MENU Zavrieť

Prehľad aktuálnych noviniek a zmien v mzdách v roku 2022

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 19.1.2022
  • 8 minút čítania

Rok 2022 prináša viacero zmien aj v mzdovej oblasti. Zmeny sú v Zákonníku práce, v novom zákone o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit, kde dochádza k zmenám minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a ďalších veličín s tým súvisiacich. V článku si v krátkosti priblížime jednotlivé zmeny.

Mesačná minimálna mzda

K 1. 1. 2022 sa mení mesačná minimálna mzda podľa stupňov náročnosti. Uvedená zmena sa týka zamestnancov pracujúcich na základe trvalého pracovného pomeru. Postup výpočtu minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň uvádzame nižšie na príklade.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022 Minimálna hodinová mzda v roku 2022
1 1,0 646,00 € 3,713 €
2 1,2 762,00 € 4,379 €
3 1,4 878,00 € 5,046 €
4 1,6 994,00 € 5,713 €
5 1,8 1 110 € 6,379 €
6 2,0 1 226 € 7,046 €

 

Príklad č. 1: Výpočet minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre druhý stupeň náročnosti práce.

Minimálny mzdový nárok zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre druhý stupeň náročnosti práce vypočítame z mesačnej minimálnej mzdy v roku 2022, od ktorej odrátame mesačnú minimálnu mzdu v roku 2020 a pripočítame mesačnú minimálnu mzdu platnú v roku 2020, ktorú vynásobíme koeficientom pre príslušný stupeň náročnosti práce. Výpočet bude nasledovný:

(646 € − 580 €) + 580 € × 1,2 = 66 € + 696 € = 762 €

Vymeriavacie základy pre platenie poistného

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby sa zvýši nasledovne:

  • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 546 €, sa zvyšuje na 566,50 €,
  • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 7 644 €, sa zvyšuje na 7 931 €.

To znamená, že uvedená zmena sa dotkne aj odvodov na sociálne poistenie. Minimálne poistenie na sociálnom poistení pre povinne poistenú SZČO bude od 1. 1. 2022 vo výške 187,78 €. Pre dobrovoľne poistenú osobu sa zvýšia odvody na sociálne poistenie od začiatku roka 2022 na sumu 199,11 €. Informáciu o uvedenej zmene Sociálna poisťovňa doručí listom alebo e-schránkou do 8. februára 2022.

Zdravotné poistenie bude pre SZČO a pre samoplatiteľov v roku 2022 vo výške 79,31 €, z minimálneho preddavku, pri minimálnom vymeriavacom základe 566,50 €. Maximálny vymeriavací základ nie je určený. Zamestnávateľ pri zamestnancoch vypočítava odvody na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu bez obmedzenia (minimálna a maximálna výška nie je určená).

Životné minimum

Od 1. 7. 2021 sa zvyšuje životné minimum na základe opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima a táto hodnota platí do 30. 6. 2022. K opätovnému zvýšeniu dôjde až od 1. 7. 2022.

Rozsah Jedna plnoletá fyzická osoba Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba Neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa
1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 218,06 € 152,12 € 99,56 €

Zrážky zo mzdy

Od 1. 1. 2022 vstupuje do platnosti novela vlády týkajúca sa rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorá bola schválená 20. 10. 2021. Uvedenou novelou dochádza k zmene doterajšieho výpočtu zrážok zo mzdy v prospech povinných, v exekučnom konaní, tzv. nepostihnuteľnej sumy pri neprednostných zrážkach.

Úrazové dávky sa zvýšia

V roku 2022 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýši o 1,6 % a v rovnakej hodnote sa zvýšia aj ďalšie úrazové dávky (jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom).

Nezdaniteľná čiastka na daňovníka

Od 1. 1. 2022 sa zamestnancom a živnostníkom zvýši čiastočne čistý príjem. SZČO a zamestnancom sa zvyšuje nezdaniteľná čiastka na daňovníka (odpočítateľná položka), ktorá sa zvýšila na sumu 4 579,26 €. Ročne a mesačne je to suma 381,61 €.

Športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu bude zamestnancom

Od 1. 1. 2022 sa stáva športovec zamestnancom na účely sociálneho poistenia, na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Vek ako výpovedný dôvod od 1. 1. 2022

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, v ktorej uviedla ako výpovedný dôvod vek zamestnanca, ktorý dovŕšil 65 rokov a vek určený na starobný dôchodok. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, t. j. vek 65 rokov a vek určený pre nárok na starobný dôchodok.

Zamestnávateľ, ktorý bude chcieť ukončiť pracovný pomer takýmto spôsobom, nemusí ponúknuť zamestnancovi inú, pre neho vhodnú prácu, preradením na iné miesto, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Zamestnanec má nárok na odstupné a nevzniká mu povinnosť na úhradu nákladov, ak má so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o zvýšení kvalifikácie.

Kurzarbeit

Vláda schválila novelu zákona na podporu zo strany štátu, na udržanie zamestnanosti v čase skrátenej práce, na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa a na náhradu mzdy zamestnanca, v čase trvania vonkajšieho faktora. Na základe tohto došlo k obmedzeniu činnosti na strane zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (organizačná zložka, prevádzkareň).

Pre správne posúdenie obmedzenia činnosti na strane zamestnávateľa, ktorý môže požiadať o podporu v čase skrátenej práce je základom správne stanovenie celkového počtu zamestnancov a stanovenie najmenej 1/3 z celkového počtu zamestnancov, u ktorých sa vyskytli prekážky v práci na strane zamestnávateľa najmenej podľa 10 % ustanoveného pracovného času.

Stravné

Od 1. 1. 2022 vstúpila do platnosti úprava v Zákonníku práce, ktorou sa zrovnoprávnili možnosti poskytovania stravovania zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ si uplatní pri zabezpečení stravy pre zamestnanca výdavky (náklad) maximálne do výšky 2,81 €, t. j. 55 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste (zákon o cestovných náhradách).

U SZČO táto zmena podnieti zníženie nákladov a zníži sa administratívna záťaž na základe dokladovania dokladov. Do 31. 12. 2021 samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) si pri uplatnení stravovania poskytovaného pri pracovnej ceste mohli uplatniť hodnotu stravy do výšky 5,10 € na základe dokladovaného nákupu stravy. Od roku 2022 si môže SZČO uplatniť hodnotu stravy len do výšky 2,81 € bez dokladovania zakúpenej stravy.

Pripravované zmeny v roku 2022, 2023

V návrhu predložených zmien je pripravovaná zmena týkajúca sa tzv. platenej otcovskej dovolenky, ktorú Zákonník práce poskytuje už otcovi pri narodení dieťaťa podľa § 166 Zákonníka práce. Rozdiel je v tom, že dovolenka podľa Zákonníka práce je neplatená. Uvedená zmena sa bude zaoberať aj rodičovskou dovolenkou.

Ďalšia zmena, ktorá sa nachádza v návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce s cieľom zosúladiť úpravu vychádzajúc zo smernice (EÚ) 2019/1158, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Začiatkom roka 2023 by mala vstúpiť do platnosti úprava týkajúca sa rodičovského bonusu.

Podobné články