MENU Zavrieť

Ako požiadať o vrátenie nadmerného odpočtu na DPH

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 16.11.2022
  • 5 minút čítania

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty je niekoľko spôsobov, ako môže platiteľ dane požiadať o vrátenie nadmerného odpočtu. A to na bankový účet, ktorý musí daňovník oznámiť bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy ho zriadil.

Čo je nadmerný odpočet DPH?

Nadmerný odpočet v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty predstavuje prevýšený odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe voči dani, ktorú musí daňovník odviesť daňovému úradu. Čo to v praxi znamená?

Daňovník vystavil odberateľskú faktúru za poskytnuté služby alebo tovar a k základu dane vypočítal daň (daň na výstupe), zároveň obdržal dodávateľskú faktúru za nákup tovaru, ktorá obsahovala daň (daň na vstupe). Ak hodnota dane na vstupe je vyššia ako hodnota dane na výstupe, hovoríme o nadmernom odpočte DPH.

Platiteľ dane môže mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac alebo štvrťrok. Počas uvedeného obdobia predáva tovary a služby a k cene tovaru uplatňuje DPH. Na druhej strane v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakupuje tovary a služby so sadzbou dane (DPH). Na základe podaného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty mu vzniká nadmerný odpočet alebo daňová povinnosť.

Vrátenie nadmerného odpočtu

Na vrátenie nadmerného odpočtu, s čím súvisí aj vznik nadmerného odpočtu, majú nárok len platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorým vznikla povinná registrácia, dobrovoľná registrácia  alebo sa museli registrovať z iného titulu (nadobudnutie hmotného a nehmotného majetku, zdaniteľná osoba je právnym nástupcom alebo dodala stavbu alebo časť stavby alebo stavebný pozemok).

Platiteľom dane sa nestáva osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty. Vrátenie nadmerného odpočtu sa realizuje prostredníctvom podaného daňového priznania k DPH na r. 33 správcovi dane (daňový úrad).

Vykázaný nadmerný odpočet sa môže:

  • Odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, t. j. daňovník vykázal v daňovom priznaní k DPH za 5/2022 nadmerný odpočet vo výške 50 € a v nasledujúcom zdaňovacom období 6/2022 mu vznikla daňová povinnosť voči správcovi dane (musí zaplatiť daň) vo výške 40 €. V daňovom priznaní k DPH si daňovú povinnosť zníži o 40 €, t. j. daňová povinnosť je 40 € mínus nadmerný odpočet vo výške 40 € (40 – 40 = 0). Správca dane poukáže daňovníkovi rozdiel, t. j. 50 € - 40 € = 10 € na bankový účet daňovníka za obdobie 5/2022. Uvádza sa na riadku 34 daňového priznania k DPH.
  • Ak nie je možné odpočítanie nadmerného odpočtu alebo jeho časť od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote vykoná daňový úrad do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak platiteľ dane splní ustanovené podmienky v § 79 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Uvedené podmienky musia byť splnené súčasne, inak vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote nie je možné.

Podmienky, ktoré musí daňovník splniť v skrátenej lehote:

  • zdaňovacím obdobím platiteľa dane je kalendárny mesiac,
  • byť platiteľom dane najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol,
  • platiteľ dane nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky, colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a rovnako nemal nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov v súhrne viac ako 1 000 €.

Nadmerný odpočet v dodatočnom daňovom priznaní k DPH

Na základe dodatočného daňového priznania, napríklad z dôvodu oneskoreného zaslania dodávateľskej faktúry, sa zvýši nadmerný odpočet alebo sa uplatní nadmerný odpočet alebo sa odpočíta v nasledujúcom zdaňovacom období od daňovej povinnosti.

Pri dodatočnom daňovom priznaní k DPH podanom až po podaní daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie vzniká lehota na jeho vrátenie, a to 30 dní od podania dodatočného daňového priznania.

Zánik na vrátenie nadmerného odpočtu k DPH

Lehota zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu sa zaviedla pri neumožnení vykonať daňovú kontrolu zo strany platiteľa DPH. Ak platiteľ DPH neumožní vykonanie daňovej kontroly do 3 mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom tretieho mesiaca vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený v daňovom priznaní alebo pri podaní dodatočného daňového priznania k DPH.

Daňová kontrola

V prípade, že daňový úrad začne daňovú kontrolu u platiteľa dane v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, nadmerný odpočet správca dane vráti do 10 dní od skončenia daňovej kontroly vo výške zistenej daňovým úradom.

Platiteľ dane má právo na vrátenie nadmerného odpočtu aj v prípade, ak daňový úrad zistí, že uplatnený nadmerný odpočet je vyšší ako bol zistený daňovou kontrolou. V tom prípade daňový úrad vráti do 10 dní od skončenia kontroly nadmerný odpočet, ale len do výšky, ktorá bola kontrolou zistená.

Správcovi dane vzniká právo vyhotoviť čiastkový protokol v tom prípade, ak neukončil celú daňovú kontrolu, ale len čiastočne overil skutočnosti a zistil oprávnenosť nárok na vrátenie dane. Vrátenie dane podľa čiastkového protokolu je do 10 dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu.

Prečítajte si aj:

Podobné články