MENU Zavrieť

Stravné v roku 2022 – prečítajte si podrobný prehľad toho najdôležitejšieho

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 26.1.2022
  • 6 minút čítania

Náhrady pri pracovnej ceste známe pod názvom stravné prešli v roku 2022 zmenou. V článku sa pozrieme bližšie na uvedené zmeny a rozoberieme si stravné z pohľadu zákona o cestovných náhradách a z pohľadu zákonníka práce.

Zákon o cestovných náhradách v tuzemsku

Podľa zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Suma stravného je stanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, ktorý je rozdelený na časové pásma.

Časové pásma sú v roku 2022 nasledovne pri tuzemskej pracovnej ceste:

Časové pásmo Výška stravného v roku 2022
od 5 hodín do 12 hodín 5,10 €
nad 12 hodín do 18 hodín 7,60 €
nad 18 hodín 11,60 €

 

Aká náhrada patrí zamestnancovi, ak sa zúčastní pracovnej cesty, ktorá je kratšia a trvá menej ako 5 hodín? V tomto prípade môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi stravné až do výšky časového pásma od 5 hodín do 12 hodín, t. j. 5,10 € v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázateľne poskytnuté bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu v takomto prípade stravné neposkytuje. Ak je stravné počas pracovnej cesty poskytované zamestnancovi len čiastočne, zamestnávateľ kráti stravné nasledovne:

raňajky o 25 % z časového pásma nad 18 hodín
obed o 40 % z časového pásma nad 18 hodín
večera o 35 % z časového pásma nad 18 hodín

 

Stravné sa u zamestnanca nekráti v prípade, ak zamestnanec nemohol využiť zabezpečené jedlo alebo raňajky z dôvodu, ktorý nezavinil. Preukázanie zabezpečeného jedla môžeme nahradiť vyhlásením zamestnanca vo vyúčtovaní cestovných náhrad.

Podľa zákona o cestovných náhradách sa stravné poskytuje podľa časových pásem pre SZČO, ktorá je na pracovnej ceste mimo miesto svojho miesta podnikania a taktiež zamestnávateľov, ktorí vyslali zamestnanca na pracovnú cestu.

Zákon o cestovných náhradách v zahraničí

Zákon o cestovných náhradách myslel aj na zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú zahraničných pracovných ciest. Zamestnancovi patrí náhrada stravného pri zahraničnej pracovnej ceste za každý kalendárny deň v eurách alebo inej mene, ktorá je ustanovená v krajine mimo územia Slovenska. Cestovná náhrada stravné je i v tomto prípade rozdelená na časové pásma nasledovne:

Časové pásmo
od 6 hodín vrátane
nad 6 hodín až 12 hodín
nad 12 hodín

 

Samotná náhrada je stanovená podľa základných sadzieb v eurách alebo v cudzej mene podľa jednotlivých krajín Ministerstvom Financií. Pri pracovnej ceste, ktorá trvá v kalendárnom dni:

od 6 hodín vrátane 25 % zo základnej sadzby stravného
nad 6 hodín až 12 hodín 50 % zo základnej sadzby stravného
nad 12 hodín 100 % zo základnej sadzby stravného

 

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v mene a vo výške stravného pre danú krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. To znamená, ak zamestnanec prechádza medzi viacerými krajinami, zamestnávateľ poskytne stravné tej krajiny, v ktorej zamestnanec strávil najviac hodín.

V prípade, že doba trvania pracovnej cesty bola v dvoch krajinách rovnaká (rovnaký počet hodín), zamestnávateľ poskytne stravné, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.

V prípade leteckej prepravy sa berie do úvahy čas odletu lietadla podľa letového poriadku.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázateľne poskytnuté bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu v tomto prípade stravné neposkytuje. Ak je stravné počas pracovnej cesty poskytované zamestnancovi len čiastočne, zamestnávateľ kráti stravné nasledovne:

raňajky o 25 % z časového pásma nad 12 hodín
obed o 40 % z časového pásma nad 12 hodín
večera o 35 % z časového pásma nad 12 hodín

 

Stravné sa u zamestnanca nekráti v tom prípade, ak zamestnanec nemohol využiť zabezpečené jedlo alebo raňajky z dôvodu, ktorý nezavinil. Preukázanie zabezpečeného jedla môžeme nahradiť vyhlásením zamestnanca vo vyúčtovaní cestovných náhrad.

Podľa zákona o cestovných náhradách sa stravné poskytuje podľa časových pásem pre SZČO, ktorá je na pracovnej ceste mimo miesta svojho podnikania a taktiež u zamestnávateľov, ktorí vyslali zamestnanca na pracovnú cestu.

Zákonník práce a stravné v roku 2022

Podľa zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancov (teplé jedlo), ktorí vykonávajú svoju pracovnú činnosť viac ako 4 hodiny, a to jednou z možností:

  1. vlastné stravovacie zariadenie alebo stravovacie zariadenie iného zamestnávateľa,
  2. stravné lístky,
  3. finančný príspevok.

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, musí umožniť zamestnancom výber aj medzi stravnými lístkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Hodnota stravy, ktorou zamestnávateľ prispieva je daňovo uznaná a táto hodnota je zrovnoprávnená už aj pri nepeňažných formách stravovania, a to nasledovne:

Forma stravovania Minimálne Maximálne
Stravovacie zariadenia 55 % z hodnoty stravy 55 % zo sumy 5,10 €, to znamená 2,81 €
Stravovací lístok alebo finančný príspevok 55 % z minimálnej hodnoty stravy 2,11 € 55 % zo sumy 5,10 €, to znamená 2,81 €

 

Príspevok do výšky 55 % z hodnoty stravy, ktorým zamestnávateľ prispieva na stravu je daňovo uznaným nákladom. Rovnako, ak zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, bude v roku 2022 oslobodeným príjmom na strane zamestnanca.

Minimálna hodnota stravného lístka je 75 % stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 75% zo sumy 5,10 €, čiže suma 3,83 €.

U SZČO nastáva zmena, ktorá má za následok zníženie nákladov a zároveň zníženie administratívnej záťaže, ktorá vyplýva z dokladovania dokladov. Do 31. 12. 2021 si samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) pri pracovnej ceste mohla uplatniť hodnotu stravy do výšky 5,10 € (na základe dokladovaného nákupu stravy). Od roku 2022 si môže SZČO uplatniť hodnotu stravy len do výšky 2,81 € bez dokladovania zakúpenej stravy.

Podobné články