MENU Zavrieť

Mikroúčtovná jednotka, malá účtovná jednotka a veľká účtovná jednotka – aký je medzi nimi vlastne rozdiel?

 • Ing. Jana Böszörményi
 • 12.5.2021
 • 8 minút čítania

Zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín závisí od troch „veličín“ v účtovníctve, konkrétne od celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov. Sledovaním týchto podmienok sa z mikro účtovnej jednotky stane malá alebo až veľká účtovná jednotka, či naopak. Nemôžete si vybrať samovoľne skupinu, musia sa najskôr splniť podmienky, na ktoré sa podrobnejšie pozrieme v tomto článku.

Zatriedenie do veľkostných skupín

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov triedi účtovné jednotky do veľkostných skupín. Zatriedenie účtovných jednotiek prebieha na základe splnenia podmienok podľa spomenutého zákona, k prvému dňu účtovného obdobia. Uvedené podmienky je potrebné splniť počas dvoch účtovných období a musia byť splnené aspoň dve podmienky z troch. Ak účtovná jednotka dosiahne splnenie podmienok na jej zatriedenie len počas jedného roka, v tom prípade ostáva v pôvodnom zatriedení. V prípade splnenia podmienok na zatriedenie do inej účtovnej jednotky, vzniká jej povinnosť zmeniť zatriedenie, ktoré nastane po dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach.

Podmienky pre zatriedenie do veľkostných skupín:

Podmienky pre zatriedenie Celková suma majetku Čistý obrat Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
MIKRO účtovná jednotka nepresiahla
350 000 Є
nepresiahol
700 000 Є
nepresiahol 10
MALÁ účtovná jednotka presiahla
350 000 Є
a nepresiahla
4 000 000 Є
presiahol
700 000 Є
a nepresiahol
8 000 000 Є
presiahol 10,
nepresiahol 50
VEĽKÁ účtovná jednotka presiahla
4 000 000 Є
Presiahol
8 000 000 Є
presiahol 50

 

Čistým obratom rozumieme výnosy dosiahnuté z predaja tovaru, výrobkov, služieb a iných výnosov po odpočítaní zliav.

Príklad č. 1: Zmena zatriedenia po dvoch účtovných obdobiach – splnené podmienky

Spoločnosť ALFA, s.r.o. je zatriedená ako mikro účtovná jednotka. K 1. 1. 2019 dosiahla hodnotu majetku 400 000 €, obrat 805 962 €, priemerný počet zamestnancov bol 9. V roku 2020 k 1. 1. 2020 dosiahla hodnotu majetku 450 000 €, obrat 700 500 € a priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 5. Musí spoločnosť ALFA, s.r.o. zmeniť zatriedenie účtovnej jednotky od 1. 1. 2021?

Riešenie:

Spoločnosť ALFA, s.r.o. k 1. 1. 2019 splnila podmienky pre zatriedenie do veľkostnej skupiny malá účtovná jednotka a rovnako boli dodržané podmienky na zmenu zatriedenia aj v roku 2020. Z uvedeného dôvodu spoločnosť ALFA, s.r.o. je povinná od 1. 1. 2021 zatriediť sa ako malá účtovná jednotka, vzhľadom k tomu, že splnila dve podmienky z troch, ktoré ustanovuje zákon o účtovníctve.

Podmienky pre zatriedenie k 1. 1. 2019 k 1. 1. 2020 Boli splnené podmienky?
Celková suma majetku 400 000 Є 450 000 Є ÁNO
Čistý obrat 805 962 Є 700 500 Є ÁNO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 9 zamestnancov 5 zamestnancov NIE

 

Príklad č. 2: Zatriedenie účtovnej jednotky – nesplnené podmienky

Spoločnosť BETA, s.r.o. je zatriedená ako mikro účtovná jednotka. K 1. 1. 2019 dosiahla hodnotu majetku 400 000 €, obrat 805 962 €, priemerný počet zamestnancov bol 6. V roku 2020 k 1. 1. 2020 dosiahla hodnotu majetku 300 000 €, obrat 600 000 € a priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 11. Musí spoločnosť BETA, s.r.o. zmeniť zatriedenie účtovnej jednotky od 1. 1. 2021?

Riešenie:

Spoločnosť BETA, s.r.o. k 1. 1. 2019 splnila podmienky pre zatriedenie do skupiny malá účtovná jednotka. V roku 2020 nastala neočakávaná situácia a neboli splnené podmienky na zmenu veľkostnej skupiny v dôsledku pandémie a obrat spoločnosti poklesol a rovnako aj hodnota majetku. Z uvedeného dôvodu spoločnosť BETA, s.r.o. od 1. 1. 2021 sa nezatriedi ako malá účtovná jednotka, ale bude zatriedená naďalej ako mikro účtovná jednotka.

Podmienky pre zatriedenie k 1. 1. 2019 k 1. 1. 2020 Boli splnené podmienky?
Celková suma majetku 400 000 Є 300 000 Є NIE
Čistý obrat 805 962 Є 600 000 Є NIE
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 6 zamestnancov 11 zamestnancov NIE

Ako prebieha zatriedenie u novovzniknutej účtovnej jednotky a u účtovnej jednotky, ktorá vstúpila do likvidácie alebo bol na ňu vyhlásený konkurz?

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tomto zatriedení až do zmeny podmienok pre zatriedenie.

Účtovná jednotka, ktorá vstúpila do likvidácie alebo bol na ňu vyhlásený konkurz nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny.

Mikro účtovná jednotka a účtovná závierka

Opatrením MF č. 15464/2013-74 postupov účtovania sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovej náplni položiek individuálnej účtovnej závierky a o rozsahu údajov určených v individuálnej účtovnej závierke v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa skladá z dvoch častí:

 • Účtovná závierka (súvaha a výkaz ziskov a strát)
 • Poznámky

Hlavným prínosom je administratívne zjednodušenie, t. j. zúženie položiek účtovnej závierky. Obsahové vymedzenie jednotlivých položiek súvahy a výkazu ziskov a strát tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov a výsledkových účtov podľa účtovného rozvrhu. Mikro účtovná jednotka napríklad vo výkazoch neuvádza:

 • neúčtuje na účtoch 351, 361, 471,
 • nevykazuje osobitne prepojenie voči iným účtovným jednotkám a v rámci podielovej účasti,
 • neúčtuje o odloženej dani,
 • neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou (cenné papiere, podiely, deriváty) okrem virtuálnej meny,
 • má výnimku z časového rozlíšenia nákladov a výnosov.

V prílohe účtovnej závierky, tzv. Poznámky sa uvádzajú popisné informácie a údaje o spoločnosti za bežné účtovné obdobie. V poznámkach účtovná jednotka môže uvádzať aj informácie nad rámec povinnej obsahovej náplne. Pri obsahovej náplni, kde účtovná jednotka nemá vecnú náplň, uvádza napríklad „bez obsahovej náplne“, aby obsahová náplň mala vyššiu vypovedaciu schopnosť v porovnaní so žiadnou informáciou.

Malá a veľká účtovná jednotka a účtovná závierka

Opatrením MF č. 23378/2014-74 postupov účtovania sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie, pre malé účtovné jednotky. Účtovná závierka sa skladá z dvoch častí:

 • Účtovná závierka (Súvaha Úč POD 1 – 01, Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 -01)
 • Poznámky (Úč PODV 3 -01).

Výkazy pre malú a veľkú účtovnú jednotku sú rovnaké s tým, že malá účtovná jednotka nemusí vypĺňať všetky riadky pri zostavení účtovnej závierky.

Obsahovú náplň poznámok definuje príloha opatrenia v rozsahu cca 5 strán. V poznámkach účtovná jednotka uvádza všeobecné informácie, napríklad identifikačné údaje, dátum schválenia účtovnej závierky, dôvod zostavenia účtovnej závierky, priemerný počet zamestnancov, atď. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z hľadiska významnosti, t. j. vyjadrujú ekonomickú realitu a podstatu danej transakcie alebo dohody. Rovnako môže účtovná jednotka uviesť informácie nad rámec ustanovenej obsahovej náplne. Odporúčam uvádzať v poznámkach, že účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre danú informáciu, napríklad aj informatívne uistenie má vyššiu vypovedaciu schopnosť ako žiadne.

Rozdiely veľkej účtovnej jednotky oproti malej účtovnej jednotke:

 • vykazovanie voči majetkovo prepojeným účtovným jednotkám a v skupine,
 • účtuje o odloženej dani,
 • vykazovanie v súvahe a výkaze ziskov a strát sú rozdielne,
 • zostavuje tzv. cash flow (Prehľad peňažných tokov),
 • povinne vytvára analytickú evidenciu na účtoch 06x, 25x, 31x, 32x, 351, 361, 471, 47x, 562, 662, 665, 666.

Veľká účtovná jednotka má ako súčasť poznámok Prehľad o peňažných tokoch, tzv. cash flow. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto výkaze sa týkajú peňažných prostriedkov, ekvivalentov peňažných hotovostí, peňazí na bankových účtoch, peňazí na ceste. Peňažným ekvivalentom je napríklad krátkodobý finančný majetok (termínované vklady najviac na tri mesiace, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie). Obsahová náplň poznámok vychádza z opatrenia, ktoré ustanovuje ich rozsah.

Nezabudnite sledovať podmienky pre svoje zatriedenie

Účtovná jednotka je povinná sledovať podmienky pre svoje zatriedenie, či v priebehu účtovných období nenastanú zmeny a s tým súvisiaca povinnosť zmeny vyplývajúca zo zákona. Prechod z mikro účtovnej jednotky na malú alebo veľkú účtovnú jednotku môže narušiť konzistentnosť údajov medzi výkazmi pri zmene, nakoľko účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa podstatne líši od účtovnej závierky malých a veľkých účtovných jednotiek. Z toho dôvodu odporúčam odkontrolovanie prenesených dát z účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky, vzhľadom k tomu, že mikro účtovná jednotka má skrátenú účtovnú závierku a neuvádza podrobne všetky aktívne a pasívne účty v časti súvahy, a rovnako aj nákladové a výnosové účty v časti výkazu ziskov a strát.

Podobné články