MENU Zavrieť

Novinky a zmeny v oblasti DPH v roku 2021

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 14.12.2020

Rok 2021 prinesie nové zmeny vo viacerých zákonoch. V oblasti dane z pridanej hodnoty bude v roku 2021 viacero zmien od 1. 7. 2021. Priblížime si zmeny, ktoré nás očakávajú v roku 2021.

Zákonná registrácia podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH

Prináša zmenu znenia ustanovenia, ktorá sa bude aplikovať od 1. 7. 2021. Zmena sa dotýka registrácie osoby, ktorá dodáva tovar na diaľku a dodávateľ je osoba neusadená v Európskej Únii.

Podmienky, kedy sa stáva podnikateľský subjekt platiteľom je na základe zákonnej registrácie pre právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nadobudnú v tuzemsku hmotný alebo nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku a táto registrácia im vyplýva odo dňa, kedy nadobudli podnik alebo jeho časť. Rovnako sa platiteľom stáva subjekt, ktorý je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie a to odo dňa keď nadobudol právo  právneho nástupcu.

Ďalšia situácia, ktorá zakladá vznik zákonnej registrácie je v prípade, keď zdaniteľná osoba dodá stavbu, jej časť, alebo stavebný pozemok alebo príjme platbu pred ich dodaním. Registrácia sa dotýka aj zdaniteľnej osoby, ktorá podľa § 8 ods. 7 ZDPH neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b, t. j. ak takáto osoba uplatňuje systém MOSS, v tomto prípade sa nemusí registrovať nakoľko daňové povinnosti a fakturácia sa rieši v štáte, v ktorom má prevádzkareň alebo sídlo. Ak nastane situácia, že nevyužíva systém MOSS a dodanie je v tuzemsku (v SR), potom sa musí registrovať v štáte spotreby, t. j. na Slovensku platiteľom DPH sa stáva dňom dodania tovaru v tuzemsku.

Povinnosťou zdaniteľnej osoby je, že sa musí registrovať za platiteľa DPH, podať oznámenie daňovému úradu, že splnila podmienky pre registráciu na DPH a to do desať dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady potvrdzujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí predložené údaje a ak sú údaje pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa a vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Ak by daňovník nesplnil niektorú podmienku, rovnako Daňový úrad zašle rozhodnutie o nezaregistrovaní pre daň. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie podľa nového znenia v § 4 ods. 8 ZDPH.

Zásielkový predaj

Pravidlá platné pre zásielkový predaj budú novým ustanovením od 1.7.2021 zrušené z dôvodu zmien pravidiel pre zásielkový predaj uvedený v § 14 ZDPH. Pojem zásielkový predaj bude nahradený pojmom „predaj tovaru na diaľku na území EÚ“.

Pri predaji tovaru na diaľku hovoríme o dodaní tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom z iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom sa skončí odosielanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi. V § 14 ZDPH sú presne vymedzené podmienky, ktoré vymedzujú za akých podmienok pôjde o predaj tovaru na diaľku, medzi ktoré patria:

  1. dodanie tovaru sa uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a u ktorých nadobudnutie tovaru na území EÚ nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4 (nemá registráciu podľa § 7 a hodnota tovaru je do 14 000 EUR) a pre osobu inú ako zdaniteľnú, napr. občan,
  2. dodaným tovarom nebudú dopravné prostriedky alebo tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom.

Z uvedeného vyplýva, že ak tovar dodáme občanovi do iného členského štátu, v tom prípade sledujeme hodnotu tovaru bez dane dodaného do iného členského štátu, na území ktorého sa tovar nachádza. Ak túto hodnotu neprekročíme, dodanie tovaru sa uskutoční s príslušnou slovenskou sadzbou dane. Ak by hodnota tovaru prekročila hodnotu dodaného tovaru v členskom štáte dodania tovaru, v tom prípade je potrebná registrácia pre daň z pridanej hodnoty v danom členskom štáte.

Nový pojem sa zavádza z dôvodu uľahčenia predávaného tovaru prostredníctvom elektronického webového rozhrania, ktorého výsledkom je dodanie tovaru, t. j. napr. predaj tovaru cez rôzne webové aplikácie, obchodné podmienky, platby prostredníctvom platobných brán na účet prevádzkovateľa webového rozhrania, predaj cez e-shop.

Pod pojem predaj tovaru na diaľku nezaraďujeme:

  1. spracovanie platieb s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, napr. dodávka tovaru od iného platiteľa dane z iného členského štátu.
  2. poskytnutie reklamy na tovar alebo služby,
  3. presmerovanie alebo presun na iné elektronické webové rozhrania bez ďalšieho zásahu do dodania alebo poskytnutia.

Pri dodaní tovaru môže dôjsť k tomu, že dodávateľ je osoba z tretích krajín, t. j. mimo územia EÚ, ktorý predáva svoj tovar cez tretiu osobu, napríklad prostredníctvom webového rozhrania, v tom prípade takáto osoba sa musí registrovať sa na území EÚ podľa nového ustanovenia § 8 ods. 7 zákona o DPH. Toto ustanovenie hovorí o dodaní tovaru, ak zdaniteľná osoba dodáva tovar na územie Európskej únie uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, napr. elektronické trhovisko, elektronický portál alebo iný obdobný elektronický prostriedok. V tom prípade platí, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala. Z uvedeného vyplýva, že štátom, kde dochádza k zdaneniu transakcie je štát, kde sa preprava skončila a to aj v prípade, že preprava tovaru prebieha cez Slovenskú republiku, ale skončí v inej krajine. V takýchto prípadoch bude možné využiť systém MOSS, čo znamená, že štátom zdanenia a fakturácie bude štát evidencie v systéme MOSS a nie štát spotreby.

Určenie miesta dodania pri predaji na diaľku podľa § 16a s väzbou na § 16 ZDPH

Zdanenie digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby má stanovený princíp dodania tovaru v štáte spotreby, pričom po splnení určitých podmienok je možné určiť miesto dodania v štáte dodávateľa. Tieto princípy boli rozšírené aj na predaj tovaru na diaľku, z čoho vzniklo nové ustanovenie § 16a zákona o DPH. Miestom dodania tovaru na diaľku na území EÚ je miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína.

Miesto určenia pri dodaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ktoré sú dodané osobe inej ako zdaniteľnej (napr. občanovi z iného členského štátu), je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Uvedené ustanovenie obsahuje podmienky pri dodaní do iného členského štátu, dodanie do iného členského štátu ako je členský štát odberateľa a celková hodnota dodaní podľa § 16a ods. 1 písm. b) nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 EUR a súčasne to platí aj pre predchádzajúci rok.

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (dodávateľ)

V uvedenom ustanovení dochádza k zmene vyradenia pohľadávok, ktoré neboli uhradené odberateľom. Toto ustanovenie sa bude zaoberať pohľadávkami, ktoré sa stali nevymožiteľnými z dôvodu ich vymáhania exekútorom, odberateľ sa nachádza v konkurznom konaní alebo v oddlžení alebo zanikol bez právneho nástupcu.

Medzi ďalšie podmienky tohto ustanovenia patrí úmrtie odberateľa alebo pohľadávka je po splatnosti viac ako 12 mesiacov a jej hodnota nie je vyššia ako 300 EUR vrátane dane a dodávateľ preukáže, že podnikol kroky k jej úhrade, prípadne nebola takáto pohľadávka prihlásená v Obchodnom vestníku z dôvodu ukončenia reštrukturalizácie a nebola premlčaná. V týchto prípadoch môže dodávateľ vykonať opravu základu dane a to najviac do výšky, ktorá zodpovedá neuhradenej protihodnote pohľadávky.

Opravu naopak nemožno vykonať pri nevymožiteľnej pohľadávke. Právo vykonať opravu pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím 3 rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola dodaná. Uvedené ustanovenie hovorí ďalej o obsahu opravného dokladu, práva na odpočítanie pri nepremlčanej pohľadávke a ďalšie povinnosti pri odosielaní opravného dokladu.

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru zdaniteľnej osobe, ktorá uľahčuje dodanie

Týmto usmernením budeme testovať zdaniteľnú osobu, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území EÚ podľa § 8 ods. 7 zákona o DPH. Dodanie tovaru bude v tomto prípade oslobodené, t. j. faktúra bude uvedená bez sadzby dane. Na toto ustanovenie nadväzujú aj ďalšie, ktoré hovoria o odoslaní alebo preprave tovaru do miesta určenia na územie tretích štátov, ktoré je treba preukázať na základe colného vyhlásenia alebo inými dôkazmi, ktoré preukážu vývoz tovaru. Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane a jeho hodnota nepresahuje 150 EUR, pri ktorom sa daň priznáva podľa osobitnej úpravy.

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (odberateľ)  

Platiteľ dane, ktorý si uplatnil odpočítanie dane a dodávateľ mu k takto vystavenému dokladu doručí doklad o oprave základu dane, v tom prípade je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom mu bol doručený takýto doklad. Z uvedeného vyplýva, ak dôjde k oprave základu dane z dodania uskutočneného aj v inom zdaňovacom období (napr. z predchádzajúceho roka), odberateľ upravuje odpočítanie dane alebo zohľadní pomerné odpočítanie (ak si neuplatnil celú výšku DPH) alebo prípadné úpravy pri odpočítaní dane v práve prebiehajúcom roku.

Osobitná úprava uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

Táto úprava sa vzťahuje na dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou (nemá sídlo na území EÚ) na území EÚ s miestom dodania podľa § 16 na území EÚ osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava na území EÚ. Osobitná úprava sa vzťahuje na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, na dodanie služieb zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte, kde došlo k spotrebe a s miestom dodania podľa § 16 na území EÚ osobe inej ako zdaniteľnej alebo k určitým domácim dodaniam tovaru. Jednotlivé ustanovenia vzťahujúce sa k osobitnej úprave stanovujú podmienky a aké doklady alebo potvrdenia musí mať podnikateľský subjekt k dispozícii, aby sa naplnili podmienky uplatnenia osobitnej úpravy. Osobitná úprava sa vzťahuje na uplatňovania dane pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických službách.

Prechodné ustanovenia

  • 85ki a § 85kj definujú pravidlá platné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021. V prechodnom ustanovení § 85ki sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a v ustanovení § 85kj je definovaný postup k uplatňovaniu osobitnej úpravy.

Zmeny týkajúce sa zákona o DPH nám v roku 2021 prinesú nové podmienky registrácie podľa zákona o DPH vo vzťahu na novelu zákona o dani z príjmov, určuje sa miesto dodania služieb v princípoch DPH vo väzbe na pravidlá určenie miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe, miesto dodania pri dodaní tovaru v rámci EÚ a úpravy pri zásielkovom predaji. Rovnako dochádza k zmene v ustanovení o oprave základu dane (dobropisy a ťarchopisy u dodávateľa a odberateľa). Dochádza k úprave obsahu kontrolného výkazu a rozširuje sa osobitná úprava aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku). Nové ustanovenia sa vzťahujú na dodanie tovaru prostredníctvom elektronického webového rozhrania a povinnosti s tým spojené. Preukazovanie pri vývoze tovaru bude podmienené aj inými dôkazmi.

Autorka: Jana Böszörményi, odborníčka na problematiku účtovníctva, daní a miezd

Podobné články