MENU Zavrieť

100+

užívateľov z úrovne vrcholového a stredného manažmentu, ktorí využívajú manažérsky reporting

10+

pokročilých používateľov, ktorí využívajú pre svoje vizualizácie a analýzu dát Microsoft Power BI

24+

mesiacov návratnosť investícií do optimalizácie IT infraštruktúry v rámci celého projektu

„S projektom riešiacim podnikové plánovanie a manažérsky reporting sme sa potýkali mnoho rokov. Ucelené riešenie od Seyforu do nášho celkového konceptu ideálne zapadlo a pomerne rýchlo sa stalo v našej spoločnosti štandardom. Obstálo tiež voči našim prísnym bezpečnostným požiadavkám. Kvalitu riešenie podčiarkuje aj fakt, že získalo prestížne ocenenie Microsoft Awards 2017 Finalist.“

Riešenia pre najväčšieho integrovaného poskytovateľov telekomunikačných služieb na slovenskom trhu zaisťuje manažérske reportovanie a finančné plánovanie vrátane konsolidácie dcérskych spoločností. Zjednocuje finančné i nefinančné dáta zo zdrojov, ako je dátový sklad, podnikový systém a SQL Server, pričom transformovaná dáta sú následne prezentovaná vo forme dynamických reportov a dashboardov v prostredí Power BI a Targett Excel Add-in. Výhodou riešenia je tiež riadenie užívateľských práv na úrovni elementárnych dát v databáze as tým spojené bezpečnostné benefity pri reportovanie.

Riešenie spoločne s manažérskym reportovaním pokrýva aj oblasť finančného plánovania, pričom využíva unikátnu vlastnosť SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services ), kedy dáta z formulárov v Exceli zapisuje priamo do databázy. Umožňuje aj plánovanie v rámci definovaných scenárov (ročná Budget, re-Budget, 12 mesačný kĺzavý forecast, strategický plán), v definovanom detaile a v definovanej organizačnej štruktúre podľa nákladových stredísk. Plány možno pripraviť pre všetky finančné výkazy (P&L, B/S & C/F), nefinančné ukazovatele (#FTE, # zákazníkov, # telefónov atď.) A kalkulované ukazovatele (priemerný výnos na zákazníka). Naplánované hodnoty je možné následne porovnávať so skutočnosťou cez všetky definované dimenzie.

Pred implementáciou riešenia bola vykonaná analýza dostupných riešení pre manažérske reportovanie a finančné plánovanie. V prvotnej fáze O2 zvažovalo implementáciu alternatívnych technológií, ako je Oracle Essbase / Hyperion. Zároveň v tejto fáze O2 riešilo vzájomný prevádzku existujúcej Microstrategy BI platformy spoločne s novým riešením, ktoré by umožňovalo aj proces finančného plánovania. Po vyhodnotení všetkých variantov a dopadov na celkovú logiku architektúry O2 dospelo k výslednému rozhodnutiu implementovať celé riešenie nad Microsoft BI platformou s cieľom využitia existujúcej infraštruktúry.

Nemalú úlohu pri rozhodovaní tiež mala pozitívnu skúsenosť užívateľov s Microsoft Reporting Services 2012 v oblasti operatívneho reportovania. Pri rozhodovaní zohral dôležitú úlohu tiež jednoduchý proces autentizácie užívateľov cez Active Directory v Microsoft BI platforme a konsolidácie manažérskeho a operatívneho reportovanie do jedného prostredia. V neposlednom rade na rozhodnutie mali vplyv aj prevádzkové a licenčné podmienky.

Riešenia umožnilo spoločnosti O2 automatizovať a celkovo optimalizovať komplexné reportovacie a plánovacie procesy. Výrazné benefity prinieslo najmä v oblasti exekúcie zmenových požiadaviek na štruktúru a detail v reportoch, reflektovanie organizačných zmien v rámci spoločnosti, eliminácia údržby "Excelmartů" ako zdroja pre tvorbu reportov, riadeného prístupu k finančným dátam naprieč spoločnosťou, štandardizácie reportov a v neposlednom rade potom aj výrazného urýchlenie procesu prípravy manažérskych reportov a dashboardov.

Podpora rozvoja "data driven" kultúry vytvorením multidimenzionálneho prostredia pre prácu s finančnými a nefinančnými údajmi v rámci celej spoločnosti vrátane atraktívnej vizualizácie dát na úrovni manažérskeho reportingu.

Automatizácia reportovacích a plánovacích procesov vrátane štandardizácie metodiky reportovania v rámci definovaných dimenzií a hierarchií a dosiahnutie výrazne efektívnejšej implementácie zmien v nastaveniach reportovania a plánovania.

Zavedenie riadeného procesu v oblasti bezpečnosti dát vo forme nastavenia práv na úrovni analytickej databázy.

Stiahnite si prípadovú štúdiu

Riešenie umožnilo spoločnosti O2 automatizovať a optimalizovať komplexné reportovacie a plánovacie procesy.

Riešenie umožnilo spoločnosti O2 automatizovať a optimalizovať komplexné reportovacie a plánovacie procesy.

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

Veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.