MENU Zavrieť

Podpora podnikateľov z balíkov „Prvá pomoc“ a „Prvá pomoc +“

  • 3.11.2020
  • 10 minút čítania

V mesiaci október (a príp. neskôr), kedy sa situácia s ochorením COVID – 19 na Slovensku aj vo svete znovu zhoršuje, sú v SR dostupné finančné podpory podnikateľov z projektu podpory „PRVÁ POMOC“ a „PRVÁ POMOC +“.

Cieľom vlády je podporiť stabilizáciu podnikateľského prostredia, ktoré je významne ovplyvnené negatívnymi faktormi, akými sú zníženie tržieb v dôsledku šírenia nákazy. Úpravy podmienok projektu podpory, ktoré sa budú vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie projektu na mesiace január až marec 2021.

Poskytované podpory (finančné príspevky) v rámci projektu podpory „PRVÁ POMOC“ za september (august) 2020 a „PRVÁ POMOC +“ za október 2020 a neskôr:

  • Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca – poskytovaní zamestnávateľmi (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). O poskytnutie príspevku v rámci tohto opatrenia môžu žiadať len zamestnávatelia, ktorí mali povinnosť zatvoriť svoje prevádzky (je zakázaná ich prevádzka), z dôvodu rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva SR. Ak nie sú povinne zatvorenou prevádzkou, je potrebné podať žiadosť o príspevok podľa iného opatrenia. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci tohto opatrenia, zašlú príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz za september, v prípade októbra bude okrem výkazu zasielaná nová dohoda, bez povinnosti podať novú žiadosť. Do výkazu treba uviesť číslo zodpovedajúcej dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenej (ÚPSVAR) na základe žiadosti jednorazovo podanej v niektorom predchádzajúcom mesiaci 2020 . Príspevok predstavuje úhradu náhrady mzdy zamestnanca. Odvody za zamestnanca je zamestnávateľ povinný vždy odviesť, inak nárok na náhradu nemá.

Opatrenie 1

Príspevok za august a september 2020

Príspevok za október 2020

Žiadosti a výkazy v rámci tohto opatrenia za mesiac august možno zasielať najneskôr do 31. októbra 2020 a za september najneskôr do 30. novembra 2020.

 

Za október (a príp. neskôr) je možné žiadať o podporu až v novembri (a neskôr), kedy budú zverejnené príslušné tlačivá, možno predpokladať, že za mesiac október bude možné žiadať do 31. decembra 2020.

Ide o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Výška príspevku za august a september:  vo výške 80 % priemernej hrubej mzdy zamestnanca, najviac vo výške 1 100,- eur.

 

Ide o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Výška príspevku za október (a príp. neskôr) :  vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca (hrubá mzda + odvody platené zamestnávateľom za zamestnanca), najviac vo výške 1 100,- eur.

  • Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti – poskytovaný SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia ÚVZ SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) v porovnateľnom mesiaci minulého roku. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci tohto opatrenia, zašlú príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz za september. Za október bude okrem výkazu zasielaná nová dohoda bez povinnosti podať novú žiadosť. Do výkazu je potrebné uviesť číslo zodpovedajúcej dohody s ÚPSVAR uzatvorenej na základe žiadosti jednorazovo podanej v predchádzajúcom mesiaci.

Opatrenie 2

Príspevok za september 2020

Príspevok za október 2020

Žiadosti a výkazy v rámci tohto opatrenia za september možno zasielať najneskôr do 31. októbra 2020.

Žiadosti a výkazy v rámci tohto opatrenia za október sa zasielajú v novembri asi do 30. novembra 2020.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti SZČO sa poskytuje v závislosti od výšky poklesu tržieb za september takto:

Pokles tržieb od 20,00 - 39,99 % je príspevok 180 eur;

Pokles tržieb od 40,00 - 59,99 % je príspevok 300 eur;

Pokles tržieb od 60,00 - 79,99 % je príspevok 420 eur;

Pokles tržieb od 80 % a viac je príspevok 540 eur.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti SZČO sa poskytuje v závislosti od výšky poklesu tržieb za október (a príp. neskôr) takto:

Pokles tržieb od 20,00 - 39,99 % je príspevok 270 eur;

Pokles tržieb od 40,00 - 59,99 % je príspevok 450 eur;

Pokles tržieb od 60,00 - 79,99 % je príspevok 630 eur;

Pokles tržieb od 80 % a viac je príspevok 810 eur.

  • Príspevok na mzdu zamestnanca – poskytovaný zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti, počas vyhlásenej mimoriadnej alebo núdzovej situácie. Zamestnávatelia, ktorí žiadajú opakovane o pomoc v rámci tohto opatrenia, zašlú príslušnému úradu práce už iba vyplnený výkaz za september. Do výkazu je potrebné uviesť číslo zodpovedajúcej dohody s ÚPSVAR uzatvorenej na základe žiadosti jednorazovo podanej v predchádzajúcom mesiaci. Za mesiac október bude okrem výkazu zasielaná nová dohoda bez povinnosti podať novú žiadosť. Zamestnávatelia môžu zmeniť druh príspevku aj v rámci tohto opatrenia. Ak chce zamestnávateľ prejsť z 3A (Finančný príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, zasiahnutého mimoriadneho situáciou) na 3B (Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, zasiahnutého mimoriadnou situáciou) alebo naopak, musí podať novú žiadosť na dané opatrenie a zároveň oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody. Možné je aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A (Finančný príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, zasiahnutého mimoriadneho situáciou) a 3B (Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, zasiahnutého mimoriadnou situáciou), avšak na iné prevádzky zamestnávateľa.

Opatrenie 3 A a 3 B

Príspevok za august a september 2020

Príspevok za október 2020

Žiadosti a výkazy v rámci tohto opatrenia (3A aj 3B) za mesiac august možno zasielať najneskôr do 31. októbra 2020 a za september najneskôr do 30. novembra 2020.

Za mesiac október bude možné zasielať žiadosti a výkazy od 1. novembra, pravdepodobne do 31. decembra 2020.

Za august a september 3 A:

Výška príspevku 3A (na úhradu náhrady mzdy zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce) je najviac vo výške 80 % jeho priemerného hrubého zárobku, najviac vo výške 880,- eur.

Za október (a príp. neskôr) 3 A :

Výška príspevku 3A (na úhradu náhrady mzdy zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce) je najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100,- eur.

Za august a september 3 B:

Paušálny príspevok 3B (na úhradu časti mzdových nákladov) na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb je v závislosti od výšky poklesu tržieb takto:

Pokles tržieb od 20,00 - 39,99 % je príspevok 180 eur,

Pokles tržieb od 40,00 - 59,99 % je príspevok 300 eur,

Pokles tržieb od 60,00 - 79,99 % je príspevok 420 eur,

Pokles tržieb od 80 % a viac je príspevok 540 eur.

Za október (a príp. neskôr) 3 B:

Paušálny príspevok 3B (na úhradu časti mzdových nákladov) na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb je v závislosti od výšky poklesu tržieb takto:

Pokles tržieb od 20,00 - 39,99 % je príspevok 270 eur;

Pokles tržieb od 40,00 - 59,99 % je príspevok 450 eur;

Pokles tržieb od 60,00 - 79,99 % je príspevok 630 eur;

Pokles tržieb od 80 % a viac je príspevok 810 eur.

  • Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti – poskytovaný SZČO a jednoosobovým s. r. o., ktoré od 13. marca 2020 (v príslušnom mesiaci) nemajú žiaden iný príjem. Táto podpora sa týka, za september, tých SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2020 a za október tých SZČO, ktoré vznikli najneskôr k 2. septembru 2020. V opatrení č. 4 sa výkaz za každý mesiac nepredkladá, podáva sa žiadosť iba jednorazovo. Ak už v príslušnom mesiaci nie sú splnené podmienky pre poskytnutie príspevku, je potrebné túto skutočnosť oznámiť elektronicky príslušnému ÚPSVAR-u s tým, že sa neuplatňuje nárok na príspevok.

Opatrenie 4

Príspevok za september 2020

Príspevok za október 2020

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti za mesiac september je vo výške 210 eur.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti za mesiac október (a príp. neskôr) je vo výške 315 eur.

 

Od októbra 2020 sa má zaviesť aj úprava pomoci, ktorá rieši situáciu aj v prípade straty príjmu pri súčasnom súbehu príjmov (tieto nemali nárok z projektu podpory „Prvá pomoc“). Ide o schému podpory najmä pre segmenty kultúry a cestovného ruchu a slobodné povolania, ktoré okrem živnosti majú aj čiastočný pracovný úväzok (úväzok zamestnanca). Všeobecne má platiť, že výška čistej mzdy z pracovného úväzku sa odpočíta od výšky príspevku, ktorý SZČO dostane  pri poklese tržieb z existujúcich schém pomoci, z ktorej o príspevok žiada po splnení nároku. Presné podmienky, tlačivá budú rovnako spresnené a zverejnené neskôr.

Ak žiadate o pomoc prvý krát alebo riešite iné opatrenie ako v predchádzajúcom období

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí si za mesiac september (október) vyberajú iné opatrenie ako za predchádzajúce mesiace, alebo žiadajú o pomoc prvýkrát, musia najskôr zaslať príslušnému úradu práce žiadosť a vyplnený výkaz aj za september (október).

O príspevok možno požiadať aj vtedy, ak má podnikateľ povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne alebo finančných záväzkov voči úradu práce, ak spĺňa stanovené podmienky opatrení.

„Prvá pomoc +“ sa týka aj podnikateľov, ktorí začali podnikať v priebehu pandémie.

Schéma pomoci počas prvej vlny pandémie „Prvá pomoc“ sa týkala iba podnikateľov, ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť najneskôr od 1. februára 2020. O túto podporu možno žiadať priebežne za mesiace končiace septembrom prostredníctvom tlačív na stránkach pomahameludom.sk.

Schéma pomoci „Prvá pomoc +“ sa bude týkať všetkých podnikateľov, ktorí začali podnikať najneskôr od 2. septembra 2020. Tlačivá budú zverejnené na stránkach pomahameludom.sk. 

Podnikatelia, ktorí do októbra dostávali podporu z balíka „Prvá pomoc“, podľa doteraz  dostupných informácií budú podpisovať dodatok k zmluve a na základe neho budú dostávať od októbra vyššiu sumu podpory z balíka „Prvá pomoc +“. Ak niekto bude žiadať podporu prvýkrát,  musí tak urobiť cez elektronickú schránku prostredníctvom podania žiadosti. Súčasne je možný súbeh viacerých podpôr, ak sú splnené podmienky na ich čerpanie.

Pomoc domácemu cestovnému ruchu

O pomoc bude môcť požiadať každý zo segmentu domáceho cestovného ruchu (napr. reštaurácie, kaviarne, bistrá, hotely a penzióny, akvaparky a kúpaliská, sprievodcovia v cestovnom ruchu, botanické záhrady, zoo, prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, múzeá (s prehliadkami pre verejnosť),  historické pamiatky a turistické zaujímavosti, prevádzky vlekov a lanoviek), komu klesli tržby o viac ako 40 % v dôsledku pandémie, v porovnaní s rokom 2019. Oprávnené obdobie pomoci bude aj spätne od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021. Finančný príspevok bude vo výške od 4 % do 10 %, v závislosti od poklesu tržieb. O túto podporu podľa dostupných informácií bude možné žiadať aj súbežne s inými opatreniami z projektu pomoci „Prvá pomoc +“. Presné podmienky ako aj príslušné formuláre budú spresnené na stránke ministerstva.

Pokles tržieb sa všeobecne posudzuje na základe porovnania tržieb príslušného mesiaca, na ktorý sa pomoc viaže, v porovnaní s výškou tržieb v rovnakom mesiaci v roku 2019 (resp. priemer tržieb za rok 2019, či zodpovedajúci spôsob jej stanovenia).

Pomoc fyzickým osobám

Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu (tzv. „SOS dotácia“) podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov, bola poskytovaná občanom, ktorí sa počas pandémie Covid – 19 ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Na tento finančný príspevok majú nárok fyzické osoby, ktoré nespadajú do kategórií na priznanie predchádzajúcich typov príspevkov. Oprávnenou osobou na priznanie príspevku je osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má bežne príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie 12. marca 2020. Na túto pomoc nemajú nárok osoby so súbehom príjmov. Vyplatením SOS dotácie za mesiac august sa pôvodne poskytovanie „SOS“ dotácie fyzickým osobám podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. ukončilo. Bolo však oznámené, že je pripravené jej obnovenie.

Od mesiaca októbra má byť poskytovanie tejto podpory obnovené a suma zvýšená na 300,- eur mesačne na jednu osobu. Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z výkonu činnosti osobnej asistencie, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže podať žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie (SOS dotácia - informácie a žiadosti). V tomto zmysle za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, úplné zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

V rámci aktualizácie tohto článku, dňa 28. októbra 2020 bolo zverejnené, že na rokovaní vlády bolo schválené uznesenie vlády v súlade s prezentovanými podporami v tomto príspevku. Existujúcim žiadateľom bude úrad práce od 2. novembra 2020 posielať dodatky k dohodám z príslušných opatrení, z balíka pomoci „Prvá pomoc +“ . Noví žiadatelia, ktorí nemajú s úradom práce podpísanú dohodu podľa príslušného opatrenia z balíka pomoci „Prvá pomoc“, môžu požiadať o pomoc od 9. novembra 2020, predbežne do 31. januára 2021. Informácie budú postupne doplňované podľa ich známej platnosti. Platnosť opatrení je vládou pripravená na predĺženie až do 31. marca 2021.

Presné informácie o „Prvej pomoci +“ sú zverejňované na stránke pomahameludom.sk. Ku dňu poslednej aktualizácie článku pred zverejnením, sú na nej informácie postupne aktualizované.

Přečtěte si také článek: Možnosti podpory pre podnikateľov počas druhej vlny pandémie COVID-19

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Podobné
články