MENU Close

Informace pro návštěvníky webových stránek a fanoušky na sociálních sítích

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám ve znění čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) poskytujeme následující informace o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v naší společnosti Seyfor, a. s.

Obsah tohoto dokumentu jsme pro vaši lepší orientaci rozdělili do následujících částí:

Náš závazek ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naším cílem a záměrem je poskytovat služby takovým způsobem, aby za každých okolností byly dodržovány základní zásady a principy ochrany soukromí a zejména ochrany osobních údajů. Naší hlavní zásadou je získávat a uchovávat osobní údaje v nevyhnutelném rozsahu po nezbytně dlouhou dobu.

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a také dalšími právními předpisy, které se vztahují na zpracování osobních údajů a ochranu soukromí.

Údaje o správci osobních údajů

Správcem, který určil účel a prostředky zpracování osobních údajů je společnost Seyfor, a. s., IČO: 01572377, se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 70172.

Společnost Seyfor, a. s. je (na základě článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)) společně s akciovou společností Seyfor Slovensko, IČO: 36 237 338, sídlo Plynárenská 7/C, 831 02 Bratislava, zapsanou v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava I. oddíl SA, vložka 2969/B, součástí skupiny podniků, které jsou propojeny. V rámci této skupiny podniků dochází k přenosu dat pro administrativní účely včetně zpracování osobních údajů klientů nebo zaměstnanců. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu (podle článku 48 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

Bez ohledu na to, zda Seyfor zpracovává vaše osobní údaje samostatně, nebo jako společný správce, můžete uplatnit svá práva u kteréhokoliv podniku skupiny.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat písemně na adrese sídla společnosti nebo e-mailem na gdpr@seyfor.com.

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které při návštěvě našich webových nebo fanouškovských stránek na sociálních sítích získáváme, zpracováváme v souladu se zákonem pro následující účely:

Účel

Právní základ

Analýza návštěvnosti webových stránek

Oprávněný zájem zpracovatele podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zobrazení online reklamy na základě zájmu

Souhlas subjektu údajů podle čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR

PR komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Oprávněný zájem zpracovatele podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Analýza angažovanosti stránek na sociálních sítích

Oprávněný zájem zpracovatele podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Prokazování, obhajování a uplatňování právních nároků

Oprávněný zájem zpracovatele podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Vyřizování žádostí subjektu údajů

Oprávněný zájem zpracovatele podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávněné zájmy, které zpracovatel sleduje

V souvislosti s oprávněnými zájmy, které sledujeme, zpracováváme jako správce vaše údaje bez vašeho souhlasu pouze v nezbytně nutném rozsahu tak, abychom dosáhli stanoveného účelu. Pro vysvětlení uvádíme:

Oprávněný zájem

Doplňující informace

Analýza návštěvnosti webových stránek

Ve snaze vylepšit funkcionalitu našich webových stránek analyzujeme, jak se návštěvníci webu pohybují, z jakých zařízení web navštěvují, jak dlouho na něm zůstávají a kolik stránek navštíví. Uvedené údaje získáváme pouze tehdy, pokud udělíte souhlas s ukládáním cookies ve vašem zařízení. Naším cílem není vás identifikovat, údaje pro statistické účely zpracováváme jako anonymizované.

Zobrazení online reklamy na základě zájmu

Abychom vás mohli cíleně informovat o produktech a službách, o které byste mohli mít zájem, využíváme s vaším souhlasem soubory cookies nebo pixel ve spolupráci se správci online systémů (Google, Facebook).

PR komunikace pro zvýšení povědomí o našich produktech a službách prostřednictvím sociálních sítí

Pokud se rozhodnete pro sledování našich fanouškovských stránek na sociální síti, budou vaše údaje, profil, příspěvky a interakce součástí informací, které zpracováváme jako společný správce se společností Facebook. Kdykoli však můžete svoje příspěvky skrýt nebo přestat sledovat naše stránky.

Analýza angažovanosti stránek na sociálních sítích

Ve snaze vylepšit naši komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, LinkedIn) analyzujeme dosah našich příspěvků. Tyto údaje pro statistické účely zpracováváme jako anonymizované.

Prokazování, obhajování a uplatňování právních nároků

V případě řešení sporů, vyjednávání o smluvních vztazích, při vymáhání pohledávek nebo oznamování skutečnosti orgánům veřejné moci a podobných činnostech, zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro prokazování, obhajování a uplatňování našich právních nároků.

Zpracovatelé osobních údajů a poskytování osobních údajů

Při zpracování vašich osobních údajů může docházet k situacím, že vaše osobní údaje poskytneme třetí straně (jinému správci), anebo našim smluvním partnerům (zpracovatelům), kteří nám se zpracováním osobních údajů pomáhají.

Našimi zpracovateli, kteří zpracovávají osobní údaje podle našich pokynů a za dodržení bezpečných opatření jsou:

 • Poskytovatelé hostingu aplikací a cloudových služeb
 • Poskytovatelé komunikačních nástrojů
 • Marketingové agentury v oblasti online reklamy a komunikace prostřednictvím sociálních sítí
 • Společnosti pro realizaci průzkumů spokojenosti

Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím kategoriím zpracovatelů:

 • Správci online reklamních systémů a sociálních sítí
 • Orgány veřejné moci v případě, že to vyžaduje legislativa

Bezpečnost zpracování osobních údajů

V souladu s požadavky platné legislativy zajišťujeme všechna potřebná, bezpečnostní, technická a organizační opatření tak, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněných databázích na serveru, který je v našem vlastnictví nebo je vyhrazený pouze pro nás. Vaše osobní údaje chráníme před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Všechny osoby, které přichází do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Přenos osobních údajů mimo EU

Zpracování osobních údajů realizujeme prostřednictvím informačních a komunikačních systému tak, aby osobní údaje nebyly přenášeny do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko, Lichtenštejnsko). Naše systémy a aplikace jsou většinou provozované na území ČR a SR nebo v datových centrech na území EU u ověřených poskytovatelů (např. Microsoft).

Avšak v případě naší komunikace prostřednictvím sociálních sítí (např. Facebook, LinkedIn, Google, Youtube) využíváme služby globálních dodavatelů, jejichž sídlo se může nacházet mimo EU na území třetích zemí např. USA, které nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany.

Přenos osobních údajů mimo EU nebo mimo Evropský hospodářský prostor se uskutečňuje jen v rámci dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu požadavků GDPR na základě standardních smluvních doložek schválených Komisí.

Níže uvádíme odkazy na standardní smluvní doložky, které se týkají přenosu údajů do USA:

Zpracovatel

Informace o ochraně soukromí

Přiměřené záruky ve smyslu článku 46 GDPR

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Microsoft

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení stanoveného účelu. Po uplynutí této doby osobně anonymizujeme všechna data v elektronické podobě nebo je vymažeme způsobem, který znemožňuje jejich nežádoucí obnovení.

Činnosti zpracování

Doba

Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro účely týkající se marketingu a online reklamy

Ve většině případů nezpracováváme osobní údaje déle než 24 měsíců.

Prokazování, obhajování a uplatňování právních nároků

Po dobu trvání soudního sporu, mimosoudního vyrovnání, avšak nejdéle do uplynutí promlčecí lhůty.

Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů jsme připraveni zajistit výkon vašich práv:

 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům stejně jako právo znát účel a dobu zpracování i případné příjemce vašich osobních údajů.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou vaše údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktujte nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo nezákonně zpracované.
 • V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeném na souhlase uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Pokud si to přejete, budeme údaje zpracovávat pouze pro nejnutnější zákonem stanovené důvody nebo vůbec.
 • Máte právo namítat proti automatizovanému individuálnímu rozhodnutí, pokud takové zpracování probíhá a vy zjistíte nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné nebo v rozporu s vašimi právy.
 • Máte právo na přenos údajů, pokud si přejete údaje přenést k jinému správci, poskytneme vám je v náležitém formátu, v případě, že tomu nebudou bránit technické nebo zákonné překážky.
 • Rovněž máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Socha 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 70837627, tel. č.: +420 234 665 800, https://www.uoou.cz/vismo/

Vaše práva můžete uplatnit písemně na adrese sídla společnosti, poštou případně e-mailem.

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě 30 dní. V případě náročnosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávnění tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde, budeme vás o této skutečnosti informovat.

Úpravy a změny

Ochrana osobních údajů není jednorázovou záležitostí. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit nebo můžou přestat být aktuální. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli tyto informace změnit či upravit. Případnou změnu vám oznámíme prostřednictvím těchto stránek nebo e-mailem.

Kontakty

Seyfor, a. s.
Drobného 555/49, 602 00 Brno
https://www.seyfor.com/, e-mail: info@seyfor.com

Tel: +420 511 182 400