MENU Zavrieť

Zmeny daňového bonusu od 1. 7. 2022

 • Ing. Jana Böszörményi
 • 6.7.2022
 • 6 minút čítania

Od 1. 7. 2022 do konca roka (31. 12. 2022) platia nové podmienky pri poskytnutí daňového bonusu na dieťa. Doterajšie znenie zákona malo na priznanie daňového bonusu stanovenú podmienku 6-násobku minimálnej mzdy u zamestnancov a u samostatne zárobkovo činných osôb, súčasná zmena legislatívy ich má niekoľko pri výpočte daňového bonusu na dieťa.

Daňový bonus na dieťa

Suma daňového bonusu na dieťa, o ktorú sa zníži daň, bola stanovená nasledovne pri výpočte:

 • 40 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
 • 70 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Zároveň je daňový bonus najviac:

 • 20 % (polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % (polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % (polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % (polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % (polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % (polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus, je stanovená maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane).

Výpočet prebieha len u rodiča, ktorý požiada o daňový bonus na dieťa. Na príjem druhého rodiča sa neprihliada. Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciach.

Čiastkový základ dane

Od 1. 7. 2022 sa podmienka rozšírí na všetky deti vo všetkých vekových kategóriach.

U zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere, sa pri výpočte mesačných preddavkov vychádza z čiastkového základu, t. j. hrubá mzda mínus odvody zamestnanca, za daný kalendárny mesiac u toho zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus.

Ak má zamestnanec u zamestnávateľa viac pracovných pomerov (viac rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer a dohodu), čiastkový základ dane sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa.

Na čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte neprihliada. Podľa uvedeného znenia zákona sa už neprihliada na podmienku vo výške polovice minimálnej mzdy, z toho vyplýva, že nárok na daňový bonus vzniká aj z nižšej mzdy.

Pri ročnom zúčtovaní zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, dosiahnutého u všetkých zamestnávateľov na základe Potvrdení o príjme za rok 2022.

Príklad č. 1: Výpočet daňového bonusu po novom od 1. 7. 2022

Zamestnanec má hrubú mzdu 600 eur, má dve deti vo veku 2 a 4 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

Riešenie:

Zamestnanec podľa platnej legislatívy do 30. 6. 2022 má nárok na daňový bonus na dieťa v sume 2 x 47,14 = 94,28 €.

Zamestnanec podľa platnej legislatívy od 1. 7. 2022 má nárok na daňový bonus na dieťa v sume 2 x 70 € = 140 €, súčasne najviac 140,29 €.

Zamestnancovi podľa platnej legislatívy od 1. 7. 2022 vzniká nárok na daňový bonus na dieťa v sume 140 €.

Príklad č. 2: Výpočet daňového bonusu po novom od 1. 7. 2022

Zamestnanec má hrubú mzdu 750 €, deti má vo veku 2, 4, 9 a 12 rokov. Dotáciu na stravovanie si na deti neuplatňuje.

Riešenie:

Zamestnanec podľa platnej legislatívy do 30. 6. 2022 má nárok na daňový bonus na dieťa v sume (2 x 47,14 €) + (2 x 43,60 €) = 181,48 €.

Zamestnanec podľa platnej legislatívy od 1. 7. 2022 má nárok na daňový bonus na dieťa v sume (4 x 70 €) = 280 €, súčasne najviac 266,30 €.

Zamestnancovi podľa platnej legislatívy od 1. 7. 2022 vzniká nárok na daňový bonus na dieťa v sume 266,30 €.

Pre správny výpočet miezd zamestnancov musia zamestnávatelia sledovať zmeny zákonov a platnú legislatívu. Účtovný systém, ktorý tieto zmeny aplikuje v správnom čase, to urobí za vás. Money S3 po zadaní údajov do mzdovej agendy zamestnanca prepočítava nárok na daňový bonus a jeho výšku podľa dokumentov poskytnutých zamestnancom. Zamestnávatelia majú k dispozícii vždy aktualizovaný účtovný softvér podľa platnej legislatívy.

Samostatne zárobkovo činné osoby

SZČO v daňovom priznaní za rok 2022 pri uplatnení daňového bonusu na dieťa vychádza z polovice čiastkového základu dane, t. j. príjem mínus výdavky mínus odvody pri samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov.

V prípade, že SZČO vykonávala kombináciu príjmov zo závislej činnosti a zo samostatne zárobkovej činnosti, výchadza sa pri výpočte zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov.

Ak SZČO začala činnosť 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa pri výpočte z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov za rok 2022.

Príklad č. 3: Výpočet daňového bonusu SZČO od 1. 7. 2022

SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 8 000 €, má dve deti vo veku 2 a 4 rokov. Aký nárok na daňový bonus mu vzniká?

Riešenie:

Podľa pôvodného ustanovenia platného do 30. 6. 2022 by daňový bonus bol v sume 6 mesiacov x 2 deti x 47,14 € = 565,68 €. SZČO nemá kladný čiastkový základ dane, z toho dôvodu mu nevzniká nárok na daňový bonus.

Podľa nového ustanovenia platného od 1. 7. 2022 by daňový bonus bol v sume 6 mesiacov x 2 deti x 70 € = 840 €, súčasne najviac 0 €, čo znamená, že daňový bonus na dieťa podľa nového ustanovenia nevzniká.

SZČO nevzniká nárok na daňový bonus ani podľa starého, a rovnako ani podľa nového ustanovenia. Pre SZČO je výhodnejšie uplatnenie dotácie na stravovanie počas druhého polroka, pretože nárok na daňový bonus jej nevzniká.

Mohlo by vás zaujímať:

Podobné články