzovať na strane zamestnávateľa?

Riešenie:

Vianočné kolekcie, teambuildingové akcie a firemný večierok sú na strane zamestnávateľa neuznaným daňovým výdavkom (nákladom). Oslobodenie od dane vo výške 500 € v úhrnne od všetkých zamestnávateľov za zdaňovacie obdobie sa nepoužije na príjmy, ktoré sú od dane oslobodené podľa iných ustanovení, ale použije sa u zamestnanca na nepeňažné plnenie, ktoré v úhrnnej výške neprevyšuje hodnotu 500 € a tieto plnenia nie sú na strane zamestnávateľa uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Čo je to brutácia príjmu?

V rámci nepeňažného príjmu sa stretávame s tzv. brutáciou príjmu v zmysle zákona o dani z príjmov, pri ktorej sa navýši nepeňažný príjem o preddavok na daň a odvody a to tak, že zamestnanec dostane celú hodnotu nepeňažného príjmu od zamestnávateľa. V zásade ide o formu odmeny, ktorú zamestnávateľ platí za zamestnanca. Takto navýšené plnenie je vymeriavacím základom, z ktorého zamestnávateľ odvádza poistné a príspevky a je daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa v zmysle zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 5: Navýšené nepeňažné plnenie

Zamestnávateľ pri výpočte zdaniteľnej mzdy zamestnanca, ktorému bolo poskytnuté nepeňažné plnenie, toto nepeňažné plnenie navýši o preddavok na daň o poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení platiť. Je takéto navýšenie v poriadku z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Riešenie:

Podľa zákona o dani z príjmov príjmom zamestnanca je aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane. Zamestnávateľ v zmysle zákona o dani z príjmov môže navýšiť hodnotu nepeňažného plnenia podľa prílohy č. 6 uvedeného zákona, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie. Z uvedeného vyplýva, že pri výpočte navýšeného nepeňažného plnenia sa postupuje podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov. Pri výpočte sa sumy navýšia o povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie a preddavky na daň, pričom navýšiť sa môže najviac o sumu poistného vypočítaného z maximálneho vymeriavacieho základu pre účely povinného sociálneho a zdravotného poistenia.

Podobné články