MENU Zavřít

Ochrana osobních údajů u kariéry

Souhlas s uložením do databáze:

Souhlasím s tím, aby společnosti holdingu Seyfor, jakožto společní správci, zpracovávaly a uchovávaly mé osobní údaje nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance a oslovovaly mě s obdobnými pracovními nabídkami po dobu platnosti souhlasu. Souhlas uděluji na dobu 2 let. 

 

Rozšířené info: 

Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.).

 

V souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mám příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistím-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Své osobní údaje mohu svobodně smazat prostřednictvím adresy https://app.recruitis.io/public/unsubscribe. Smazáním svých osobních údajů dojde k nenávratnému smazání všech mých zaslaných údajů. 

 

Společnosti holdingu Seyfor:

Seyfor, a. s., IČO: 015 72 377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Seyfor Slovensko, a.s., IČO: 36 237 337, se sídlem Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (MARKETINGOVÉ ÚČELY)

Tímto udělujete souhlas společnosti Seyfor, a. s. se sídlem Drobného 49, Brno 602 00, IČ: 01572377, DIČ: CZ01572377, e-mail: info@seyfor.com a další firemní e-maily ve tvaru s koncovou částí @seyfor.com, tel: +420 549 522 511 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR"), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo a případné další osobní údaje.

Jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo a případné další osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6, odst. 1, písm. b), GDPR;
  • oprávněného zájmu Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6, odst. 1, písm. f), GDPR;
  • oprávněného zájmu Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6, odst. 1, písm. a), GDPR, ve spojení s §7, odst. 2, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce, nebo na jeho e-mail: info.sbs@seyfor.com.

Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a), GDPR.

Osobní údaje Správce poskytne následujícím zpracovatelům: subdodavatelům, provozovatelům e-mailových služeb a cloudových uložišť, přepravním společnostem, provozovateli platební brány, externím zpracovatelům účetnictví, zaměstnancům, provozovateli webhostingu a externistům vázaných mlčenlivostí.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo: 

  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR; 
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
  • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování, viz čl. 17 GDPR;
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
  • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.