MENU Zavrieť

Elektronické správne konanie

Vedenie elektronických spisov vrátane všetkých záznamov týkajúcich sa konkrétnych správnych konaní či iných správnych agend pomáha automatizovať a lepšie kontrolovať procesy.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Zefektívnenie vedenie správnych konaní

Podpora všetkých procesov prebiehajúcich na úrovni orgánov štátnej správy a samosprávy.

Automatizácia elektronických spisov

Vedenie a vybavovanie všetkých dokumentov a spisov v elektronickom systéme registratúry.

Zlepšenie informovanosti o stave správnych konaní

Získanie schopnosti poskytovať rýchlejšie relevantné informácie ako interne tak pre verejnosť.

Systém vo vašich agendách

Riešenie elektronického správneho konania zahŕňa procesy prebiehajúce vo väčšine orgánov štátnej správy a samosprávy, či už ide o konanie smerujúce k vydaniu rozhodnutia, osvedčenia alebo oprávnenia, o konanie pre stanovenie, výber a vymáhanie poplatkov alebo o kontrolnej činnosti, stanovovania pokút, ich vymáhanie a pod. Riešenie podporuje všetku potrebnú agendu súvisiacu s vedením správnych konaní a vybavovaním dokumentov v elektronickom spise. Jeho základom je vedenie elektronických spisov, v ktorých sú ukladané súvisiace záznamy týkajúce sa konkrétnych prípadov správnych konaní či iných správnych agend.

Systém zásadne zlepšuje informovanie riadiacich aj výkonných pracovníkov o stave jednotlivých konaní vedených daným úradom, vr. sledovanie dodržiavania zákonných lehôt. Významne sa tak zvyšuje schopnosť úradu poskytovať rýchlo relevantné informácie ako interne tak pre verejnosť. Súčasťou riešenia je dokumentové úložisko intranetu v prostredí SharePoint a ďalej reporting sledujúce výkonnosť referentov pri spracovaní spisov. Prostredníctvom tohto riešenia, ktoré využíva v Českej republike cez 150 územne dislokovaných užívateľov, bolo doteraz vytvorených už niekoľko miliónov dokumentov.

„K rozhodnutiu inovovať riešenie pre správu správnych konaní nás viedla potreba zjednotiť aplikácie, ktoré boli vyvíjané postupne a izolovane na základe potrieb jednotlivých oddelení. Dôležitým faktorom bola aj požiadavka modernizácie existujúcich technológií. Spoločnosť Seyfor túto náročnú výzvu zvládla na výbornú.“

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?