MENU Zavrieť

Zatriedenie účtovných jednotiek vs. povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

  • Ing. Jana Böszörményi
  • 11.1.2023
  • 7 minút čítania

Povinnosť zatriedenia účtovných jednotiek a povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vyplývajú účtovným jednotkám zo zákona o účtovníctve. Podmienky a postup riešenia si priblížime na príkladoch.

Zatriedenie účtovných jednotiek

Povinnosť zatriedenia veľkostných skupín sa ustanovila od 1. 1. 2015 novelizáciou zákona o účtovníctve. Táto povinnosť sa týka účtovných jednotiek, medzi ktoré patria obchodné spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, atď.), družstvá, fyzické osoby – podnikatelia, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, pozemkové spoločenstvá, ktoré účtujú podľa opatrenia MF SR č. 23054/2000-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Na základe splnených podmienok sa účtovná jednotka zatriedi pre účely účtovníctva do veľkostných skupín:

  • mikro účtovné jednotky
  • malé účtovné jednotky
  • veľké účtovné jednotky 

Účtovnej jednotke vzniká povinnosť zmeny zatriedenia do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho obdobia po dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, v ktorých prestane spĺňať podmienky príslušnej veľkostnej skupiny.

Prehľad veľkostných podmienok pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky platné od roku 2022:

  Mikro účtovná jednotka Malá účtovná jednotka Veľká účtovná jednotka
Suma majetku nepresiahla 350 000 € presiahla 350 000 € a nepresiahla 4 000 000 € presiahla 4 000 000 €
Čistý obrat nepresiahol 700 000 € presiahol 700 000 € a nepresiahol 8 000 000 € presiahol 8 000 000 €
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10 presiahol 10 a nepresiahol 50 presiahol 50

Podľa zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Majetok predstavuje celkové aktíva súvahy uvádzané v riadku 01 v netto hodnote za bežné účtovne obdobie uvedené v účtovnej závierke v časti súvaha.

Príklad č. 1: Zatriedenie SZČO účtujúcej v podvojnom účtovníctve

SZČO, ktorá v r. 2021 účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva vedie od 1. 1. 2022 podvojné účtovníctvo ako malá účtovná jednotka. Od roku 2022 spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku. Môže sa zatriediť ako mikro účtovná jednotka od 1. 1. 2022?

Riešenie:

Nie, od 1. 1. 2022 sa nemôže zatriediť ako mikro účtovná jednotka, pretože neboli splnené podmienky pre posúdenie za obdobie roka 2020. Účtovná jednotka môže zmeniť zatriedenie až od 1. 1. 2023.

Príklad č. 2: Zatriedenie účtovnej jednotky v likvidácii

Účtovná jednotka je v likvidácii, dátum vstupu do likvidácie bol 15. 5. 2021. Ako sa zatriedi účtovná jednotka do veľkostných skupín?

Riešenie:

Účtovná jednotka, ktorá vstúpila do likvidácie nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu. To znamená, že uvedená účtovná jednotka v likvidácii sa nezatrieďuje.

Príklad č. 3: Zatriedenie účtovnej jednotky pri zmene účtovného obdobia kalendárny rok na hospodársky rok

Účtovná jednotka zmenila účtovné obdobie kalendárny rok na hospodársky rok od 1. 10. 2021 a k 1. 1. 2021 sa zatriedila ako malá účtovná jednotka. Od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 bude stále malá účtovná jednotka?

Riešenie:

Pri posudzovaní podmienok za kratšie obdobie, ktoré vzniklo od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 sa neprihliada. Nakoľko účtovná jednotka nemá dve po sebe idúce účtovné obdobia, nemení svoje zatriedenie, t. j. od 1. 10. 2021 bude účtovná jednotka účtovať ako malá účtovná jednotka. Ak počas účtovného obdobia k 1. 10. 2023 prekročí podmienky stanovené pre malú účtovnú jednotku, je táto účtovná jednotka povinná od 1. 10. 2023 zmeniť zatriedenie do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve.

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Po vykonaní účtovnej závierky účtovná jednotka testuje ďalšiu povinnosť vyplývajúcu zo zákona o účtovníctve týkajúcu sa overenia účtovnej závierky audítorom pri vyhotovení riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky (obchodná spoločnosť, družstvo).

Od roku 2020 došlo k zmene legislatívy a táto povinnosť sa vzťahuje aj na verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti, ktoré musia sledovať stanovené podmienky potrebné na overenie účtovnej závierky audítorom.

Povinnosť overenia audítorom sa vzťahuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z troch nasledujúcich podmienok:

  Od 1. 1. 2022 platí
Celková suma majetku presiahla 4 000 000 €
Čistý obrat presiahol 8 000 000 €
Počet zamestnancov presiahol 50

Podmienky na posúdenie overenia účtovnej závierky audítorom u obchodných spoločností a družstva, ktorých účtovným obdobím je kalendárny rok sa posudzuje za obdobie roka 2022 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie roka 2021 sa budú posudzovať podmienky platné pre rok 2021.

Pri posudzovaní pravidiel u spoločností, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok, sa bude vychádzať z obdobia, ktoré začína v priebehu roka 2022 podľa platného zákona k 1. 1. 2022.

Napríklad účtovná jednotka má začiatok účtovného obdobia 1. 3. 2022 a testujeme podmienky v roku 2022 na overenie účtovnej závierky audítorom za účtovné obdobie kalendárneho roka 2022, t. j. od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 a od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023.

Prehľad podmienok testovania za jednotlivé účtovné obdobia Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022
Celková suma majetku v € 1 mil. € 2 mil. € 3 mil. € 4 mil. €
Čistý obrat v € 2 mil. € 4 mil. € 6 mil. € 8 mil. €
Počet zamestnancov 30 30 40 50

Príklad č. 1: Povinnosť auditu u spoločností s kalendárnym rokom

Spoločnosť GAMA, s.r.o. má účtovné obdobie kalendárny rok. V roku 2021 mala spoločnosť G,AMA s.r.o. 25 zamestnancov, celkovú suma majetku v hodnote 2 300 000 € a čistý obrat v hodnote 5 000 000 €. 

V roku 2022 mala spoločnosť GAMA, s.r.o. 51 zamestnancov, celkovú sumu majetku 3 300 000 € a čistý obrat v hodnote 5 800 000 €.

Musí mať spoločnosť GAMA s.r.o. overenú účtovnú závierku audítorom za účtovné obdobie roku 2022?

Riešenie:

Pre správne posúdenie testujeme podmienky súvisiace s overením účtovnej závierky audítorom u spoločnosti GAMA, s.r.o., ktoré vznikli počas obdobia dvoch účtovných rokov za sebou. Pri účtovnej závierke za rok 2022 testujeme vzniknuté podmienky za roky 2021 a 2022.

Podmienky na testovanie 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 Boli splnené podmienky? 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 Boli splnené podmienky?

Celková suma majetku  

(od 1. 1. 2021 3 000 000 €) 

(od 1. 1. 2022 4 000 000 €)

2 300 000 € nie 3 300 000 € nie

Čistý obrat 

(od 1. 1. 2021 6 000 000 €) 

(od 1. 1. 2022 8 000 000 €)

5 000 000 € nie 5 800 000 € nie

Počet zamestnancov 

(od 1. 1. 2021 40) 

(od 1. 1. 2022 50)

25 zamestnancov nie 51 zamestnancov áno

Spoločnosť GAMA, s.r.o. nesplnila dve podmienky z troch na overenie účtovnej závierky audítorom za účtovné obdobie roka 2021 a rovnako ani v nasledujúcom období, z toho dôvodu jej nevznikne povinnosť overenia účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2022.

Pozrite si našu ponuku účtovného softvéru.

Prečítajte si aj:

Podobné články