MENU Zavrieť

Outsourcing ako konkurenčná výhoda

 • Ing. Milan Kúdela
 • 1.7.2021
 • 3 minúty čítania

Nájsť konkurenčnú výhodu je v podnikaní alfou - omegou. V časoch, keď sa neustále skloňuje pojem „ekonomická kríza“ sa tlak na podnikateľov ešte viac stupňuje. V mnohých podnikateľských oblastiach dochádza k poklesu produkcie, čo vyvoláva nutnosť razantne znižovať režijné náklady. Firmy sa snažia nájsť čo najekonomickejšiu a najmenej bolestivú cestu ako to dosiahnuť. Zameriavajú sa predovšetkým na zefektívňovanie procesov, znižovanie režijných nákladov a zvyšovanie produktivity práce.

Outsourcovať je možné všetko, po čom je dopyt

Jedným z riešení, ktoré si získalo priazeň medzi podnikateľskými subjektmi je aj outsourcing. Pojem outsourcing vznikol spojením dvoch anglických slov, out – von a source – zdroj. Prvýkrát sa objavil koncom osemdesiatych rokov. Veľké spoločnosti General motors a Kodak vtedy uzatvorili prvé veľké outsourcingové zmluvy v oblasti informačných technológií. Neskôr sa tento pojem prudko rozšíril aj do ostatných odvetví, všade tam, kde je možnosť využívať spoluprácu externých, odborných firiem.

Outsourcovať možno každú činnosť, po ktorej je dopyt. V praxi to znamená, že firma môže outsourcovať všetko, čo nechce (či už z ekonomického alebo iného dôvodu), alebo nedokáže robiť profesionálne. Je však vhodné ponechať v réžii firmy tie činnosti, ktoré sú súčasťou hlavného predmetu podnikania – ide predovšetkým o procesy previazané na know-how firmy.

Kým sa rozhodnete, analyzujte svoj súčasný stav

Najčastejšími outsourcovanými službami je v súčasnosti účtovníctvo, mzdová agenda, služby súvisiace s informačnými technológiami, služby servisných centrier, call centier, vyhľadávanie ľudských zdrojov a v poslednom období tiež marketingové a predajné činnosti. Rozhodnutiu či určitú činnosť v rámci procesov firmy outsourcovať alebo nie musí predchádzať dôsledná analýza súčasného stavu a rozhodnutie o tom, ktoré činnosti sú neefektívne.

Na základe výsledkov analýzy firma:

 • porovná náklady a kvalitu vybraných činností pri zabezpečovaní interným zamestnancom s parametrami navrhovanými externou dodávateľskou firmou,
 • posúdi, či je na zabezpečenie nevyhnutného chodu firmy nutné, aby bol výkon danej služby realizovaný v prevádzke firmy,
 • posúdi, či je firma schopná kontrolovať kvalitu práce externej dodávateľskej firmy.

Venujte pozornosť výberu externého dodávateľa

Outsourcing by mal byť dlhodobým, obojstranne výhodným vzťahom dvoch serióznych obchodných partnerov. Preto je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť výberu externého dodávateľa.

Pre zabezpečenie úspešného procesu outsourcovania služieb je dôležitá:

 • presná špecifikácia požadovaných služieb a určenie dodávateľských vzťahov,
 • stanovenie kritérií a výber externého dodávateľa,
 • dojednanie zmluvných podmienok a kritérií výkonnosti,
 • nastavenie a riadenie čo najplynulejšieho prechodu na externý výkon činnosti,
 • nastavenie a riadenie vzájomného obchodného vzťahu.

Vďaka vyčleneniu neefektívnych podporných činností sa firma môže naplno venovať hlavným činnostiam svojho podnikania a zvyšuje tým svoju konkurencieschopnosť.

Výhody outsourcingu

Konkrétnymi výhodami outsourcingu je predovšetkým:

 • zníženie fixných nákladov – zmluvne dohodnuté poplatky za outsourcovanie sú spravidla konečné a obsahujú aj ďalšie skryté náklady ako vzdelávanie pracovníkov a podobne, čo v tomto prípade priamo hradí externá dodávateľská firma,
 • zvýšenie kvality poskytovaných služieb využitím dodávateľov, ktorí sú profesionáli vo svojom odbore,
 • delegovanie rizík a zodpovednosti,
 • zvýšenie pružnosti a výkonnosti – eliminácia nákladov na pracovne nevyťaženého zamestnanca.

Pri posudzovaní výhod je však nemenej potrebné vziať do úvahy aj všetky nevýhody vyplývajúce z outsourcingu služieb a to predovšetkým:

 • zvýšené požiadavky na komunikáciu – interný zamestnanec ďaleko viac vidí do jednotlivých činností v rámci firmy,
 • zníženie kontroly – manažér v prípade outsourcovaných služieb nemá možnosť v plnej miere kontrolovať odvedenú prácu ako je to pri kontrole interných zamestnancov.

Podobné články