MENU Zavrieť

Všetko, čo potrebujete vedieť o minimálnej mzde v roku 2022

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 9.2.2022
  • 8 minút čítania

V článku vám vysvetlíme všetko dôležité o minimálnej mzde. Priblížime vám mesačnú a hodinovú mesačnú minimálnu mzdu a jej vývoj v posledných obdobiach. Pozrieme sa aj na stupne náročnosti, ktoré sa uvádzajú v pracovnej zmluve, ktorú zamestnanec podpíše so zamestnávateľom.

Čo charakterizuje minimálnu mzdu?

Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšia mzda, ktorú musí zamestnávateľ zamestnancovi vyplatiť pri plnom pracovnom úväzku. Suma minimálnej mzdy sa stanovuje vždy za obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného roka, ktorá musí byť zverejnená najneskôr do 1. novembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Na základe čoho sa stanovuje minimálna mzda?

Samotná minimálna mzda pre príslušné obdobie sa stanovuje na základe dohody zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov alebo na základe zákona. Nakoľko nedošlo k dohode medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2021, pristúpilo sa k výpočtu minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde.

Ide o výšku 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1. 1. 2022 pre prvý stupeň náročnosti práce
Priemerná mesačná mzda za rok 2020 1 133 €
Zaokrúhlenie Celé eurá nahor
Výpočet prvého stupňa náročnosti práce 57 % z 1 133 € = 646 €

 

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti

Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu, a to najmenej v sume minimálneho mzdového nároku, určeného stupňa náročnosti práce a príslušného pracovného miesta uvedeného v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Pracovné miesto podľa stupňov náročnosti charakterizuje toto miesto nasledovne:

  1. prvý stupeň – charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov nadriadeného (napríklad upratovačka, pomocný robotník, dokladač tovaru atď.).
  2. druhý stupeň – predstavuje ucelený výkon obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkového režimu. Ďalej ide o jednoduché remeselné práce alebo sanitárne práce v zdravotníctve (napríklad administratívne práce, remeselné práce, prevádzkovo-technické práce atď.).
  3. tretí stupeň – predstavuje odborné alebo ucelené odborné práce alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, samostatný výkon remeselných prác, riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadenia a prevádzky. Do uvedeného stupňa patria práce spojené so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu (napríklad elektrikár, vodič autobusu, obchodný zástupca, zdravotná sestra, účtovník atď.).
  4. štvrtý stupeň – charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy iných osôb (napríklad vedúci prevádzky, inštruktor autoškoly, hlavný účtovník atď.).
  5. piaty stupeň – charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou, komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému, výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizáciu a koordináciu veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a riešení (napríklad manažérske pozície ako manažér výroby, obchodný manažér, všeobecný lekár atď.).
  6. šiesty stupeň – charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami alebo špecializované práce v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí (napríklad výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ atď.).

Stupne náročnosti tvoria pomôcku pre zamestnávateľa z dôvodu rozdielnych pracovných úloh na strane zamestnanca. Z uvedeného vyplýva povinnosť zamestnávateľa vyhotoviť prehľad o náročnosti jednotlivých prác, ktoré jeho zamestnanci vykonávajú a uviesť ich priamo v pracovnej zmluve.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie vývoja minimálnej mesačnej mzdy v roku 2022 oproti roku 2021:

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mzda v roku 2022 Minimálna mzda v roku 2021
1 1,0 646 € 623 €
2 1,2 762 € 739 €
3 1,4 878 € 855 €
4 1,6 994 € 971 €
5 1,8 1 110 € 1 087 €
6 2,0 1 226 € 1 203 €

 

Výpočet minimálnej mesačnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce platných od 1. 1. 2022 sa vypočíta nasledovne:

(mesačná minimálna mzda v roku 2022 – mesačná minimálna mzda v roku 2020) + mesačná minimálna mzda platná v roku 2020 × koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce

 

Minimálna hodinová mzda

Hodinová minimálna mzda sa zmenila od 1. 1. 2022 na vyššiu hodnotu, t. j. 3,713 €/hod. a patrí zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný hodinovou minimálnou mzdou. Táto minimálna hodinová mzda sa zvyšuje podľa stupňa náročnosti práce pre tých zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v trvalom pracovnom pomere.

V prípade zamestnávania zamestnancov na základe dohody, vzniká nárok na hodinovú minimálnu mzdu vo výške 3,713 €/hod. pre prvý stupeň náročnosti práce.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vývoj hodinovej mesačnej minimálnej mzdy:

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna hodinová mzda v roku 2022 Minimálna hodinová mzda v roku 2021
1 1,0 3,713 € 3,580 €
2 1,2 4,379 € 4,247 €
3 1,4 5,046 € 4,914 €
4 1,6 5,713 € 5,580 €
5 1,8 6,379 € 6,247 €
6 2,0 7,046 € 6,914 €

 

Doplatok k minimálnej mzde od 1. 1. 2022

Podľa zákona o minimálnej mzde, ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne hodnotu minimálnej mzdy v kalendárnom mesiaci, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou.

Vývoj minimálnej mzdy od roku 2017

Pozrime sa, ako narastal vývoj minimálnej mzdy od roku 2017, konkrétne hodinovej minimálnej mzdy a mesačnej minimálnej mzdy:

Obdobie Hodinová minimálna mzda Mesačná minimálna mzda
2017 2,500 € 435 €
2018 2,759 € 480 €
2019 2,989 € 520 €
2020 3,333 € 580 €
2021 3,580 € 623 €
2022 3,713 € 646 €

 

Celkový vývoj minimálnej mzdy, ktorá sa postupne zvyšovala, dosiahol od roku 2017 hodnotu 211 €, to znamená, za posledných 6 rokov sa minimálna mesačná mzda zvýšila o 211 € na strane zamestnanca. Hodinová minimálna mzda za posledných 6 rokov vzrástla o 1,213 € za hodinu.

Podobné články