MENU Zavrieť

Čo prinesie návrh novely zákona k exekučným zrážkam a ako je to so zmenou životného minima?

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 11.8.2021

Životné minimum je uznávaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby. Ak sa človek dostane pod túto hranicu, nastáva uňho stav hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu v dôsledku rastu koeficientu čistých peňažných príjmov na osobu alebo rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti, na základe poskytnutých informácií zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. Zmena výšky životného minima má vplyv na rôzne veličiny v oblasti dane z príjmov, a rovnako táto zmena má dopad aj na výpočet zrážok pri výkone exekúcie.

Zmena životného minima od 1. 7. 2021

Zmena životného minima sa od 1. júla 2021 bude vzťahovať aj na úpravu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov zamestnancov, na ktoré sa vzťahuje exekučný poriadok a na sumy, ktoré nie je možné zraziť zamestnancovi zo základnej mzdy. Cieľom právnej úpravy je ich nastavenie tak, aby sa zohľadňovala výška dosiahnutej mzdy zamestnanca a jeho manželky (manžela), ak je partner spoluposudzovanou osobou v spojitosti s vysokým rastom životných nákladov.

Základné nepostihnuteľné sumy od 1. júla 2021 sú stanovené nasledovne:

  • na povinného je to 100 % životného minima plnoletej fyzickej osoby, t. j. suma 218,06 EUR,
  • na manžela/manželku, deti povinného je to 25 % životného minima plnoletej fyzickej osoby, t. j. suma 54,51 EUR,
  • ak sú osobami povinného poberatelia dôchodkov, nepostihnuteľná suma na povinného je 100 % životného minima plnoletej fyzickej osoby, t. j. 218,06 EUR,
  • na manžela/manželku, deti povinného, ak je povinný poberateľom dôchodkov je to 50 % životného minima plnoletej fyzickej osoby, t. j. 109,03 EUR,
  • na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane poberateľov dôchodkov je vo výške 70 % zo 60 % životného minima, t. j. suma 86,12 EUR,
  • na manžela/manželku, deti povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa vrátane poberateľov dôchodkov je to 70 % z 25 % životného minima, t. j. suma 35,88 EUR.

Suma, nad ktorú sa zrážky vykonávajú bez obmedzenia bola stanovená na hodnotu 150 % životného minima plnoletej fyzickej osoby, teda na sumu 327,09 EUR.

Novela zákona k zrážkam zo mzdy pri výkone exekúcie

Navrhovaná novela zákona má za cieľ zlepšiť motiváciu zamestnancov, voči ktorým je vedené exekučné konanie, aby sa zaradili na trhu práce a nedochádzalo k znemožneniu vymáhania pohľadávky voči povinnému a rovnako, aby mal povinný dostatočné zdroje na zachovanie dôstojných životných podmienok.

Súčasnou výškou základnej sumy a rozsahu zrážok bez obmedzenia dochádza k tomu, že povinnému (dlžníkovi) nie je zohľadnený rast životných nákladov. Toto bolo dôvodom úpravy rozsahu zrážok zo mzdy a iných príjmov, čím sa upravila práve výška dosiahnutej mzdy zamestnanca a nárast životných nákladov. Navrhovaná právna úprava nezohľadňuje sumu zodpovedajúcu 25 % z výšky základnej mzdy u manžela (manželky) povinného, ak je jeho čistý príjem vyšší ako 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Ako to bolo do platnosti nového znenia a ako to bude, pokiaľ sa novela schváli?

Navrhovaná novela sa netýka prednostných pohľadávok podľa Exekučného poriadku a výška zrážky ostáva bez zmeny. Oproti tomu pri neprednostných pohľadávkach, ktorých sa týka práve zvýšenie základnej mzdy bola navrhnutá úprava zrážok povinného pri posudzovaní príjmu manžela/manželky tak, aby sa nezapočítavala pôvodná suma zodpovedajúca 25 % zo základnej mzdy, ak čistý príjem posudzovanej osoby manžela/manželky bude vyšší ako 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky, za predchádzajúci kalendárny rok. Táto úprava v návrhu novely nahradí súčasnú neobmedzenú zrážku, ktorou sa posudzuje zostávajúca časť čistej mzdy zrážkou bez obmedzenia, t. j. obmedzenie sa uplatnilo do 150 % zo životného minima. 

Príklad č. 1: Exekučná zrážka u zamestnanca s dvoma posudzovanými osobami v návrhu novely

Pánovi Tomášovi bola zaslaná exekúcia. Pán Tomáš by chcel zmeniť zamestnanie, v ktorom dosiahne vyššiu čistú mzdu, aby mohol uspokojiť záväzky týkajúce sa exekučného konania. Rád by porovnal svoju čistú mzdu v súčasnom zamestnaní a v novom zamestnaní po schválení novely. Posudzovanými osobami budú jeho manželka a maloletá dcéra a pôjde o neprednostnú zrážku.

Podľa návrhu novely by sa u povinného zmenila výška čistej mzdy.

Čistá mzda v € do 30. 6. 2021 Povinný s dvoma vyživovanými osobami (dieťa a manželka) Čistá mzda v € od 1. 9. 2021 Povinný s dvoma vyživovanými osobami (dieťa a manželka)
1 000 € 545,12 € 1 000 € 819,31 €
1 500 € 545,12 € 1 500 € 1 062,19 €

 

Príklad č. 2: Exekučná zrážka u zamestnanca bez vyživovanej osoby v návrhu novely

Pán Jaroslav obdržal informáciu o exekučnom konaní voči jeho osobe. V súčasnosti je jeho čistá mzda 700 EUR bez zrážky zo mzdy, voči povinnému. Pán Jaroslav je slobodný. Aká suma mu ostane k dispozícií po zrazení neprednostnej zrážky voči Exekučnému úradu po novele?

Podľa navrhovanej novely by sa mala životná úroveň pána Jaroslava upraviť nasledovne:

Čistá mzda v € do 30. 6. 2021 Povinný bez vyživovaných osôb Čistá mzda v € od 1. 9. 2021 Povinný bez vyživovaných osôb
700 € 436,12 € 700 € 568,43 €

 

Príklad č. 3: Exekučná zrážka u zamestnanca s jednou vyživovanou osobou v návrhu novely

Pani Alene bola zaslaná exekúcia. Posudzovanou osobou bude jej manžel a jej čistý príjem je 1 300 EUR. Ako sa zmení jej čistý príjem po schválení novely?

Podľa navrhovanej novely bude mať pani Alena príjem nasledovne:

Čistá mzda v € do 30. 6. 2021 Povinný s jednou vyživovanou osobou (manžel) Čistá mzda v € od 1. 9. 2021 Povinný s jednou vyživovanou osobou (manžel) so samostatným čistým príjmom nižším ako 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR Povinný s jednou vyživovanou osobou (manžel) so samostatným čistým príjmom vyšším ako 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
1 300 € 490,62 € 1 300 € 985,87 € 909,55 €

 

Príklad č. 4: Exekučná zrážka u dôchodcu s posudzovanou osobou v návrhu novely

Pani Ivana je dôchodkyňa a spolu posudzovanou osobou, ktorou je jej manžel je v exekučnom konaní, ktoré bolo vznesené voči jej osobe. Ako sa prejaví u pani Ivany výška čistej mzdy po navrhovaných zmenách?

Podľa návrhu a úpravy novely sa u pani Ivany zmena prejaví vo výške príjmu, ktorý jej ostane k dispozícií nasledovne:

Čistá mzda v € do 30. 6. 2021 Povinný dôchodca s jednou vyživovanou osobou (manžel) Čistá mzda v € od 1. 9. 2021 Povinný dôchodca s jednou vyživovanou osobou (manžel) so samostatným čistým príjmom nižším ako 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR Povinný dôchodca s jednou vyživovanou osobou (manžel) s samostatným čistým príjmom vyšším ako 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
1 000 € 545,12 € 1 000 € 819,31 € 768,40 €

 

Cieľom návrhu zákona je úprava rozsahu zrážok zo mzdy u povinného v exekúcií a zohľadnenie výšky mzdy u povinného, ako aj u manžela (manželky), ak je spoluposudzovanou osobu z dôvodu vysokého rastu životných nákladov. Ďalším cieľom novely je motivácia povinných zaradiť sa na trhu práce a uspokojiť pohľadávky voči oprávneným za súčasného zachovania príjmu povinného tak, aby výška jeho príjmu ostala zachovaná pre jeho dôstojné životné potreby. Účinnosť predkladaného návrhu nariadenia sa navrhuje od 1. 9. 2021.

Podobné články